Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW

Data publikacji: 15.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2018

Numer ogłoszenia

1111547

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

8.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim, czytelnie.
8.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami umieszczonymi w Zaproszeniu, dołączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wypełniony formularz oferty. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Uwaga:
Oferty złożone na formularzu niezgodnym z opisem niniejszego Zaproszenia zostaną odrzucone.
8.3. Oferta i wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe, które należy załączyć do oferty.
8.4. Poprawki muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
8.5. Oczywiste omyłki w tekście oferty zostaną poprawione, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony Wykonawca.
8.6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana do Zamawiającego następująco:
"RestArt" Borowy i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. 3 Maja 21
23-400 Biłgoraj
NIP: 918-198-40-21
krzysztof.borowy@sitarska.pl
www.sitarska.pl

lub na adres e-mail: krzysztof.borowy@sitarska.pl
oraz zatytułowana:
„Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA”
nie otwierać przed 31.05.2018 r. Godz. 09:00

Koperta powinna być ponadto opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
8.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
8.8. Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności:
1) podatek VAT.
8.9. W ofercie nie można podawać upustów.
8.10. Wycofanie oferty lub jej zmiany.
1) Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.
2) Zmiany, poprawki i uzupełnienia dotyczące informacji wypełnianych przez Wykonawców w formularzu oferty winny zawierać:
- wskazanie miejsca dokonania zmian, poprawek i uzupełnień,
- treść pierwotną w przypadku zmian lub poprawek,
- treść poprawioną (w przypadku zmian lub poprawek) lub treść uzupełnienia.
3) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.
4) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie to powinno być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „WYCOFANIE”.

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 31.05.2018 r. do godz. 09.00 lub na e-mail: krzysztof.borowy@sitarska.pl

Oferty złożone po terminie będą zwracane Wykonawcy bez rozpatrzenia.
Przy składaniu oferty, na żądanie Wykonawcy, wydawane będzie pokwitowanie.

Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich doręczenia przez pocztę do Zamawiającego do dnia 31.05.2018 r. włącznie do godziny 09.00

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31.05.2018 r. o godz.10.00 w
"RestArt" Borowy i Wspólnicy
Spółka Jawna,
ul. 3 Maja 21
23-400 Biłgoraj

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.borowy@sitarska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Borowy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

696 490 880

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW.


W ramach zlecenia zaplanowano roboty instalacyjne związane z budową instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią wykorzystującym technologie informacyjno - komunikacyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.: - budowę zalicznikowych lini kablowych nN, - budowę złącza kablowego nN, -wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej, - układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, - układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej, - ochronę odgromową i przeciwporażeniową.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Biłgoraj

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy instalacji OZE.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW.


W ramach zlecenia zaplanowano roboty instalacyjne związane z budową instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią wykorzystującym technologie informacyjno - komunikacyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.: - budowę zalicznikowych lini kablowych nN, - budowę złącza kablowego nN, -wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej, - układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, - układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej, - ochronę odgromową i przeciwporażeniową.

Specyfikacja techniczna:

-Parametry minimalne panelu fotowoltaicznego – potwierdzone kartą katalogową

• Moc modułu fotowoltaicznego: min. 280 Wp
• Materiał ogniwa: Krzem monokrystaliczny
• Minimalna sprawność modułów fotowoltaicznych : 17,2%
• Maksymalny spadek wydajności mocy : 0,4% rocznie
• Ilość ogniw w module : 60 szt.
• Ilość elektrod łączących ogniwa : minimum 10
• Maksymalne wymiary: 1663x997x42 mm
• Masa maksymalna: 21 kg
• Gwarancja na Produkt : 10 lat
• Gwarancja na uzysk mocy : 10 lat na 90% mocy minimalnej, 25 lat na 80% mocy minimalnej
• Szkło szyby hartowane minimalnie 3,1 mm
• Materiał hermetyzujący TPO
• Certyfikat IEC 61215
• Norma PN-EN 61215 lub PN-EN 61646

-Parametry w warunkach STC (standardowe warunki testowe: oświetlenie 1 000 W/m², AM 1,5, temperatura ogniwa 25 °C.) nie mniejsze niż:

• Napięcie obwodu otwartego Uoc 39,7 V
• Prąd obwodu zamkniętego Isc 9,4 A
• Napięcie w punkcie maksymalnej mocy Umpp 32,2 V
• Natężenie prądu w punkcie maksymalnej mocy Impp 8,9 A
• Współczynnik sprawności modułu η ≥ 17,2 %

-Parametry minimalne inwertera sieciowego – potwierdzone kartą katalogową, gdy niedostępne oświadczeniem producenta

• Gwarancja pełna (brak kosztów po stronie użytkownika) min 7 lat
• Moc znamionowa AC (230 V/50 Hz, cos(φ)=1) : 20 kW
• Trójfazowy
• Maksymalne natężenie : 40,5 A
• Minimalne napięcie wejściowe : 200 V
• Napięcie startowe : 200 V
• Zakres napięcia przy MPP : 420 – 800 W
• Ilość gniazd DC : 3+3
• Stopień ochrony : IP66
• Zintegrowany przekaźnik zarządzania energią
• Zintegrowany rejestrator danych.
• Podłączenie do Internetu WiFi, LAN

-Instalacja ta będzie składać się z następujących elementów:

• Moduły fotowoltaiczne : 140 szt.
• Konstrukcja wsporcza na dach skośny : 1 kpl.
• Falownik : 2 szt.
• Okablowanie DC : min 300 mb
• Rozdzielnica DC : 2 szt.
• Rozdzielnica AC : 2 szt.
• Instalacja uziemiająca : 1 kpl.
• Okablowanie AC : 1 kpl.
• TIK - Monitoring i urządzenia do zarządzania energią 1 kpl.

-Parametry instalacji:

• Moc generatora PV: 39,9 kWp,
• Powierzchnia generatora PV: 232,1 m2,
• Liczba modułów PV: 140,
• Liczba falowników:2 szt.
• Energia, która musi być wyprodukowana przez system PV: 45 500 kWh/rok.

- Minimalne rezultaty:

• Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 45 500 kWh
• Spec. uzysk roczny 1 111 kWh/kWp
• Stosunek wydajności (PR) 88,1 %
• Emisja CO2 rocznie minimalnie = 27 387 kg/rok

-SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

• Dane klimatyczne Biłgoraj
• Rodzaj instalacji 3D, Podłączona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

-Generator PV:
• Moduły PV = 140
• Nachylenie = 21°
• Orientacja Południe 185 °
• Rodzaj montażu Równolegle z dachem
• Powierzchnia generatora PV 232,1 m²

-Falownik:
• Konfiguracja MPP 1+2: 5 x 14
• Sieć AC
• Liczba faz 3
• Napięcie sieciowe (jednofazowe) 230 V
• Współczynnik mocy (cos phi) +/- 1

Ciąg dalszy poniżej.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Ciąg dalszy z punktu Przedmiot zamówienia.

-Wymagane minimalne wyniki (potwierdzone kalkulacją symulacyjną):
• Moc generatora PV 39,9 kWp
• Spec. uzysk roczny 1111 kWh/kWp
• Stosunek wydajności (PR) minimalnie 88 %
• Energia oddana do sieci 45 500 kWh/rok
• Energia oddana do sieci w pierwszym roku (łącznie z degradacją modułu) 45 500 kWh/rok
• Pobór w trybie czuwania 22 kWh/rok

-Wymagane minimalne wyniki na powierzchnię modułu:
• Moc generatora PV 39,9 kWp
• Powierzchnia generatora PV 232,1 m²
• Globalne nasłonecznienie na moduł minimalne 1275 kWh/m²
• Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 45 500 kWh/rok
• Spec. uzysk roczny 1111 kWh/kWp
• Stosunek wydajności (PR) 88 %

-Moduły fotowoltaiczne:
• Ilość: 140
• Fabrycznie nowe
• Niewymagające odśnieżania czy mycia – potwierdzone przez producenta paneli
• Żywotność paneli PV minimum 30 lat.
• Gwarancja na produkt obejmująca wszelkie wady ukryte produktu wynosząca min 10 lat.
• Gwarancja na uzysk mocy: 10 lat gwarancji na min. 90% sprawności minimalnej oraz 25 lat gwarancji na min 80% sprawności nominalnej,


-Technologia informacyjno-komunikacyjna TIK:
• Dedykowana zastosowanym inwerterom platforma do monitorowania instalacji fotowoltaicznej i zarządzania jej pracą
• Dostęp z poziomu przeglądarki internetowej poprzez interfejs użytkownika, pozwalający przeglądać parametry pracy i stan instalacji fotowoltaicznej.
• Ma zapewniać interaktywny dostęp w czasie rzeczywistym do kluczowych wskaźników wydajności i pracy, pomagając osobom zarządzającym instalacją podejmować lepsze decyzje i szybciej realizować cele biznesowe
• W ramach platformy mają być dostępne różne widoki pozwalające zarządzać pracą i zasobami przy użyciu raportów, narzędzi diagnostycznych, narzędzi do analizy czy narzędzi do powiadamiania o alarmach i zarządzania nimi
• Fabrycznie nowe

-Informujemy ze wszelkie, że wszelkie parametry dla przedmiotu zamówienia wpisane w zapytaniu ofertowym stanowią parametry minimalne w tym w szczególności dotyczy to parametrów wskazanych dla:
a) modułów fotowoltaicznych, między innymi parametry wskazane dla:
• parametry instalacji
• dane elektryczne
• dane mechaniczne
• parametry U/i
• parametry obciążenia częściowego
• pozostałe parametry
b) falowników, między innymi parametry wskazane dla:
• dane elektryczne
• Tracker MPP
c) energii wyprodukowanej przez system PV – sieć AC

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych (rozumianych jako parametry nie gorsze niż wskazane w zapytaniu), a także lepszych.

Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

Dodatkowe przedmioty zamówienia: Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY.
Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 31.12.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia Wykonawców opisane w pkt. IV.4.1-IV.4.3 (zgodnie z zasadą spełnia/ nie spełnia). Wykonawcy zobowiązani są złożyć wszystkie dokumenty oraz oświadczenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wiedza i doświadczenie

Jak wyżej.

Potencjał techniczny

Jak wyżej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Jak wyżej.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Określone w umowie (załącznik nr 3).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OCENY OFERTY.

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.

C=Cn+VAT

gdzie:
C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT

XI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A DOSTAWCĄ.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:
1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę brutto dostawy, maszyny i uruchomienia) - 60%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
C = (C min / C of) * 60%, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę brutto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej;
2) gwarancja - 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
G = (G of / G max) * 10%, gdzie:
G - ilość punktów za gwarancję badanej oferty;
G max - najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;
G of - okres gwarancji z oferty ocenianej wyrażony w miesiącach;
3) czas reakcji serwisowej od chwili zgłoszenia usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacji do chwili podjęcia reakcji - 20%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:
T = (T godz. / T of) * 20%, gdzie:
T - ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;
T godz. - najkrótszy zaoferowany czas reakcji; (ilość godzin)
T of - czas reakcji z oferty badanej (ilość godzin)
4) termin dostawy -rozumiany jako ilość dni dostawy liczony od podpisania umowy-10% kryterium to wyliczone będzie zgodnie z zależnością :
T= (Tn/Tob)*10 % gdzie:
T- ilość punktów za termin wykonania badanej oferty
Tn - termin najkrótszy (ilość dni)
Tob - termin oferty badanej (ilość dni)

Wykluczenia

IV. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1. Wypełniony formularz oferty oraz pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe, jeżeli oferta została podpisana przez osoby niewskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Zaproszenia.
4.2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
1) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiada uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub załączą do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz w stosunku do którego nie było prowadzone przez Zamawiającego postępowanie egzekucyjne i którzy nie znajdują się w okresie likwidacji, upadłości lub w stosunku do których nie jest prowadzone postępowanie naprawcze.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany ponadto dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) dokument rejestrowy wydrukowany z ogólnodostępnej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Uwaga:
Dokumenty, o których mowa w pkt. IV muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RESTART G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Adres

3 Maja 21

23-400 Biłgoraj

lubelskie , biłgorajski

Numer telefonu

+48 696490881

Fax

0-84 6860118

NIP

9181984021

Tytuł projektu

Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0272/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 4.2: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Beneficjent firma "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” unieważnia postępowanie na udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na budowę nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW w ramach projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez firmę "RESTART" G. BOROWY I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” z uwagi na rażącą rozbieżność cenową pomiędzy najtańszą i najdroższą złożoną ofertą. Zamawiający zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach projektu z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Liczba wyświetleń: 532