Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na realizację kompleksowych usług szkoleniowych dla uczestników projektu pn. ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego.

Data publikacji: 15.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-06-2018

Numer ogłoszenia

1111513

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu;
2. nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. IX. 11 niniejszego zapytania ofertowego;
3. oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać drukowanymi literami w sposób czytelny;
4. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane;
5. każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana;
6. oferta musi być podpisana przez Oferenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym dokumentem zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym;
7. wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte.
8. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego”.
9. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 15.06.2018, do godz. 12:00 na adres: WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK, SIELEC 1A, 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI
10. Oferty złożone bez zachowania terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową/kurierem decyduje godzina wpływu oferty do biura.

Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
a. została złożona po wyznaczonym terminie;
b. została złożona w niewłaściwym miejscu;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d. do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w Zapytaniu ofertowym;
e. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
f. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
g. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
h. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera informacje nieprawdziwe lub niemożliwe do udokumentowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Grabowy

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na realizację kompleksowych usług szkoleniowych dla uczestników projektu pn. ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego, realizowanego na podstawie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim, nr RPWM.02.03.02-28-0004/17 z dnia 12.01.2018

I. KOD WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikami szkoleń będą osoby dorosłe (mężczyźni i kobiety), w wieku 18 lat i więcej, z własnej inicjatywy zainteresowani podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze woj. Warmińsko-Mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kursy mogą być realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 22:00, z zastrzeżeniem możliwości pracy również w weekendy.

Wykonawca powinien brać pod uwagę możliwość równoczesnej realizacji więcej niż jednej grupy szkoleniowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego. Specyfika projektu wymagać może realizacji szkoleń w więcej niż jednej lokalizacji na terenie całego województwa celem zapewnienia równego dostępu do szkolenia wszystkim uczestnikom szkoleń.

Zamówienie składa się z następujących części:
część A Szkolenie fizjoterapeutyczne FDM (Fascial Distortion Model)
część B Szkolenie fizjoterapeutyczne Kinetic Control
część C Szkolenie fizjoterapeutyczne Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej
część D Szkolenie „Skuteczny Handlowiec”
część E Szkolenie „Prospecting”
część F Szkolenie „Negocjacje Handlowe”
część G Szkolenie „Teoretyczne i praktyczne aspekty likwidacji szkód komunikacyjnych”
część H Szkolenie „Spawanie metodą TIG (141)
część I Szkolenie „Spawanie metodą MAG (135)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Szkolenia realizowane będą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach najbardziej dogodnych dla uczestników projektu. Lokalizacje każdorazowo będą uzgodnione z Wykonawcą.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Część A:
Przeprowadzenie szkolenia fizjoterapeutycznego z zakresu metody FDM (Fascial Distortion Model) obejmującego dwa moduły: FDM Intensywny oraz FDM Limfologia.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, które wzajemnie się przeplatają.
Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji, które poprzedzone jest procesem walidacji i certyfikacji: po zakończeniu udziału w szkoleniu każdy uczestnik podejdzie do egzaminu i na podstawie jego pozytywnego wyniku uzyska dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje.
Część B:
Przeprowadzenie szkolenia fizjoterapeutycznego z zakresu metody Kinetic Control.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, które wzajemnie się przeplatają.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami.
Część C:
Przeprowadzenie szkolenia fizjoterapeutycznego z zakresu badania i fizjoterapii funkcjonalnej w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych, które wzajemnie się przeplatają.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami.
CZĘŚĆ D
Przeprowadzenie szkolenia pt. „Skuteczny handlowiec”.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami.
CZĘŚĆ E
Przeprowadzenie szkolenia pt. „Prospecting”.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami.
Część F
Przeprowadzenie szkolenia pt. „Negocjacje handlowe”.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami.
CZĘŚĆ G
Przeprowadzenie szkolenia pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty likwidacji szkód komunikacyjnych”.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem komputerów.
Szkolenie prowadzi do nabycia kompetencji, które poprzedzone jest procesem walidacji zg. z 4 etapami.
CZĘŚĆ H
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu SPAWANIE metodą TIG (141).
Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach W-14/IS-03 ISG,
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie wykładu.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą w formie pracy na spawalni.
Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji, które poprzedzone jest procesem walidacji i certyfikacji: po zakończeniu udziału w szkoleniu każdy uczestnik podejdzie do egzaminu i na podstawie jego pozytywnego wyniku uzyska dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje.
CZĘŚĆ I
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Spawanie metodą MAG 135.
Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - W-14/IS-02 ISG.
Kurs prowadzony będzie w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.
Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w formie wykładu.
Zajęcia praktyczne prowadzone będą w formie pracy na spawalni.
Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji, które poprzedzone jest procesem walidacji i certyfikacji: po zakończeniu udziału w szkoleniu każdy uczestnik podejdzie do egzaminu i na podstawie jego pozytywnego wyniku uzyska dokument potwierdzający nabyte kwalifikacje.

Ramowe programy szkolenia opisane są szczegółowo w pełnej treści zapytania ofertowego.
Szczegółowy program zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą.

Przedmiot zamówienia

Część A:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 82 godziny w tym:
MODUŁ I: 9,5 godzin zajęć teoretycznych oraz 36,5 godzin zajęć praktycznych
MODUŁ II: 12 godzin zajęć teoretycznych oraz 24 godziny zajęć praktycznych
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 24 osoby
Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy
Łączna liczba uczestników: 72 osoby (3 grupy x 24 osoby)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 246 godzin (82 godziny x 3 grupy)
Część B:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 112 godzin (w tym 22 godziny zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: 24 osoby
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 24 osoby (1 grupa x 24 osoby)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 112 godzin
Część C:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 64 godziny (w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 24 osoby
Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy
Łączna liczba uczestników: 72 osoby (3 grupy x 24 osoby)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 192 godziny (64 godziny x 3 grupy)
Część D:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy
Łączna liczba uczestników: 32 osoby (2 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 80 godzin (40 godzin x 2 grupy).
Część E:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy
Łączna liczba uczestników: 32 osoby (2 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 80 godzin (40 godzin x 2 grupy).
Część F:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 40 godzin
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy
Łączna liczba uczestników: 32 osoby (2 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 80 godzin (40 godzin x 2 grupy).
Część G:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 32 godziny
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy
Łączna liczba uczestników: 32 osoby (2 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 64 godzin (32 godziny x 2 grupy).
Część H:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 103 godziny (w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa
Łączna liczba uczestników: 16 osób (1 grupa x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 103 godziny
Część I:
Parametry usługi:
Wymiar godzinowy szkolenia: 153 godziny (w tym 33 godziny zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych)
Liczebność grupy szkoleniowej: średnio 16 osób
Liczba grup szkoleniowych: 4 grupy
Łączna liczba uczestników: 64 osoby (4 grupy x 16 osób)
Łączny wymiar godzinowy usługi: 612 godzin (4 grupy x 153 godziny)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

część A:
W okresie od dnia podpisania umowy do 30.11.2019 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część B:
W okresie od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część C:
W okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2020 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część D:
W okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2019 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część E:
W okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część F:
W okresie od dnia podpisania umowy do 31.01.2020 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część G:
W okresie od dnia podpisania umowy do 30.04.2019 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część H:
W okresie od dnia podpisania umowy do 28.02.2019 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
część I:
W okresie od dnia podpisania umowy do 28.02.2020 r. w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej spełniający warunki opisane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, tj:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy bądź inne regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1;
2. dysponują kadrą spełniającą warunki określone w zapytaniu, tj. osobą/osobami posiadającymi wysokie kompetencje w zakresie przekazywanej wiedzy i zdolnymi do wykonania zamówienia - szczegółowe wymagania dot. trenerów znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego z załącznika
UWAGA:
Dla każdej z części zapytania ofertowego, na które składana jest oferta, Wykonawca musi wykazać minimalną liczbę trenerów spełniających wymagania określone w zapytaniu ofertowym, przy czym jeden trener może zostać wykazany do więcej, niż jednej części zapytania ofertowego, przy założeniu, że spełnia on wymagania dla każdej z tych części.
3. Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową tj:
a. nie zalegają z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego;
b. nie zalegają z opłacaniem składek ZUS;
c. posiadają potencjał finansowy nie mniejszy niż 40 tyś zł.
Opis weryfikacji spełnienia warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca przedłoży wraz z ofertą:
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert), bądź w przypadku oferentów mających siedzibę poza terytorium Polski dokumentu równoważnego – dotyczy płatników podatków;
 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert), bądź w przypadku oferentów mających siedzibę poza terytorium Polski dokumentu równoważnego – dotyczy płatników ZUS;
 informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie niższej niż 40 tyś zł.

Szczegóły znajdują się w pełnej treści zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

W umowie z wybranym Wykonawcą znajdą się m in. zapisy z zakresie:
1. kar umownych, w szczególności:
1) Przewidujące karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia dla danej grupy szkoleniowej – w przypadku realizowania przez Wykonawcę szkolenia dla danej grupy szkoleniowej niezgodnie z harmonogramem przedstawionym Zamawiającemu.
2) Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług szkolenia na podstawie zawartej umowy.
3) Przewidujące karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za przeprowadzenie szkolenia dla danej grupy szkoleniowej – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę usługi szkolenia dla danej grupy szkoleniowej zgodnie z harmonogramem przedstawionym Zamawiającemu.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy.
5) Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
2. Przeniesienia praw autorskich - Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów, które zostaną wytworzone w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności do opracowanych materiałów z usługi szkolenia w związku z realizacją umowy; szczegółowe warunki przeniesienia ww. praw zostaną szczegółowo określone w umowie.
3. Zmiany istotnych warunków umowy:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2) zmiany terminów/okresu rozpoczęcia i zakończenia kursów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3) ostatecznej ilości godzin kursów do zrealizowania,
4) ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
5) ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
6) zmiany terminu płatności;
7) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
8) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian określonych w punkcie 3 ppkt. 2) i 3 ppkt. 7), które mogą zostać uzgodnione między stronami w trybie roboczym, bez wymagania formy aneksu.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować projektu, w ramach którego udzielone będzie zamówienie. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym –zgodnie ze wzorem załącznik nr 2;
3) Zestawienie doświadczenia trenerów w ramach poszczególnych części zamówienia, którymi dysponuje Oferent wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług itp.) oraz kwalifikacje – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Dokumenty te muszą zawierać co najmniej dane instytucji, która poświadcza doświadczenie danego trenera, dane trenera, dla którego dokument został wystawiony, nazwę realizowanej usługi zgodnej z tematyką danej części zapytania ofertowego ze wskazaniem okresów oraz liczby godzin, w których prowadzone były kursy/zajęcia, a także potwierdzenie należytego wykonania wskazanych usług.
Do oceny będzie brane pod uwagę wyłącznie to doświadczenie, które zostało przedstawione w wykazie i równocześnie potwierdzone wskazanymi wyżej dokumentami.
4) CV trenerów, którymi dysponuje Wykonawca – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4;
5) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji;
6) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami do Urzędu Skarbowego;
7) Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
8) Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu na rachunku bankowym lub rachunku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych w wysokości co najmniej 40 000 PLN lub posiadaniu zdolności kredytowej na kwotę 40 000 PLN;
9) Potwierdzenie wpłaty wadium na części, na które składana jest oferta;
10) Kopię certyfikatu jakości usług – jeżeli dotyczy;
11) Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.
12) Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem, obić pieczęcią firmową (jeśli dotyczy), pieczęcią imienną (jeśli dotyczy) wraz z czytelnym podpisem oraz opatrzyć aktualną datą. Powyższy sposób poświadczenia zgodności dotyczy każdej strony dokumentu osobno, przedstawionego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
13) W przypadku przedstawienia kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem wybrany Oferent będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia oryginałów tych dokumentów.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług. Zamawiający określa, iż zamówienia uzupełniające:
a. nie mogą przekroczyć więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego;
b. ich przedmiotem będą usługi polegające na powtórzeniu usług zamówienia podstawowego;
c. zostaną udzielone na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy ocenie i porównywaniu ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena - 60% - 60 pkt
Doświadczenie – 30% - 30 pkt
Jakość – 10% - 10 pkt

1. Kryterium: cena
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Ocena oferty na podstawie kryterium ceny zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Cm/Co ) x 100 x 60%
gdzie:
Cm - najniższa cena spośród wszystkich ofert
Co - cena badanej oferty

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Cena wynosi 60 pkt.

2. Kryterium: Doświadczenie
Kryterium doświadczenie będzie rozpatrywane na podstawie sumy przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych przez Wykonawcę trenerów do danej części zamówienia – godziny będą zliczone na podstawie Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego. Ocena oferty na podstawie kryterium doświadczenie zostanie wyliczona według następującego schematu:

Liczba punktów = ( Do/ Dm ) x 100 x 30%
gdzie:
Do – łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia badanej oferty
Dm – największa łączna liczba przeprowadzonych godzin szkolenia przez wykazanych trenerów do danej części zamówienia spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Doświadczenie wynosi 30 pkt.

3. Kryterium: Jakość
Kryterium jakość będzie rozpatrywane na podstawie posiadania przez Wykonawcę certyfikatu jakości usług szkoleniowych. Ocena oferty na podstawie kryterium jakość zostanie wyliczona według następującego schematu:
Liczba punktów = 10 - jeżeli Wykonawca posiada jeden z poniższych certyfikatów jakości lub równoważny:
- Certyfikat ISO 29990:2010
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009)
- Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
- Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna
- Znak Jakości TGLS Quality Alliance
- Pearson Assured
- Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
- Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015)
- Akredytacja Centrów Egzaminacyjnych ECDL
- Akredytacja EAQUALS
- Akredytacja EQUIS
- Certyfikat PN-EN ISO/ ICE 17024:2012
Liczba punktów = 0 – jeżeli Wykonawca nie posiada certyfikatu jakości usług.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium Jakość wynosi 10 pkt.

Każda z części zamówienia będzie oceniania oddzielnie, według powyższych kryteriów. Ocenę, poszczególnych części zamówienia stanowi suma punktów uzyskanych w kryterium cena, doświadczenie i jakość. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie kryteriów Cena, Doświadczenie i Jakość.
Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać podmioty, które są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawcy, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORK&TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Adres

39-120 Sielec

podkarpackie , ropczycko-sędziszowski

Numer telefonu

172226951

Fax

172220152

NIP

8180000878

Tytuł projektu

ŚWIADOMY ROZWÓJ ZAWODOWY! program podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

z zakresie części A, B, C, D, E, F, G, H, I:
Konsorcjum "SF-Training"
ul. NMP 15A
39-100 Ropczyce
Liczba wyświetleń: 426