Strona główna
Logo unii europejskiej

Stworzenie stanowisk badawczych na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie szybkiego prototypowania układów elektronicznych oraz rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - Wyposażenie stanowiska niezbędnego jego bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania – dostawa oraz montaż urządzenia wentylacyjnego - PLCRC/2830701/06/1480/2018

Data publikacji: 15.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

1111495

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-05-21
Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do końca maja. Spowodowane jest to oczekiwaniem na oferty od dostawców oraz kompletowaniem całej oferty.
Odpowiedź nr 1: Termin składania ofert zostaje wydłużony do 31.05.2018, do godz. 24:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 24.05.2018, do godziny 24:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina
wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.
2018-05-30
Z uwagi na święto 31.05.2018, termin składania ofert zostaje przedłużony do 01.06.2018

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wentylacji, klimatyzacji i filtracji dla pomieszczenia, w którym znajduje się linia technologiczna montażu pakietów elektronicznych wraz z piecem lutowniczym.
Wymagane funkcje systemu:
A) Utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w zakresie 22-25⁰C.
B) Zapewnienie warunków środowiskowych zgodnych z instrukcją pieca RO300FC.
C) Wymiana powietrza z otoczeniem budynku (wentylacja) w ilości minimum 130m^3/h na potrzeby zapewnienia komfortu pracy osób. Dostarczone powietrze powinno być uzdatnione (przefiltrowane, o odpowiedniej temperaturze i wilgotności),
D) Dostarczenie dodatkowego strumienia uzdatnionego powietrza do pomieszczenia (minimum 600m^3/h) pobieranego z zewnątrz budynku w czasie pracy pieca lutowniczego (około 2h na dobę) na potrzeby procesu lutowania (piec lutowniczy pobiera powietrze z pomieszczenia otworami w obudowie).
E) Odbiór gorącego powietrza z pieca lutowniczego (minimum 600m^3/h), filtracja oparów lutowniczych i wyrzut powietrza poza obręb budynku (piec wyposażony jest w dwa przyłącza wylotowe gorącego powietrza)
Instalacja powinna umożliwiać regulację:
+Zadanej temperatury w pomieszczeniu
+Parametrów dostarczanego powietrza
+Przepływu powietrza - płynna regulacja w zakresie 0 (wyłącz) do wartości maksymalnej
+Prędkości obrotowej zewnętrznego wentylatora w ciągu wyjściowym pieca – (konieczność płynnej regulacji i dostosowania do procesu lutowania)
Instalacja powinna spełniać wymagania producenta pieca (typ RO300FC, instrukcja dostępna do wglądu) w zakresie odbioru powietrza. Koszt podłączenia pieca do instalacji wraz z niezbędnymi materiałami (np. przewody wyciągowe umożliwiające dostęp serwisowy do pieca, wentylator z regulacją obrotów itp.) powinny być zawarty w ofercie.
Instalacja powinna zawierać odpowiedni system sterowania, zabezpieczenia i automatyki.
Instalacja powinna spełniać wymagania ochrony przeciwpożarowej budynku (np. wyposażona w klapy przeciwpożarowe, jeśli wymagane) (koszt niezbędnych akcesoriów wraz z montażem powinien być zawarty w ofercie).
Filtr powinien być dostosowany do procesu lutowania w piecu lutowniczym RO300FC zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Rodzaj filtra oparów lutowniczych powinien być dobrany tak, aby zminimalizować ewentualny negatywny wpływ oparów na środowisko (karty charakterystyki przykładowych substancji używanych w procesie zamieszczono, jako załączniki).
Dobór urządzeń, sposobu instalacji, zastosowanie środków redukcji hałasu, (jeśli wymagane) powinien uwzględniać komfortowe i bezpieczne warunki pracy osób przebywających w pomieszczeniu, jeśli urządzenia zostaną zainstalowane w bezpośrednim sąsiedztwie osób.
Wymagana jest gwarancja na urządzenia wraz z instalacją filtracyjną – min. 24 miesiące od momentu uruchomienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
Wstępny zarysu projektu (wymagany od wszystkich podmiotów biorących udział w postępowaniu, koszty przygotowania zarysu projektu nie są zwracane) obejmujący m.in.: rodzaj i parametry urządzeń, informacja o filtrach, prognozowany koszt wymiany wkładów filtracyjnych, proponowane sposoby przejścia przez przegrody itp. Zarys projektu musi zostać dostarczony wraz z ofertą.
Właściwy projekt według wymogów zamieszczonych poniżej. Właściwy projekt jest wymagany dopiero przed przystąpieniem do realizacji usługi.
Warunkiem przystąpienia do realizacji instalacji jest akceptacja projektu przez Zamawiającego.
Przykładowy wzór dokumentu:
1) Dane ogólne
2) Podstawa opracowania dokumentacji
3) Opis techniczny do dokumentacji technicznej
a) Zakres opracowania
b) Opis rozwiązań
c) Zestawienie wymaganych parametrów
d) Zestawienie zapotrzebowania czynników energetycznych
e) Rozruch i regulacja układu
f) Sterowanie
g) Obsługa i konserwacja
4) Zastrzeżenia
5) Warunki gwarancji
Część rysunkowa ze schematami instalacji
Załączniki, np.:
- Deklaracje zgodności i atesty
- Karty katalogowe urządzeń
- Instrukcje urządzeń
- Schemat elektryczny układu
Zamawiający zastrzega sobie, że wymogi w stosunku do Projektu mogą ulec zmianie, np. w zależności od parametrów technicznych urządzeń wchodzących w skład instalacji. Zmiany zostaną przeprowadzone w ramach ustalonej ceny, a wszelkie koszty przewyższające tę cenę i niemożliwe do przewidzenia na etapie składania zamówienia, powinny zostać przedstawione i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Dokumentację powykonawczą niezbędna do odbioru technicznego instalacji.
Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia wentylacyjnego ) niezbędnego do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania stanowisko do szybkiego protypowania układów elektronicznych.

Przedmiot zamówienia

Dostawa oraz montaż urządzenia wentylacyjnego.
Informacje dodatkowe
- powierzchnia pomieszczenia: 42 m^2,
- brak otwieranych okien,
- kubatura pomieszczenia 130 m^3,
- wysokość w najwyższym punkcie 3,4 m,
- karty charakterystyki przykładowych substancji używanych w procesie technologicznym (załącznik do zapytania),
- średnia moc pobierana przez urządzenia technologiczne (bez pieca, podstawowa wymiana powietrza w pomieszczeniu): max. 3kW,
- średnia moc pobierana przez piec lutowniczy (dodatkowy dopływ powietrza do pomieszczenia 600m^3/h): około 6kW;
- skan planu pomieszczenia (załącznik do zapytania),
- producent i typ pieca lutowniczego: Essemtec RO300FC.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z miejscem instalacji przed rozpoczęciem prac w celu weryfikacji wymiarów i obecnej na miejscu infrastruktury.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz do tego, żeby pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy posiadali ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz są wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy budowlanej oraz technicznej.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do użytkowania i wbudowania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje również te prace, które nie są wykazane w zapytaniu a które Wykonawca powinien przewidzieć przyjmując do wykonania przedmiot zamówienia.
6. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, który, podpisany bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

Kod CPV

42500000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział firmy, które posiadają wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy muszą posiadać ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz być wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.
4. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z min. 2 referencjami z wykonania podobnych projektów o wartości min. 80kPLN z ostatnich 5 lat.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Technika Instalacyjna "TOP-PROJEKT" Sp. z o.o., 30.05.2018r., 75.921,90 PLN
Liczba wyświetleń: 359