Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup maszyny do produkcji etykiet

Data publikacji: 15.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Numer ogłoszenia

1111424

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres: jantar@jantar.pl (w formacie pdf w formie skanu podpisanej oferty sporządzonej zgodnie z innymi wymaganiami przewidzianymi dla sporządzania ofert w niniejszym postępowaniu), LUB
b) poczty tradycyjnej, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
„Jantar” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Piekarska 199, 43-300 Bielsko-Biała do dnia 23.05.2018. wraz z załączonym wydrukiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. W sytuacji przesłania oferty za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w pkt. 1 lit. a) oferent, na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty wraz z załącznikami.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jantar@jantar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Suchodolska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695583476

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa: Maszyna, min. 3 x Flexo UV (zamawiający dopuszcza możliwość użycia technologii LED), laminacja, przewrotka, stacja wykrojnikowa, video kontrola (100 % inspekcja), stacja arkuszowania, 1 nawijak 600 mm, maksymalna szerokość wstęgi 380 mm (zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania niższej szerokości niż 380 mm).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Bielsko-Biała Miejscowość: Bielsko-Biała

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup maszyny do produkcji etykiet, która będzie częścią projektu "Wdrożenie innowacyjnego modelu produkcji etykiet".

Przedmiot zamówienia

Maszyna, min. 3 x Flexo UV (zamawiający dopuszcza możliwość użycia technologii LED), laminacja , przewrotka , stacja wykrojnikowa , video kontrola (100 % inspekcja), stacja arkuszowania , 1 nawijak 600 mm , maksymalna szerokość wstęgi 380 mm (zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania niższej szerokości niż 380 mm).

Skonstruowana maszyna pozwala na:
Rozcinanie i przewijanie zadrukowanych materiałów.
Produkcję czystych etykiet z roli na rolę
Produkcję czystych etykiet z roli na arkusz
Możliwość zadruku jednocześnie spodu i góry etykiety
Możliwość sztancowania jednocześnie spodu i góry etykiety
Możliwość laminowania

Druk 3 kolorów .
Sztancowanie / Arkuszowanie
Zastosowanie lamp LED
Video kontrola zadrukowanych etykiet


Dane techniczne:
Max szerokość wstęgi 380 mm
Max prędkość mechaniczna maszyny (z odstawionymi zespołami flekso) 150 m/min
Odwijak:
Maksymalna średnica roli 800 mm
Trzpień pneumatyczny odwijaka 76 mm
Silnik AC servo sterowanie
Nawijak
Prosta zmiana kierunku nawijania
Prosta zmiana średnicy trzpienia
Max średnica na nawijaniu - jeden nawijak 800 mm
Nawijak (zacisk pneumatyczny) 76 mm
Silnik AC servo sterowanie
Wyposażenie standardowe maszyny
Noże do ciecia wzdłużnego (krążkowe-nożycowe) min. 3 Szt.
Min szerokość cięcia 10 mm
Pneumatyczny stół do łączenia wstęgi
Pneumatyczny docisk NIP-rola
Mikroprocesorowe sterowanie (panel dotykowy – min. 5”)
Elektroniczny licznik etykiet (prześwitowy) i metrów bieżących
Licznik wykonanych rolek , licznik dzienny mb , licznik sumaryczny)
Elektroniczne prowadzenie krawędzi wstęgi (BST)
Płynna regulacja czujnika prowadzenia wstęgi
Precyzyjna regulacja naciągu na nawijaniu i odwijaniu
Elektroniczna korekta naciągu wstęgi na odwijaniu i nawijaniu
Czujnik końca roli
Gniazdo do podłączenia stroboskopu
Gniazdo do podłączenia dodatkowego sterowania
Zasilanie
Napięcie zasilania 3x400 V/50Hz
Moc zainstalowana (bez lamp LED) max 8 kW
Zapotrzebowanie na powietrze min. 6 bar

I . MODUŁ ODWIJAKA:
(800 x 950)
Pneumatyczny trzpień odwijania o średnicy Ø 76 mm
Max średnica rolki 800 mm
Elektroniczne prowadzenie krawędzi wstęgi (BST)
Pneumatyczny stół do łączenia wstęgi
Korekta naciągu w zależności od średnicy (czujnik US)
II . MODUŁ DRUKOWY FLEXO DUE :
(1200 x 1650)
I Zespół drukowy flekso
System odwracania wstęgi
II Stacja drukowa flexo 1 Kpl.
III. MODUŁ DRUKOWY FLEXO+2DIE :
(1600 x 1650)
Zespół drukowy flekso
Sekcja laminująca do złocenia:
Zespół sztancy rotacyjnej
Zespół sztancy rotacyjnej arkusz
Nawijanie ażuru " ROLL to ROLL"
IV. MODUŁ NAWIJAKA :

1. Komory raklowe 3 szt.
2. Wyłącznik nożny (JOG + Trzpień) 1 kpl.
3. Wideo podgląd 1 kpl.
4. Chłodnica sprężarkowa do lamp UV/LED 1 kpl


Okres gwarancji min. 12 miesięcy

Kod CPV

30174000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny produkujące etykiety

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia do 30.08.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający wskazany poniżej warunek:
a) W przeciągu 5 ostatnich lat (lub w przypadku gdy działalność jest prowadzona krócej - w okresie jej prowadzenia) zrealizowali co najmniej 1 dostawę maszyny służącej do wytwarzania etykiet o wartości co najmniej 500.000 zł brutto.
1. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w lit. a) zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego przez Oferenta wykazu doświadczenia ( - Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - ).
2. Zamawiający, celem dokonania oceny spełnienia powyższego warunku wymaga przedstawienia przez Oferenta wykazu zrealizowanej w przeciągu ostatnich 5 lat dostawy maszyny służącej do wytwarzania etykiet, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości dostawy, przedmiotu dostawy, daty wykonania oraz podmiotu na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączenia dowodów określających czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na którego rzecz dostawa została zrealizowana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Dodatkowe warunki

Za istotne postanowienia umowy, która ma być zawarta w ramach niniejszego postępowania, Zamawiający uznaje wymogi wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wskazane w Załączniku nr 1, a także:

1. Klauzula wskazująca na miejsce rozwiązywania sporów zgodne z siedzibą Zamawiającego.
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny i nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.
4. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez zastrzeżeń będzie podstawą do zapłaty faktury i postawienia wynagrodzenia Wykonawcy w stan wymagalności.
5. Przedmiot umowy zostanie doręczony wraz z niezbędną dokumentacją niezbędną do prawidłowego z niej korzystania (instrukcja, karta serwisowa, karta gwarancyjna).
6. Kary umowne obciążające wykonawcę za:
a) nieterminową realizację dostawy przedmiotu zamówienia- 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia;
b) opóźnienie w usunięciu wad i usterek przedmiotu dostawy na podstawie gwarancji lub rękojmi - 0,1 % wartości łącznego wynagrodzenia wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia.
7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wartość zastrzeżonych kar umownych.
8. 12 miesięczny (lub dłuższy zaproponowany przez wybranego Oferenta) okres gwarancji Dostawcy realizowanej w miejscu instalacji sprzętu. Diagnostyka awarii nie należy do obowiązku Zamawiającego, powinna być przeprowadzona przez serwis Dostawcy sprzętu. Diagnostyka realizowana w miejscu montażu/instalacji sprzętu.
9. Świadczenia serwisowe w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w cenie wynagrodzenia objętego umową (brak dodatkowej odpłatności za te usługi).
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści umowy, chyba że zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) w sytuacji gdy powstanie opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada (siła wyższa, warunki atmosferyczne i podobne okoliczności, strajk), strony mogą wydłużyć okres realizacji umowy odpowiednio o ilość dni, w których trwała przeszkoda niezależna od wykonawcy.
11. Zamawiający przewiduje w zakresie zmiany umowy możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w drodze aneksu do umowy w sytuacji wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności powodujących brak możliwości realizacji zamówienia, w szczególności: - problem z częściami potrzebnymi do realizacji przedmiotu umowy – problem z poddostawcami. Zakres wydłużenia może wynosić nie więcej niż tyle dni ile trwała okoliczność o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Warunki zmiany umowy

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany treści umowy, chyba że zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) w sytuacji gdy powstanie opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada (siła wyższa, warunki atmosferyczne i podobne okoliczności, strajk), strony mogą wydłużyć okres realizacji umowy odpowiednio o ilość dni, w których trwała przeszkoda niezależna od wykonawcy.
11. Zamawiający przewiduje w zakresie zmiany umowy możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy w drodze aneksu do umowy w sytuacji wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności powodujących brak możliwości realizacji zamówienia, w szczególności: - problem z częściami potrzebnymi do realizacji przedmiotu umowy – problem z poddostawcami. Zakres wydłużenia może wynosić nie więcej niż tyle dni ile trwała okoliczność o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2). Oferent powinien zaoferować konkretny przedmiot oferty wskazując producenta, model i/lub inne niezbędne oznaczenie pozwalające Zamawiającemu na dokonanie oceny oferty (dotyczy dostaw).
Oferta powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- wskazywać 30 dniowy okres związania ofertą od daty jej złożenia,
- zawierać oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych między oferentem (dostawcą) a adresatem oferty / zamawiającym,
- być podpisana czytelnie przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta (osoby prawne) lub przez oferenta (osoby fizyczne).

Do formularza ofertowego oferent jest zobowiązany dołączyć:
- pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
- wydruk z CI KRS lub CEIDG

dodatkowo do oferty oferent jest zobowiązany dołączyć:
1. wykaz doświadczenia- Załącznik nr 2 do formularza ofertowego,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oraz ich wagami:


Kryteria oceny ofert :
Cena netto Waga 70%, maksymalna liczba punktów 70
Funkcje dodatkowe ( FD) Waha 30%, maksymalna liczba punktów 30


Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Punkty w ramach kryterium cena netto będą przyznawane wg następującej formuły:

Cn=Cmin/Cr×100×70%
Cmin – cena minimalna spośród ofert ocenianych
Cr – cena oferty rozpatrywanej
Cn – ilość punktów przyznana w ramach kryterium cena netto w PLN

Przy czym oferent może wskazać cenę w walucie polskiego złotego lub w walucie Euro. Cena podana w walucie Euro na potrzeby dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie przeliczona na walutę polskiego złotego wg kursu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych tj. 4,1749.


Punkty w ramach kryterium Funkcje dodatkowe (FD) będą przyznawane wg następującej formuły:

Cs – cena obejmuje szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi funkcjonalności maszyny w wymiarze min. 16 ………. RG – 10 pkt za spełnienie warunku
Cm – cena obejmuje instalacje maszyny u Zamawiającego przez pracowników Oferenta – 10 pkt za spełnienie warunku
Cd - cena obejmuje dostawę maszyny do siedziby Zamawiającego na koszt Oferta- 10 pkt za spełnienie warunku

Fd=Cs+Cm+Cd

Fd - ilość punktów przyznana w ramach kryterium Funkcje dodatkowe ( FD)


Sposób przyznawania punktacji składającej się na ocenę łączną:
Ocena łączna zostanie przyznana wg poniższej formuły:
On=Cn+Fd

On –łączna ocena oferty
Cn –ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Cena netto
Fd - ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium Funkcje dodatkowe (FD)

W oparciu o przyznaną punktację zostanie stworzona lista rankingowa ofert.
Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełnia wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.
Punkty za każde kryterium będą obliczane do 2 miejsc po przecinku

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Oferentów, którzy nie spełniają warunku udziału w postępowaniu.
Zamawiający wyklucza z postępowania podmioty powiązane z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"

Adres

Piekarska 199

43-300 Bielsko-Biała

śląskie , Bielsko-Biała

NIP

9372188329

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnego modelu produkcji etykiet

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-018G/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lesko Engineering Leszek Seroczyński
Nadma, ul. Pólko 20
05-270 Marki
data wpłynięcia oferty: 21.05.2018cena netto: 422 800
Liczba wyświetleń: 144