Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup kolonoskopu w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED”

Data publikacji: 13.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-05-2018

Numer ogłoszenia

1110789

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę składa się w języku polskim w postaci elektronicznej w formie podpisanego
i opieczętowanego skanu dokumentów na adres: administracja@wol-med.pl
Ofertę w postaci elektronicznej można złożyć w terminie, tj. 21 maja do końca dnia.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera na adres: Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED
sp. z o.o. w Wolbromiu (32-340), ul. Skalska 22, z zastrzeżeniem, iż rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną w terminie, tj. 21 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

administracja@wol-med.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Bargieł

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602 371 339

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę kolonoskopu do Pracowni endoskopii w Wolbromiu w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED” realizowanego w ramach konkursu o numerze naboru RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR – wsparcie dotacyjne RPO WM 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Wolbrom

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa kolonoskopu do Pracowni endoskopii w Wolbromiu, w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED” realizowanego w ramach konkursu o numerze naboru RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR – wsparcie dotacyjne RPO WM 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kolonoskopu do Pracowni endoskopii Miejsko Gminnego Centrum Medycznego WOL-MED sp. z o.o. zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzenia zawartą w Załączniku Nr 3 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony oraz wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Zaoferowane urządzenia powinny być dopuszczone do obrotu produktów w Polsce zgodnie z prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej.
Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych ani dzielenia przedmiotu zamówienia.
Dopuszcza się produkty o parametrach równoważnych lub lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

33168000-5

Nazwa kodu CPV

Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

Harmonogram realizacji zamówienia

Data ogłoszenia zapytania: 13.05.2018 r.
Data składania ofert: 21.05.2018 r.
Data rozstrzygnięcia zapytania: 22.05.2018 r.
Data dostawy urządzenia: do 30 dni od dnia podpisania umowy z dostawcą.
Termin związania ofertą: Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- uzupełnione Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),
- uzupełniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 3),
- uzupełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 4).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Etapy oceny ofert:
Pierwszy etap: ocena spełnienia kryteriów kwalifikacji i minimalnych wymogów.
Drugi etap: wybór najkorzystniejszej oferty według kryterium I (cena) oraz kryterium II (jakość techniczna i funkcjonalna).

W odniesieniu do Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełnili wymagane warunki udziału w postępowaniu i złożyli ofertę nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą minimalne kryteria techniczne tzn. spełnią warunki tzw. minimum sprzętowego potwierdzonego słowem „TAK” w rubrykach z Załącznika Nr 3 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert. Oferty które nie spełnią wymaganych warunków oraz tzw. minimum sprzętowego zostaną odrzucone i nie będą oceniane w drugim etapie oceny.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:

1) Kryterium I: cena oferty - 60 pkt
Oferty w tym kryterium otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru:
S = [(NZC / COB) x 60] + JTF
Gdzie:
S – łączna liczba punktów przyznana ofercie badanej,
NZC – najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert,
COB – cena oferty badanej,
JTF – łączna liczba punktów przyznanych za kryterium II (jakość techniczna i funkcjonalna).

2) Kryterium II: jakość techniczna i funkcjonalna
Maksymalna liczba punktów w niniejszym kryterium wyniesie 40 pkt.
Punkty będą przyznawane według Załącznika Nr 3 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) na podstawie dodatkowo punktowanych parametrów opcjonalnych.
Punkty otrzymane przez Wykonawcę w każdym ocenianym opcjonalnym parametrze technicznym i funkcjonalnym zostaną dodane do siebie, stanowiąc tym samym łączną liczbę punktów przyznanych za kryterium II (JTF).

Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą stanowić końcową ocenę oferty.

Maksymalna liczba punktów w końcowej ocenie oferty na zakup kolonoskopu do Pracowni endoskopii w Wolbromiu wynosi 100 pkt.

Bilans punktów przyznanych ofercie:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą łączną liczbą punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Wykluczenia

Zakazuje się udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiającego (Beneficjenta) nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z jej art.3, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (Beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego (Beneficjenta) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Na potwierdzenie braku zależności, o których mowa powyżej, Wykonawca ubiegający się o zamówienie składa stosowne oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (Załącznik Nr 2).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIEJSKO GMINNE CENTRUM MEDYCZNE ,,WOL-MED" SPÓŁKA Z .O.O.

Adres

Skalska 22

32-340 Wolbrom

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

326441029

Fax

32 644 10 13

NIP

6371921789

Tytuł projektu

Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED

Numer projektu

RPMP.12.01.03-12-0600/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres:
OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
02-676 Warszawa, ul. Suwak 3

Data wpłynięcia oferty:
17 maj 2018 r.

Cena oferty:
60 816 zł netto + VAT
tj. 65 681,28 zł brutto
Liczba wyświetleń: 438