Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3.1/IND/2018 dotyczące usługi badawczej na potrzeby projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego”

Data publikacji: 11.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-05-2018

Numer ogłoszenia

1110735

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedłużono termin składania ofert do 23.05.2018

Miejsce i sposób składania ofert

(1) Oferta powinna być przedłożona w języku polskim na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia oraz podpis Oferenta;
(2) Wraz z ofertą muszą być dostarczone oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3
(3) Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (w formie skanu dokumentów) na adres: : biuro@eduresearch.pl lub pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: EDU Research Polska, Biuro Projektów, ul. Skarbka z Gór 51G/5, 03-287 Warszawa do dnia 21.05.2018 r. (decyduje data wpływu).
(4) Każdy oferent może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę.
(5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
(6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
(7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści zło-żonych ofert.
(8) W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepi-sów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać że stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być zamieszczone na osobnych stronach oznaczonych stosowna klauzulą, iż dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w ro-zumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Doku-menty nieoznaczone będą udostępniane wszystkim zainteresowanym. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz infor-macje dot. nazw (firm), adresów wykonawców, którzy złożyli swoje oferty, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w złożonych ofertach.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@eduresearch.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Parzyszek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach wypracowania narzędzia diagnostycznego na potrzeby projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego”. Przeprowadzenie badania pilotażowego ma na celu sprawdzenie poprawności założonej procedury badawczej, w szczególności wypracowanego narzędzia badawczego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania pilotażowego w ramach wypracowania narzędzia diagnostycznego na potrzeby projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa.
Badanie z wykorzystaniem opracowywanego narzędzia diagnozy w fazie pilotażowej zostało zaplanowane na 14 kolejnych (następujących po sobie) dni.
Do zadań wykonawcy należy:
(1) Przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji usługi badawczej oraz uzyskanie jej akceptacji ze strony Zamawiającego.
(2) Dobór próby badawczej w porozumieniu z Zamawiającym oraz zapewnienie uczestnictwa badanych przy następujących założeniach:
• Liczebność próby n=120 (60 kobiet, 60 mężczyzn). Osoby w wieku aktywności zawodowej, posiadający zatrudnienie z normowanymi godzinami pracy, tj. w ściśle określonej porze dnia, znajdujący się w związku – formalnym lub nieformalnym – z osobą pracującą (przy czym w badaniu może uczestniczyć tylko jedna osoba z pary), sprawujący opiekę nad co najmniej jednym dzieckiem do 12 roku życia, pochodzący z dużego miasta (pow. 500 tys. mieszkańców), posiadający wykształcenie min. średnie.
• Wszyscy badani muszą posiadać i obsługiwać samodzielnie funkcjonujące urządzenie mobilne (smartfon) z systemem Android i dostępem do Internetu, posiadać i udostępnić badaczom adres mailowy w domenie gmail.com.
• Wykonawca zagwarantuje uczestnictwo badanych w trakcie 2 tygodniowego badania oraz zebranie kompletnego materiału badawczego tj. rejestracji obserwacji dokonywanych w ciągu 12 dni pomiarów dniowych oraz sesji wstępnej oraz końcowej.
(3) Przeprowadzenie badania pilotażowego polegającego na:
• Organizacji 2 godzinnych spotkań informacyjnych dla wszystkich badanych w trakcie których wyjaśnione zostaną założenia badania oraz funkcjonalności aplikacji. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele zespołu badawczego. Wykonawca zorganizuje nie mniej niż dwa i nie więcej niż takie 4 spotkania na terenie kampusu UKSW przy u. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, w których wezmą udział badani
• Przygotowanie i zapewnienie możliwości wykorzystania aplikacji przygotowanej do badania ESM z wykorzystaniem przekazanych Wykonawcy zestawu itemów oraz zestawu narzędzi. Aplikacja musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i posiadać funkcjonalności umożliwiające przeprowadzenie badania w opisanym zakresie, tj. przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych w trakcie 14 dniowego cyklu badawczego, w podziale na 4 sesje w dni powszednie oraz 3 sesje w weekendy/święta.
• Przeprowadzenie badania na próbie 120 osób zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego sposobem jej doboru w czasie 14 dni przy wykorzystaniu wersji narzędzi online i/lub PAPI (dzień 1. oraz 14.) a także urządzeń mobilnych (smartfonów) z dostępem do internetu oraz wyżej opisanej aplikacji. W trakcie 12 dniowych pomiarów właściwych przewiduje się pomiary w dni robocze (z reguły 10 dni) oraz weekendowe. W trakcie dni roboczych pomiar obejmować będzie 4 sesje (poranną, dzienną, popołudniową oraz wieczorną), w weekend (dzień wolny, dzień świąteczny) 3 sesje, przy czym w trakcie jednej sesji badani każdorazowo odpowiedzą na nie więcej niż 30 pytań.
• aplikacja na której dokonywane będą pomiary generować ma zbiór danych zgodny z udzielanymi odpowiedziami oraz możliwy do powiązania wypełnionymi przez badanych dodatkowymi testami/kwestionariuszami.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność zbioru danych oraz przekazanie go Zamawiającemu w aktualnym formacie SPSS.
• W przypadku prowadzenia badań techniką PAPI (pomiary w 1. i 14. dniu badania)
(4) Opracowanie raportu końcowego oraz prezentacji w formie Power Point wraz opisem i charakterystyką próby badawczej.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAŁĄCZNIKU – zapytanie ofertowe

Kod CPV

79315000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi badań społecznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Badanie przeprowadzone zostanie w terminie od podpisania umowy do 30.06.2018, przy czym szczegółowy termin 14 dniowego badania (początek i koniec) uzgodniony zostanie z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, w tym:
(1) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat min. 3 usługi badawcze o wartości min. 50 tys. netto
(2) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat min. 1 usługę badawczą obejmującą zebranie materiału ilościowego oraz dobór badanych związaną z problematyką równowagi (równoważenia) życia zawodowego i rodzinnego
Spełnienie warunków uczestnictwa jest weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

(1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
(2) Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2
(3) Oświadczenie o braku powiązań – Załącznik nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert podczas dwóch etapów:
Etap 1 – Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów:

Opis kryteriów i sposób oceny
1. Cena brutto realizacji zamówienia - waga 50%
Porównanie złożonych ofert nastąpi wg poniższego wzoru:
Pc – ocena oferty za kryterium cenowe
Pc =najniższa oferowana cena/cena badanej oferty x 50 punktów
Wykonawca może uzyskać w kryterium 1 maksymalnie 50 punktów.
2. Szczegółowa koncepcja realizacji badania - waga 50%
Wykonawca przedstawi szczegółową koncepcję realizacji badania, w tym:
(1) Prezentacja sposobu doboru oraz pozyskania badanych w tym opis sposobu wykorzystania ich w ramach badania:
-sposób doboru próby badawczej wraz z trafnym uzasadnieniem (0–5 pkt.)
-opis sposobu pozyskania oraz angażowania badanych (0–10 pkt.)
-opis sposobu koordynacji uczestnictw badanych w pilotażu (0–5 pkt.)
(2) Prezentacja wykorzystania rozwiązań mobilnych (aplikacji mobilnej) wraz z jej funkcjonalnościami:
-przedstawienie (prezentacja) aplikacji mobilnej oraz warunków wykorzystania jej w ramach badania w kontekście założeń projektu (0–5 pkt.)
-przedstawienie funkcjonalności aplikacji mobilnej w kontekście realizacji celów i założeń badania (0–10 pkt.)
(3) Prezentacja sposobu zarządzania ryzykiem w ramach usługi:
-identyfikacja źródeł ryzyka wraz z uzasadnieniem oraz opisem (3 punkty za każde, nie więcej niż 9 punktów łącznie)
-opis sposobów minimalizowania i zapobiegania ryzykom w ramach przedmiotowej usługi (maks. 2 punkty za każde, nie więcej niż 6 punktów łącznie)

Wykonawca, który nie dostarczy wraz ofertą koncepcji realizacji badania uzyska w tej części oceny 0 punktów.

Punktacja stanowić będzie średnią arytmetyczną wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ocen przedstawicieli komisji powołanej przez Zamawiającego. Ocena koncepcji dokonywana będzie niezależnie przez poszczególnych członków komisji liczących 2–4 członków.

Wykonawca może uzyskać w kryterium 2 maksymalnie 50 punktów.

W przypadku wątpliwości oraz niejasności utrudniających jednoznaczną ocenę koncepcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zaproszenia przedstawicieli potencjalnych Wykonawców do prezentacji sposobu realizacji usługi. Prezentacja koncepcji trwać będzie do 60 minut zegarowych, przy czym Wykonawcy będą mogli posługiwać się materiałami audiowizualnymi wspierającymi prezentacje. Prezentacja odbędzie się w Warszawie, w terminie oraz miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż 7 dni od terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega, że do prezentacji koncepcji zaproszonych zostanie min. 2 oraz maksymalnie 4 potencjalnych Wykonawców, którzy przygotują najwyżej ocenione koncepcje realizacji usługi. W prezentacji uczestniczyć będzie min. 1 i maks. 2 osoby z zespołu oferenta. Wykonawcy, którzy nie dostarczyli koncepcji realizacji badania wraz z ofertą nie będą zaproszeni na ewentualną prezentację koncepcji, uzyskując w tej części oceny 0 punktów.

W trakcie prezentacji potencjalni Wykonawcy przedstawią bezpośrednio koncepcje realizacji usługi zgodnie z opisanymi wyżej punktami (1–3) oraz będą mogli doprecyzować planowany sposób realizacji usługi, w tym odpowiedzieć na pytania i wątpliwości Zamawiającego. Na podstawie przeprowadzonej prezentacji Zamawiający przyzna ostateczne wartości punktowe dla poszczególnych części oceny, które będą mogły odbiegać (w górę lub w dół) od ocen przyznanych początkowo. Wykonawcy (oferenci), który nie wezmą udziału w prezentacji uzyskają wartości punktowe zgodnie z punktacja przydzieloną złożonej wersji oferty, przy czym także ocena złożonej oferty może zostać skorygowana po bezpośredniej prezentacji potencjalnych wykonawców.

Wykluczenia

Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie Wykonawcy z niniejszego postępowania w przypadku:
(1) Niespełnienia warunków udziału w postępowaniu;
(2) Niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania;
(3) Złożenia oferty niekompletnej, tj. nie zawierającej formularza oferty i załączników nr 2 i 3;
(4) Przedstawienia przez wykonawcę informacji nieprawdziwych;
(5) Złożenia oferty, która zawiera rażąco niską cenę tzn. jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w sto-sunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia (z uwzględnieniem podatku od towarów i usług) lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EDU RESEARCH SP. Z O.O.

Adres

Ogrodowa 31/35

00-893 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224278652

Fax

224275391

NIP

8792668751

Tytuł projektu

Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-W181/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Polski Instytut Badań I Innowacji sp. z o.o.
ul. Chojnowska 21 B
03-583 Warszawa
oferta uzyskała 84 pkt
Liczba wyświetleń: 281