Strona główna
Logo unii europejskiej

Laptopy (2 szt.)

Data publikacji: 11.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-05-2018

Numer ogłoszenia

1110730

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w opisie sposobu obliczania punktacji w kryterium "Termin wykonania zamówienia"

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty proszę składać w formie pisemnej na adres
3ELEVENS Sp. z o. o.
ul. Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin
lub w formie elektronicznej na adres kontakt@3elevens.com do dnia 18.05.2018 roku.
Oferty złożone w innej formie i po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

2. Oferty mogą być składane na zał. nr 1 lub na wzorze własnym firmy składającej ofertę, jednakże oferta musi zawierać co najmniej:
- Datę wystawienia oferty,
- Nazwę wystawcy oferty z podaniem jego adresu,
- Opis przedmiotu zamówienia,
- Termin wykonania zamówienia (maksymalnie do dnia 2018-05-25),
- Termin ważności oferty (minimum do dnia 2018-05-25),
- Cenę netto i brutto w PLN,
- Okres gwarancji (w miesiącach)
- Oświadczenie Oferenta mówiące, że
* Nie jest powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym,
* Ma status przedsiębiorcy,
* Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
* Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
* Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* Posiada odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.
- Dane osoby do kontaktu z firmy składającej ofertę obejmujące (imię i nazwisko, telefon oraz adres email).
Złożenie oferty bez w/w informacji skutkować będzie jej odrzuceniem

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@3elevens.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Malanowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 974 108

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Laptopy (2 szt.):
- laptop nr 1 (1 szt.), o poniższych lub lepszych parametrach:
• System operacyjny Windows
• laptop z obracanym i dotykowym ekranem
• procesor czterordzeniowy min. 3,6 Ghz
• pamięć RAM min. 8 GB
• dysk SSD min. 512 GB
• rozdzielczość min. 3200x1800 px
• ekran 13-14''
• wbudowany Bluetooth
• wbudowane Wifi
• wbudowany czytnik kart pamięci
- laptop nr 2 (1 szt.), o poniższych lub lepszych parametrach:
• System operacyjny Mac OS
• Dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz
• Wielkość pamięci RAM min. 16 GB, 1866 MHz
• Pojemność dysku SSD (pamięci masowej) min. 512 G

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup laptopów (2 szt.) w ramach realizacji projektu pt. "Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS SP. Z O.O. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług" w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Przedmiot zamówienia

Laptopy (2 szt.):
- laptop nr 1 (1 szt.), o poniższych lub lepszych parametrach:
• System operacyjny Windows
• laptop z obracanym i dotykowym ekranem
• procesor czterordzeniowy min. 3,6 Ghz
• pamięć RAM min. 8 GB
• dysk SSD min. 512 GB
• rozdzielczość min. 3200x1800 px
• ekran 13-14''
• wbudowany Bluetooth
• wbudowane Wifi
• wbudowany czytnik kart pamięci
- laptop nr 2 (1 szt.), o poniższych lub lepszych parametrach:
• System operacyjny Mac OS
• Dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz
• Wielkość pamięci RAM min. 16 GB, 1866 MHz
• Pojemność dysku SSD (pamięci masowej) min. 512 G

Kod CPV

30210000-4

Nazwa kodu CPV

Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin wykonania zamówienia 25.05.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- Mają status przedsiębiorcy,
- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- Posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia,
- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową.

UWAGA: Niespełnienie powyższych wymagań przez Oferenta powoduje dyskwalifikację oferty ze względów formalnych i zaprzestanie jej rozpatrywania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Cena netto w PLN- 60% = 6 pkt
- Okres gwarancji (w miesiącach) – 30% = 3 pkt
- Termin wykonania zamówienia – 10% = 1 pkt
Maksymalnie 10 pkt.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
Zamawiający dokona oceny na podstawie osiągniętej liczby punktów przyznanych w oparciu o w/w kryteria posługując się następującymi zasadami:
Cena netto w PLN 60% Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:
Liczba punktów = (najniższa cena netto przedstawiona w ofertach / cena netto oferty badanej) x 6 pkt.

Okres gwarancji (w miesiącach) 30% Kryterium „okres gwarancji” będzie oceniane na podstawie wskazanego w ofercie okresu gwarancji (podanego w miesiącach) przedmiotu zamówienia. Oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, spełniająca warunki zapytania, uzyska maksymalnie 3 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty przeliczone proporcjonalnie wg wzoru:
Liczba punktów = [okres gwarancji (w miesiącach) danej oferty / najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) x 3pkt.]

Termin wykonania zamówienia 10% Kryterium „Termin wykonania zamówienia” będzie oceniany na podstawie wskazanego w ofercie terminu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z następującą punktacją:
- do 23.05.2018 – 1 pkt
- do 24.05.2018 – 0,5 pkt
- do 25.05.2018 – 0 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która poprzez zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena netto.
Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
Wyniki postępowania zostaną upublicznione na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wykluczenia

Zabrania się składania ofert przez firmy powiązane kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Złożenie przez takie podmioty oferty skutkować będzie jej odrzuceniem.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3ELEVENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Tomasza Zana 11A

20-601 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

509974108

NIP

7123316916

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy 3ELEVENS SP. Z O.O. dzięki wprowadzeniu do oferty nowych usług

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0336/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SEMAC Maciej Sędziak, ul. Błażeja 11d/5, 61-608 Poznań, NIP: 7822142528
data wpłynięcia oferty 18.05.2018
cena netto: 15.900,00 PLN
Liczba wyświetleń: 371