Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych - Adaptacja przestrzeni na PK - projekt wykonawczy pomieszczeń laboratoryjnych - PLCRC/2830701/06/1295/2018

Data publikacji: 11.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

1110627

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-05-22
Pytanie nr 1:
prośba o doprecyzowanie (wyjaśnienia i wytyczne) jak wypełnić wiersze:
- "Określenie przedmiotu oferty: nazwa, producent, oznaczenia/numer producenta, oznaczenia części składowych"
- "Specyfikacja - wykaz parametrów lub nazwa załącznika"
- "Warunki gwarancji wykaz warunków lub nazwa załącznika"
- "Warunki i termin płatności"
- "Deklaracja zgodności TAK NIE nazwa załącznika"
- "Instrukcja obsługi TAK NIE nazwa załącznika"
Odpowiedź nr 1:
- w punkcie dotyczącym określenia przedmiotu zamówienia należy wskazać wykonawcę projektu wykonawczo-kosztowego pomieszczeń laboratorium oraz przygotować ofertę tak by Zamawiający miał pewnośc że dostarczony projekt będzie zawierał wszystkie niezbędne punkty wskazane w zapytaniu ofertowym. Numer producenta, oznaczenia nie mają w tym przypadku zastosowania.
- Specyfikacja, wykaz parametów nie mają zastosowania. Ważne aby dostarczony projekt zawierał wszystkie elementy wskazane w zapytaniu.
- Zgodnie z treścią zapytania Zamawiający preferuje termin płatności pierwsza środa po upływie 30 dni od daty wystawienia faktury. Należy się do tego odnieść.
- Deklaracja zgodności w przypadku usługi związanej z przygotowaniem projektu nie ma zastosowania, należy wpisać NIE,
- Instrukcja obsługi w przypadku usługi związanej z przygotowaniem projektu nie ma zastosowania, należy wpisać NIE.
2018-05-23
Zamawiajacy dołącza do postepowania szczegółowe zapisy dotyczące warunków gwarancji oraz praw autorskich. W związaku z ta zmianą termin składania ofert zostaje wydłużony do 31.05.2018, do godziny 24.00
2018-05-30
Z uwagi na święto 31.05.2018, termin składania ofert zostaje przedłużony do 01.06.2018

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 25.05.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Projekt wykonawczy pomieszczeń laboratoryjnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa projektu wykonawczego niezbędnego uruchomienia stanowiska badawczego na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie kompleksowego testowania i prototypowania nowych rodzajów materiałów termoplastycznych oraz prac B+R w zakresie właściwości wytrzymałościowych materiałów, prototypów i produktów w wieloosiowych stanach obciążeń statycznych i dynamicznych.

Przedmiot zamówienia

Projekt wykonawczo-kosztowy pomieszczeń laboratorium o łącznej powierzchni około 260 m2 obejmujące prace niezbędne do przygotowania powierzchni laboratoryjnej do uruchomienia stanowiska badawczego na potrzeby prowadzenia prac B+R w zakresie kompleksowego testowania i prototypowania nowych rodzajów materiałów termoplastycznych oraz prac B+R w zakresie właściwości wytrzymałościowych materiałów, prototypów i produktów w wieloosiowych stanach obciążeń statycznych i dynamicznych.

Lokalizacja pomieszczeń laboratoryjnych: Kraków, ul. Lea 114, Budynek C, parter

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
• Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczo-kosztowej obejmującej:
 Inwentaryzację/analizę stanu obecnego
 Ekspertyzę techniczną
 Koncepcję architektoniczną
 Instalację sanitarną
 Instalację elektryczną 3F i 2F dla wybranych urządzeń i punktów przyłączeniowych
 Wentylację wymuszoną (wyciąg) dla wybranych urządzeń i punktów przyłączeniowych
 Instalację sprężonego powietrza dla wybranych urządzeń i punktów przyłączeniowych
 Instalację z zamkniętym obiegiem uzdatnionej wody chłodzącej dla wybranych urządzeń i punktów przyłączeniowych
 Monitoring - kamery przy wejściach
 Kontrolę dostępu
 Sygnalizację pożaru – sygnał dźwiękowy
 LAN - WiFi
• Niezbędne uzgodnienia administracyjne
• Dostarczenie dokumentacji powykonawczej (Wykonawca, nie Oferent).

Załączniki:
- Schemat układu pomieszczeń z zaznaczonym wstępnym rozmieszczeniem urządzeń
- Lista urządzeń wraz z podstawowymi parametrami

Zamawiający zastrzega sobie, że wymogi w stosunku do Projektu mogą ulec zmianie, np. w zależności od parametrów technicznych urządzeń wchodzących w skład instalacji. Zmiany zostaną przeprowadzone w ramach ustalonej ceny, a wszelkie koszty przewyższające tę cenę i niemożliwe do przewidzenia na etapie składania zamówienia, powinny zostać przedstawione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty ( jeśli składający ofertę nie zna warunków panujących w lokalizacji wskazanej w Zapytaniu).

1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz do tego, żeby pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy posiadali ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz są wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy budowlanej oraz technicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje również te prace, które nie są wykazane w zapytaniu a które Wykonawca powinien przewidzieć przyjmując do wykonania przedmiot zamówienia.
4. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, który, podpisany bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury

Kod CPV

71243000-3

Nazwa kodu CPV

Projekty planów (systemy i integracja)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Do 7 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. W postępowaniu mogą brać udział firmy, które posiadają wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy muszą posiadać ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz być wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
2. W zakresie zdolności zawodowej:
• Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
• Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych),
• Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
W/w projektanci muszą posiadać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe. Przez „doświadczenie zawodowe” w pełnieniu danej funkcji należy rozumieć lata przynależności do izby architektów/inżynierów. Dowody potwierdzające, iż wskazane usługi zostały wykonane należycie są niewymagane na etapie składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział firmy, które wykonały minimum 3 projekty przebudowy budynku użyteczności publicznej o wartości min. 30 kPLN netto każdy w ciągu ostatnich 3 lat.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru Ogólnych Warunków Zamówienia dołączonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści OWZ powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z kopią deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi w wersji
elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania) wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia oraz referencje o których mowa w pkt 3, 4 i 5 Warunków udziału w postępowaniu.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie następujących najwyższej sumy przedstawionych poniżej parametrów oceny: cena, termin realizacji
A – cena. Waga tego parametru w łącznej ocenie to 80%. Parametr będzie obliczony wg wzoru:
A = (cena najtańszej oferty/cena badanej oferty)*waga
B = termin realizacji w tygodniach. Waga tego parametru w łącznej ocenie to 20%. Parametr będzie obliczony w następujący sposób:
B = 20% jeśli termin realizacji przedmiotu zamówienia jest krótszy równy 6 tygodni
W pozostałych przypadkach parametr osiąga wartość 0%.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DUDA ARCHITEKCI Jolanta Duda, 24.05.2018r., 34.600 PLN
Liczba wyświetleń: 363