Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór dostawcy kompletów książek językowych na poziomie A lub B lub C lub poziomach pośrednich

Data publikacji: 11.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-05-2018

Numer ogłoszenia

1110562

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
PRETENDER ADRIAN WRONKA, UL. PIOTRKOWSKA 173, 90-447 ŁÓDŹ, w terminie do 21.05.2018 r. do godziny 16.00 lub drogą elektroniczną do dnia 21.05.2018 do godziny 23:59 na adres: mnowak@pretender.pl Opis koperty/tytuł (treść) maila musi zawierać: nazwę i dane adresowe Oferenta, nazwę Zamawiającego, dane adresowe oraz numer Zapytania ofertowego, na jakie składana jest oferta.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mnowak@pretender.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adrian Wronka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie kompletów książek (podręczników i ćwiczeń wraz z CD) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach A lub B lub C lub poziomach pośrednich, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawcy kompletów książek (podręczników i ćwiczeń wraz z CD) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach A lub B lub C lub poziomach pośrednich, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie kompletów książek (podręczników i ćwiczeń wraz z CD) do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach A lub B lub C lub poziomach pośrednich, realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej nr RPDS.10.03.00-02-0004/17, realizowanego na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem dostawy będzie dostarczenie:
1. Komplet książek do nauki języka obcego dla osób dorosłych – na poziomie A lub B lub C lub pośrednich poziomach:
a) przez komplet książek do nauki języka obcego dla osób dorosłych rozumie się podręcznik oraz ćwiczenia wraz z CD na poziomie A lub B lub C lub pośrednim poziomie;
b) rodzaj: komplet książek do nauki języka obcego na poziomie A lub B lub C lub pośrednim poziomie - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujące do zewnętrznego egzaminu certyfikującego TELC lub równoważnego (zgodnego ze Standardem wymagań dla kompetencji cyfrowych wskazanych w Załączniku nr 4 „Standard realizacji form wsparcia w ramach Działania 10.3 RPO WD 2014-2020” do Regulaminu konkursu nr RPDS.10.03.00-IZ.00-02-251/17);
2. Liczba kompletów książek do nauki języka:
a) angielskiego = 288 szt.
b) niemieckiego = 216 szt.
c) francuskiego = 84 szt.
3. Określenie dokładnej liczby kompletów książek na dany poziom nastąpi w momencie uruchomienia grupy na określonym poziomie w danej lokalizacji, zgodnie z zapisami z wniosku o dofinansowanie.
4. Podręczniki muszą być nowe i nieużywane, wolne od wad i usterek.

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: maj 2018 r. – grudzień 2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

4.1 Oferta będzie oceniana wg następujących kryteriów:

4.1.1 Kryteria formalne:
4.1.1.1 kompletności, tj: załączenia wszystkich wymaganych w §3 dokumentów, zgodnie
z zasadami wskazanymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym
4.1.1.2 poprawności formalnej, tj.:
a) dokumenty winny zawierać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęciami firmowymi i imiennymi (jeśli dotyczy) w wymaganych miejscach oraz uzupełnione daty i miejscowości we wskazanych miejscach
b) załączniki do oferty winny być zgodne ze wzorami stanowiącymi Załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

4.1.2 Kryteria dostępu - wymagania dotyczące oferentów:
a) Potencjał finansowy - sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia. (weryfikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego)
Dodatkowo oferenci zobowiązani są dostarczyć:
- aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec ZUS (nie starsze niż
miesiąc przed datą złożenia oferty);
- aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego
(nie starsze niż 1 miesiąc przed datą złożenia oferty);
- potwierdzenie wpłaty wadium.


4.1.3 Kryterium wyboru – maksymalnie 50 pkt. (waga 100%):
a) Kryterium „Cena” - max 30 pkt. (waga 60%) - weryfikacja na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Punktacja wyliczana w oparciu o wzór:

30 punktów x (wartość zamówienia brutto najtańszej oferty / wartość zamówienia brutto ocenianej oferty)

W cenę oferty należy wliczyć: wartość przedmiotu zamówienia, obowiązujący podatek od towarów
i usług, koszt dostarczenia podręczników do Zamawiającego. Cena podana przez Wykonawcę
za przedmiot zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 30 punktów. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio niższą ilość punktów. Wartość liczona do dwóch miejsc po przecinku.
Weryfikacja kryterium: na podstawie informacji przedłożonych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

b) Kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” – max 20 pkt. (waga 40%) – oznacza, okres liczony w dniach pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 5 dni.

Ofertą najkorzystniejszą w ramach zamówienia będzie oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy każdorazowo wezwania do realizacji przedmiotu zamówienia, a dniem rozpoczęcia jego realizacji (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 5 dni, to Zamawiający będzie uprawniony każdorazowo wyznaczyć Wykonawcy termin realizacji zamówienia najpóźniej na 5 dni przed tym terminem). Zamawiający informuje, że najdłuższy dopuszczalny okres gotowości to 5 dni.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie poda w ofercie terminu, przyjmuje się, że oferuje wykonanie zamówienia w najdłuższym dopuszczalnym terminie – 5 dni.
Uwaga: ocenie będzie podlegać oferta, w której czas gotowości do realizacji nie będzie dłuższy niż 5 dni. Oferty zawierające czas gotowości do realizacji dłuższy niż 5 dni podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z treścią Zapytania ofertowego.
W przypadku niezrealizowania przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z zadeklarowanym przez Wykonawcę okresem gotowości, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 2% całkowitej ceny brutto zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.
Liczba punktów w kryterium: „Gotowość do realizacji zamówienia” zostanie przyznana w ramach zamówienia zgodnie z poniższą tabelą: Liczba dni wskazana w ofercie - Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Gotowość do realizacji zamówienia” w ramach zamówienia: 20 pkt.
Weryfikacja kryterium: na podstawie informacji przedłożonych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w ramach każdego
z kryteriów: Cena + Gotowość do realizacji zamówienia.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego zapytania ofertowego znajdującego się w załączeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„PRETENDER” ADRIAN WRONKA

Adres

Piotrkowska 173/102

90-447 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

606381467

Fax

nie dotyczy

NIP

7282625587

Tytuł projektu

Kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej

Numer projektu

RPDS.10.03.00-02-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH PREMIUM
MAREK WNĘK
UL. OKRZEI 11, 58-500 JELENIA GÓRA

Data złożenia oferty - 18.05.2018

Cena brutto = 78.600,00 zł
Liczba wyświetleń: 126