Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usług badawczo-rozwojowych w celu uzyskania certyfikacji czterech innowacyjnych produktów oraz wydanie certyfikatów.

Data publikacji: 11.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1110506

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być przekazana na adres e-mail: biuro@komplex-dom.pl lub osobiście
w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Komplex-Dom Tadeusz Zmyślony, 87-700 Aleksandrów Kujawski, Kuczek 30, Powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie. (Liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@komplex-dom.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Zmyslony

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605419105

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych dla poniżej wyszczególnionych czterech produktów oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań:
1. Drzwi drewniane rozwierane, dwuskrzydłowe prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90,
2. Okna drewniane, otwierane prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90
3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji do 5 m wysokości ( z drzwiami dwuskrzydłowymi)
przeciwpożarowa o EI 60,
4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, jedno- i dwuskrzydłowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: aleksandrowski Miejscowość: Kuczek

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych w celu uzyskania certyfikacji czterech innowacyjnych produktów o których mowa w punkcie I Zapytania ofertowego oraz otrzymanie certyfikatów.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczo-rozwojowych dla poniżej wyszczególnionych czterech produktów oraz wydanie dla nich certyfikatów na podstawie dokumentacji po zakończeniu badań:
1. Drzwi drewniane rozwierane, dwuskrzydłowe prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90,
2. Okna drewniane, otwierane prostokątne/łukowe przeciwpożarowe EI 90
3. Ściana szklana na drewnianej konstrukcji do 5 m wysokości ( z drzwiami dwuskrzydłowymi)
przeciwpożarowa o EI 60,
4. Okno drewniane oddymiające montowane w ścianie pionowej, jedno- i dwuskrzydłowe.
Dla uzyskania certyfikatów na poszczególne produkty należy przeprowadzić (z wynikiem potwierdzającym spełnienie wymogów normatywnych) następujące badania :
dla poz. 1
a) odporność ogniowa,
b) badania wytrzymałościowo-funkcjonalne - badania i klasyfikacja (w tym pobór próbki) na
zgodność z normą EN 16034 i EN 14351-1:
- zdolność do zwolnienia,
- trwałość samozamykania (100 tys. cykli),
- wodoszczelność,
- odporność na obciążenie wiatrem,
- przepuszczalność powietrza,
- wytrzymałość na obciążenie pionowe,
- odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim,
- odporność na wstrząsy,
- siły operacyjne,
c) współczynnik przenikania ciepła,
d) izolacyjność akustyczna ,
e) oferta na dodatkowe badanie odporności ogniowej (w przypadku nieudanego pierwszego badania),
dla poz. 2
a) odporność ogniowa,
b) badania wytrzymałościowo-funkcjonalne - badania i klasyfikacja (w tym pobór próbki) na
zgodność z normą EN 16034 i EN14351-1:
- zdolność do zwolnienia,
- trwałość samozamykania (500 cykli),
- wodoszczelność,
- odporność na obciążenie wiatrem,
- przepuszczalność powietrza,
- wytrzymałość na obciążenie pionowe,
- odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim,
- odporność na wstrząsy,
- siły operacyjne,
c) współczynnik przenikania ciepła,
d) izolacyjność akustyczna ,
e) oferta na dodatkowe badanie odporności ogniowej (w przypadku nieudanego pierwszego badania),
dla poz. 3
a) odporność ogniowa – drzwi w ścianie o konstrukcji niestandardowej,
dla poz. 4
a) konstrukcji (badania wytrzymałościowo – funkcjonalne) tj. na zgodność z normą PN 12101-2
- badanie niezawodności,
- badanie pod obciążeniem wiatrem,
- badanie w wysokiej temperaturze,

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. wykonania badań dla czterech rozwiązań produktowych oraz termin wydania certyfikatów) przez Jednostkę Badawczą do 31.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Instytucja musi posiadać akredytowany zespół laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb aprobacji
i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania wyrobów budowlanych znakiem B oraz oznakowaniem CE.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien przedstawić w swojej ofercie możliwości techniczne na przeprowadzenie najbardziej optymalnych badań przed ostatecznym badaniem niszczącym na odporność ogniową.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych zarówno na wykonanie poszczególnych badań jak również na wydanie właściwych certyfikatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.komplex-dom.pl). Dodatkowo w przypadku istotnej zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
4. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
5. Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego w całości lub w części.
6. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
7. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Tadeusz Zmyślony, mail: biuro@komplex-dom.pl, tel.605419105), w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.komplex-dom.pl).
9. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia do siedziby firmy PPU „Komplex – Dom” Tadeusz Zmyślony, 87-125 Osiek n/Wisłą , ul. Łabędzia 9, zgodnych z wymogami określonymi w przedmiotowym zamówieniu i pod warunkiem, że w dniu dostarczenia do siedziby firmy PPU„Komplex – Dom” Tadeusz Zmyślony, 87-125 Osiek n/Wisłą, ul. Łabędzia 9 zostanie wystawiona faktura za zrealizowaną umowę. W przypadku gdyby faktura została wystawiona w terminie późniejszym termin płatności wyniesie do 30 dni od momentu otrzymania faktury za zrealizowaną umowę.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony.
2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
3. Ponadto wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:
a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji,
a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania
w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
g. w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
h. w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:
1) Pieczątkę firmową oferenta,
2) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) Podpis oferenta (czytelny lub parafka z pieczęcią imienną), termin ważności oferty,
4) Cenę wykonania przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w innej walucie niż złoty polski do celów wyboru oferty zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego. Cena musi zawierać koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. Brak podania waluty ceny podanej na formularzu ofertowym traktowany będzie jak podanie ceny w walucie PLN (złoty polski). W cenie wykonania przedmiotu zamówienia trzeba podać ceny jednostkowe na każde z badań.
5) Opis przedmiotu zamówienia potwierdzający zgodność z minimalnymi wymogami zawartymi
w punkcie I niniejszego zamówienia.
6) Termin realizacji zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100%
- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie posiadała najniższą cenę brutto

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
• pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMPLEX - DOM" TADEUSZ ZMYŚLONY

Adres

87-125 Osiek nad Wisłą

kujawsko-pomorskie , toruński

Numer telefonu

605 419 105

Fax

56 678 13 54

NIP

8790006135

Tytuł projektu

Dywersyfikacja działalności firmy Komplex-Dom przez wprowadzenie na rynek czterech innowacyjnych rozwiązań produktowych dzięki uzyskaniu certyfikacji produktów.

Numer projektu

RPKP.01.06.02-04-0241/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. „CERTBUD” Sp. z o.o. ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 15.05.2018. ( oferta częściowa i wariantowa)
cena netto oferty: 114.010,00 PLN/ cena brutto oferty 140.232,30 PLN
2. Instytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
a) data wpłynięcia pierwszej oferty: 22.05.2018. ( oferta częściowa i wariantowa)
cena netto oferty: 20.000,00 PLN/ cena brutto oferty 24.600,00 PLN
b) data wpłynięcia drugiej oferty: 25.05.2018. ( oferta częściowa i wariantowa)
cena netto oferty: 126.300,00 PLN/ cena brutto oferty 155.349,00 PLN
Liczba wyświetleń: 444