Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.05.2018 r. na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego (część A) i/lub przeprowadzenie poradnictwa zawodowego (część B)

Data publikacji: 08.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2018

Numer ogłoszenia

1109629

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego” lub przesłać pocztą e-mail na następujący adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl w formie skanu zawierającego oryginalny podpis, wpisując w treści wiadomości: „Oferta dotyczy projektu „Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego”.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

• Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2018 r. o godzinie 13:00.
• Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert.
• W przypadku złożenia oferty w formie skanu przesłanego mailem, oryginalną wersję papierową należy złożyć/ przesłać do Zamawiającego w terminie do 1-go dnia od terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach Zadania 1 realizowanego w projekcie – Identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Część A

Indywidualne doradztwo zawodowe - Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

• Cel doradztwa

Celem zadania jest świadczenie dla Uczestników Projektu pomocy poprzez indywidualne sesje
z doradcą zawodowym, opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia (IPD) dla każdego z 72 Uczestników Projektu uwzględniającej: diagnozę potrzeb i określenie programu uczestnictwa w projekcie, terminów – harmonogramu realizacji ustalonych działań, opracowanie planu liczby i terminów spotkań z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Kluczowym elementem IPD będzie określenie potencjału zawodowego Uczestnika oraz indywidualny dobór szkolenia, na które zostanie skierowany w ramach projektu. Doradztwo obejmie także diagnozę potrzeb i możliwości zawodowych Uczestnika (określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych, dostarczenie kompleksowej wiedzy o własnych szansach na rynku pracy), analizę predyspozycji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, ocenę zawodowa (zainteresowania, cele, doświadczenie, umiejętności, wykształcenie, uzdolnienia, czynniki społeczne i ekonomiczne). Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) w formie pisemnej zawierać będzie główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe, działania prowadzone do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich realizacji. IPD będzie przygotowany we współpracy z uczestnikiem projektu, jego pełną akceptacją i deklaracją w realizowaniu poszczególnych działań. określenie ścieżki pomocy, mając na uwadze różne formy wsparcia przewidziane w projekcie. Dzięki opracowaniu IPD możliwe będzie określenie kolejnych etapów projektu dla poszczególnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, wykształcenia, czy zdobytego dotychczas doświadczenia

• Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Część nr 1 :
Łączny wymiar doradztwa wynosi: 36 osób x 6 godzin/ osobę = 216 godzin .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin.

Część nr 2:
Łączny wymiar doradztwa wynosi: 36 osób x 6 godzin/ osobę = 216 godzin .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin

• Okres realizacji doradztwa: w przedziale czasowym od maj 2018 r. – sierpień 2018 r. Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym, a także realizację opracowania IPD jako pierwszej formy wsparcia uwzględnia się możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji doradztwa adekwatnie do postępu rekrutacji Uczestników Projektu.Część B

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

• Cel poradnictwa zawodowego

Celem poradnictwa zawodowego jest rozwój umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy u 72 Uczestników Projektu. Poradnictwo zawodowe dla każdego z Uczestników realizowane będzie w zakresie i terminach ustalonych wstępnie w IPD (średnio ok. 7 godz./ osobę). Poradnictwo zawodowe obejmować będzie m.in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, współpracę z pośrednikiem pracy, wspieranie motywacji, samooceny i przeciwstawienia się stereotypom społecznym, udzielanie informacji o rynku pracy i zawodach, możliwościach kształcenia i szkoleniach, pomoc w wyborze zawodu z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających zmianę̨ kwalifikacji / wybór zawodu / podjęcie zatrudnienia.

• Wymiar poradnictwa zawodowego i liczba uczestników:

Część nr 1:
Łączny wymiar poradnictwa zawodowego wynosi: 36 osób x 7 h = 252 godziny .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin poradnictwa zawodowego przewidziana na jednego uczestnika: 7 godzin.
Część nr 1:
Łączny wymiar poradnictwa zawodowego wynosi: 36 osób x 7 h = 252 godziny .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin poradnictwa zawodowego przewidziana na jednego uczestnika: 7 godzin.

• Okres realizacji poradnictwa zawodowego: w przedziale czasowym od: maj 2018r. - grudzień 2018 r. Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym uwzględnia się możliwość wydłużenia okresu realizacji poradnictwa zawodowego adekwatnie do postępu rekrutacji Uczestników i terminu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Rzeszów i/lub powiaty: kolbuszowski, niżański, przeworski, strzyżowski, jasielski, leżajski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup usług związanych z aktywizacją zawodową Uczestników projektu

Przedmiot zamówienia

W ramach Zadania 1 realizowanego w projekcie – Identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Część A

Indywidualne doradztwo zawodowe - Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

Kluczowym elementem IPD będzie określenie potencjału zawodowego Uczestnika oraz indywidualny dobór szkolenia, na które zostanie skierowany w ramach projektu. Doradztwo obejmie także diagnozę potrzeb i możliwości zawodowych Uczestnika (określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych, dostarczenie kompleksowej wiedzy o własnych szansach na rynku pracy), analizę predyspozycji zawodowych, identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy, ocenę zawodowa (zainteresowania, cele, doświadczenie, umiejętności, wykształcenie, uzdolnienia, czynniki społeczne i ekonomiczne). Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) w formie pisemnej zawierać będzie główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe, działania prowadzone do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich realizacji. IPD będzie przygotowany we współpracy z uczestnikiem projektu, jego pełną akceptacją i deklaracją w realizowaniu poszczególnych działań. określenie ścieżki pomocy, mając na uwadze różne formy wsparcia przewidziane w projekcie. Dzięki opracowaniu IPD możliwe będzie określenie kolejnych etapów projektu dla poszczególnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, wykształcenia, czy zdobytego dotychczas doświadczenia

• Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Część nr 1 :
Łączny wymiar doradztwa wynosi: 36 osób x 6 godzin/ osobę = 216 godzin .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin.

Część nr 2:
Łączny wymiar doradztwa wynosi: 36 osób x 6 godzin/ osobę = 216 godzin .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin

• Okres realizacji doradztwa: w przedziale czasowym od maj 2018 r. – sierpień 2018 r. Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym, a także realizację opracowania IPD jako pierwszej formy wsparcia uwzględnia się możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji doradztwa adekwatnie do postępu rekrutacji Uczestników Projektu.Część B

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

• Cel poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe dla każdego z Uczestników realizowane będzie w zakresie i terminach ustalonych wstępnie w IPD (średnio ok. 7 godz./ osobę). Poradnictwo zawodowe obejmować będzie m.in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, współpracę z pośrednikiem pracy, wspieranie motywacji, samooceny i przeciwstawienia się stereotypom społecznym, udzielanie informacji o rynku pracy i zawodach, możliwościach kształcenia i szkoleniach, pomoc w wyborze zawodu z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających zmianę̨ kwalifikacji / wybór zawodu / podjęcie zatrudnienia.

• Wymiar poradnictwa zawodowego i liczba uczestników:

Część nr 1:
Łączny wymiar poradnictwa zawodowego wynosi: 36 osób x 7 h = 252 godziny .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin poradnictwa zawodowego przewidziana na jednego uczestnika: 7 godzin.
Część nr 1:
Łączny wymiar poradnictwa zawodowego wynosi: 36 osób x 7 h = 252 godziny .
Łączna liczba uczestników: 36 osób
Liczba godzin poradnictwa zawodowego przewidziana na jednego uczestnika: 7 godzin.

• Okres realizacji poradnictwa zawodowego: w przedziale czasowym od: maj 2018r. - grudzień 2018 r. Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym uwzględnia się możliwość wydłużenia okresu realizacji poradnictwa zawodowego adekwatnie do postępu rekrutacji Uczestników i terminu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

• Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części A, B, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 grudnia 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia (część A, B) Wykonawca zapewnia:

• kadrę posiadającą niezbędną wiedzę i doświadczenie:

- w zakresie części A przedmiotu zamówienia: wymóg 1-go doradcy zawodowego do każdej z części nr 1 i nr 2 , posiadającego:
• min. doświadczenie 600 przeprowadzonych godzin doradztwa indywidualnego w opracowaniu IPD w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzi działalność/ usługi w okresie krótszym to w tym okresie.
• stosowne dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia/uprawnienia w obszarze doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego.

- w zakresie części B przedmiotu zamówienia: wymóg 1-go doradcy zawodowego do każdej z części nr 1 i nr 2 doradcy świadczącego poradnictwo zawodowe, posiadającego:

• min. doświadczenie 600 przeprowadzonych godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzi działalność/ usługi w okresie krótszym to w tym okresie.
• stosowne dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia/uprawnienia w obszarze doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego.

- W zakresie części A i B przedmiotu zamówienia:
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów doradczych dla każdego z uczestników, obejmujące: dla części A: wzór IPD zgodny z przedmiotem zamówienia, kartę doradztwa zawodowego, dla części B: wzór CV i LM, kartę poradnictwa zawodowego.
• przeprowadzenie doradztwa/poradnictwa zawodowego zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• w ramach doradztwa indywidualnego (cześć A zamówienia) – opracowanie IPD.

Dodatkowe warunki

Wymogi dotyczące usług w zakresie części A i B przedmiotu zamówienia:

• Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego objętego zapytaniem ofertowym w wymiarze czasowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do soboty. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji doradztwa/poradnictwa zawodowego w niedzielę wyłącznie w uzasadnionych okolicznościach i za pisemną zgodą Zamawiającego.
• Wzory materiałów doradczych wymienione w zapytaniu ofertowym tj. dla części A: wzór IPD zgodny z przedmiotem zamówienia, kartę doradztwa zawodowego, dla części B: wzór CV i LM, kartę poradnictwa zawodowego, wykorzystywane w ramach poszczególnych części zamówienia muszą być dostarczone Zamawiającemu wraz ze złożoną ofertą.
• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu doradztwa/poradnictwa zawodowego. Dokumentację stanowią: karty IPD, karty doradztwa zawodowego, karty poradnictwa zawodowego, lista obecności/ dziennik zajęć, kopie opracowanych CV i LM, kopie ankiet monitorujących wskaźniki projektu związane z realizacją tych form wsparcia.

Wymagania dotyczące wszystkich części przedmiotu zamówienia:

• Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
• Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia informacji o współfinansowaniu usług ze środków Unii Europejskiej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w materiałach doradczych/poradnictwa zawodowego i innych dokumentach, które będą przekazywane przez Wykonawcę Zamawiającemu.
• Szczegółowy harmonogram realizacji doradztwa/poradnictwa zawodowego zostanie ustalony przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym i wymagać będzie ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego.
• Wykonawca (doradca) zagwarantuje dyspozycyjność, która pozwoli na płynną realizację doradztwa/poradnictwa zawodowego zgodnie z ww. harmonogramem/Wykonawca zapewni doradców prowadzących doradztwo/poradnictwo zawodowe w liczbie pozwalającej na płynną realizację doradztwa/poradnictwa zawodowego zgodnie z ww. harmonogramem.
• Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z harmonogramem realizacji doradztwa/poradnictwa zawodowego w ramach projektu. Liczba dni doradztwa/poradnictwa zawodowego w danym miesiącu, w których Wykonawca zobowiązany będzie poprowadzić doradztwo/poradnictwo zawodowe i zapewnić doradców/osoby świadczące poradnictwo uzależniona będzie od rekrutacji oraz od harmonogramu realizacji doradztwa/poradnictwa zawodowego w ramach projektu.
• Wykonawca zobowiązany będzie również do niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/Uczestniczce projektu, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa/poradnictwa zawodowego na co najmniej 7 dni przed realizacją danej usługi doradztwa/poradnictwa zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie części A lub B przedmiotu zamówienia. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług doradztwa/poradnictwa zawodowego,
• ostatecznej ilości godzin doradztwa/poradnictwa zawodowego do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Wykaz doświadczenia każdego z doradców zawodowych anonsowanych do przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego niezbędny do przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego z zakresu każdej z części nr 1 i/lub nr 2 dla części A lub B zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z referencjami, listami intencyjnymi, lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich przeprowadzenie, w tym należyte wykonanie godzin doradztwa/poradnictwa zawodowego we wskazanym w ofercie wymiarze.
• CV każdego z doradców zawodowych prowadzących doradztwo/poradnictwo zawodowe w zakresie którego Wykonawca składa ofertę potwierdzające posiadanie przez doradcę lub osobę świadczącą poradnictwo zawodowe anonsowaną do przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 5.
• Dokumenty potwierdzające kompetencje zawodowe do przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia/uprawnienia itp.). Wykonawca oddzielnie dla każdego doradcy/osoby świadczącej poradnictwo zawodowe wypełnia wymagane dokumenty potwierdzające doświadczenie.
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Pisemne oświadczenie pochodzące od doradców zawodowych/ osób świadczących poradnictwo zawodowe potwierdzające ich gotowość i udział w realizacji zamówienia.
• Wzory opracowanych dokumentów doradczych, o których mowa w zapytaniu ofertowym.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
• Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:


W ramach części A i B, przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena”

• Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A lub B ( w częściach nr 1 i/lub nr 2 ) na którą Wykonawca złożył ofertę.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt.


II. Kryterium „Elastyczność” – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 5 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 10 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 1 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi doradztwa indywidualnego/poradnictwa zawodowego na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą realizacji tej usługi w danym dniu, Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca deklarację bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/poradnictwa zawodowego przedstawia w formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium elastyczność wynosi 20 pkt.


• Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A lub B w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Elastyczność zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Informacja o zakazie powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
• Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy wymagane zapytaniem ofertowym dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Gotowi do pracy - program wsparcia dla osób bezrobotnych z powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0061/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BD Center Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, data wpływu oferty: 15.05.2018r.
Cena oferty: Część A: część nr 1 - 12 960,00 zł, część nr 2- 12 960,00 zł,
Część B: część nr 1 - 15 120,00 zł, część nr 2- 15 120,00 zł
Liczba wyświetleń: 595