Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług wsparcia psychologicznego oraz porad prawnych w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 7.2.2 WRPO

Data publikacji: 08.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2018

Numer ogłoszenia

1109593

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Uwaga zmieniono datę „Sprawdzianu kompetencji “ z zadania 1(indywidualne wsparcie psychologiczne). "Sprawdzian kompetencji" zostanie przeprowadzony w dniu 18.05.2018 roku o godz. 09:00. -Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

Dostosowano do zmiany załączone zapytanie ofertowe(zmiana w zakresie zadania 1. pkt. 11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:)

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: firs@firs.org.pl

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 16.05.2018 roku, do godz. 9:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
2. Miejsce składania ofert: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

firs@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Piotrowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 642 94 46

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ogólna charakterystyka projektu, w ramach którego realizowane będą usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym:

Zamawiający realizuje projekt w ramach działania 7.2.2 WRPO pn. pn. „Mieszkania wspomagane - treningowe
w Mieście Poznań” (dalej jako „projekt”), którego celem jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 osób (150 kobiet oraz 100 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie im 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z jednoczesnym zapewnieniem usług treningowych
i opiekuńczych oraz sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego.

W ramach projektu zakładane jest objęcie wsparciem 250 osób. Planowane jest 5 edycji wsparcia po 6 m-cy dla każdego uczestnika. W ramach każdej edycji planowane jest objęcie wsparciem 50 osób.

Projekt będzie trwał 36 miesięcy.

Osobami kierowanymi do mieszkań treningowych (uczestnikami projektu) będą osoby wymagające takiego rodzaju wsparcia. Będą to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności:
• osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby opuszczające pieczę zastępczą,
• osoby niesamodzielne II i III stopnia,
• osoby niepełnosprawne,
• samotne matki, rodzice wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym,
• osoby niewydolne opiekuńczo.

W ramach niniejszego postępowania wyodrębniono następujące zadania (części zamówienia) związane
z realizacją projektu:


Zadanie 1

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w ilości 1500 godzin.

Zakres usługi obejmuje w szczególności pomoc w likwidacji barier w codziennym funkcjonowaniu, przełamania lęków i barier w kontaktach z otoczeniem i negatywnych wzorców zachowań oraz tendencji autodestrukcyjnych.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych)

Zadanie 2

Porady prawne dla uczestników projektu w ilości 1000 godzin.

Zakres usługi obejmuje rozwiązywanie pod względem prawnym problemów związanych z funkcjonowaniem osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w zakresie możliwości pozyskania mieszkań socjalnych, oddłużania, uzyskania praw do opieki nad dziećmi i innych wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uczestników projektu.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników projektu, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi prawne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ogólna charakterystyka projektu, w ramach którego realizowane będą usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym:

Zamawiający realizuje projekt w ramach działania 7.2.2 WRPO pn. pn. „Mieszkania wspomagane - treningowe
w Mieście Poznań” (dalej jako „projekt”), którego celem jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 osób (150 kobiet oraz 100 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez zapewnienie im 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z jednoczesnym zapewnieniem usług treningowych
i opiekuńczych oraz sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego.

W ramach projektu zakładane jest objęcie wsparciem 250 osób. Planowane jest 5 edycji wsparcia po 6 m-cy dla każdego uczestnika. W ramach każdej edycji planowane jest objęcie wsparciem 50 osób.

Projekt będzie trwał 36 miesięcy.

Osobami kierowanymi do mieszkań treningowych (uczestnikami projektu) będą osoby wymagające takiego rodzaju wsparcia. Będą to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności:
• osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby opuszczające pieczę zastępczą,
• osoby niesamodzielne II i III stopnia,
• osoby niepełnosprawne,
• samotne matki, rodzice wykluczeni lub zagrożeni wykluczeniem społecznym,
• osoby niewydolne opiekuńczo.

W ramach niniejszego postępowania wyodrębniono następujące zadania (części zamówienia) związane
z realizacją projektu:

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w ilości 1500 godzin.

Zakres usługi obejmuje w szczególności pomoc w likwidacji barier w codziennym funkcjonowaniu, przełamania lęków i barier w kontaktach z otoczeniem i negatywnych wzorców zachowań oraz tendencji autodestrukcyjnych.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych)

Zadanie 2

Porady prawne dla uczestników projektu w ilości 1000 godzin.

Zakres usługi obejmuje rozwiązywanie pod względem prawnym problemów związanych z funkcjonowaniem osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w zakresie możliwości pozyskania mieszkań socjalnych, oddłużania, uzyskania praw do opieki nad dziećmi i innych wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uczestników projektu.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników projektu, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych).

Kod CPV

79100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi prawnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin wykonania zamówienia w zakresie wszystkich zadań (1-2):

od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 28 lutego 2021 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

DLA ZADANIA 1 :

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe psychologiczne (co najmniej tytuł magistra psychologii) oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu, tj. doświadczenia w pracy
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi
i niesamodzielnymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania niniejszego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożony wraz
z ofertą wykaz osób (załącznik do zapytania ofertowego)

6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.


DLA ZADANIA 2:

6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

6.1.1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.2. Wykonawca posiada doświadczenie.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

6.1.4. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym.

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą będącą:
• adwokatem, lub
• radcą prawnym, lub
• prawnikiem zagranicznym wpisanym na listę prowadzoną przez właściwą okręgową radę adwokacką
oraz posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu, tj. doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania niniejszego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożony wraz
z ofertą wykaz osób (załącznik do zapytania ofertowego).

6.1.5. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1 Zamawiający nie określa niniejszych warunków.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

12.1. Oferty należy składać:
a) osobiście
b) pocztą w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego

12.2 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

12.3 Oferta wraz z załącznikami powinna byś podpisana przez wykonawcę (w przypadku składania oferty drogą elektroniczną należy przesłać zeskanowane dokumenty, podpisane przez wykonawcę).

12.4 Złożona oferta winna zawierać przynajmniej:
a. wypełniony formularz ofertowy;
b. wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu;
c. dowód wniesienia wadium;
d. informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.A i 7.2.B (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
e. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.C (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę),
f. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia opisanych w pkt 7.2.C (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę),

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
W zakresie zadania 1:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena (za godzinę świadczonej usługi) 20%
2 Sprawdzian kompetencji 40%
3 Doświadczenie kluczowego personelu (osób wyznaczonych ro realizacji zamówienia) 35%
4 Czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie świadczenia usługi przez uczestnika projektu 5%

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Zamawiający przeprowadzi weryfikację kompetencji w swojej siedzibie.
„Sprawdzian kompetencji” będzie składać się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru, możliwa do uzyskania to 40 pkt.
„Sprawdzian kompetencji“ zostanie przeprowadzony w dniu 18.05.2018 roku o godz. 09:00. Planowany czas trwania to 60 minut.
Pytania dotyczyć będą aspektów psychologicznych związanych z przedmiotem zamówienia oraz wynikających z potencjalnych potrzeb uczestników projektu.

Do „sprawdzianu kompetencji” przystąpić może wyłącznie osoba wskazana w ofercie jako potencjał osobowy wykonawcy.

3 Wykonawca, który do realizacji zamówienia wyznaczy osobę posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu, tj. doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, uzyska dodatkowe punkty, jeżeli wyznaczona osoba posiada opisane wyżej doświadczenie w zakresie świadczonych usług w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym maksymalna liczba godzin branych pod uwagę przy obliczaniu punktacji w ramach tego kryterium wynosi 1350.

Punkty będą obliczone wg wzoru:

(Hof./Hmaks.) * 100 * waga
gdzie:
- Hof - liczba godzin doświadczenia wskazana w badanej ofercie (nie więcej niż 1350), w przypadku gdy Wykonawca wskaże doświadczenie na poziomie powyżej 1350 godzin na potrzeby obliczeń w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie wartość 1350
- Hmaks. – najwyższa liczba godzin doświadczenia spośród wszystkich ofert (nie więcej niż 1350), w przypadku gdy Wykonawca wskaże doświadczenie na poziomie powyżej 1350 godzin na potrzeby obliczeń w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie wartość 1350

Zamawiający dokona oceny niniejszego kryterium na podstawie wykazu osób (wzór wykazu osób stanowi załącznik do zapytania ofertowego)
4 Wykonawca który zaoferuje czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie świadczenia usługi przez uczestnika projektu poniżej 24 godzin (przy uwzględnieniu sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) uzyska 5 punktów

W zakresie zadania 2:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena (za godzinę świadczonej usługi) 20%
2 Sprawdzian kompetencji 40%
3 Doświadczenie kluczowego personelu (osób wyznaczonych ro realizacji zamówienia) 35%
4 Czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie świadczenia usługi przez uczestnika projektu 5%

11.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 11.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium Wzór
1 (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2 Zamawiający przeprowadzi weryfikację kompetencji w swojej siedzibie.
„Sprawdzian kompetencji” będzie składać się z 40 pytań testowych jednokrotnego wyboru, możliwa do uzyskania to 40 pkt.
„Sprawdzian kompetencji“ zostanie przeprowadzony w dniu 17.05.2018 roku o godz. 8:00. Planowany czas trwania to 60 minut.
Pytania dotyczyć będą aspektów prawnych związanych z przedmiotem zamówienia oraz wynikających z potencjalnych potrzeb uczestników projektu.

Do „sprawdzianu kompetencji” przystąpić może wyłącznie osoba wskazana w ofercie jako potencjał osobowy wykonawcy.
3 Wykonawca, który do realizacji zamówienia wyznaczy osobę posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu, tj. doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, uzyska dodatkowe punkty, jeżeli wyznaczona osoba posiada opisane wyżej doświadczenie w zakresie świadczonych usług w okresie ostatnich 3 lat (licząc od dnia upływu terminu składania ofert), przy czym maksymalna liczba godzin branych pod uwagę przy obliczaniu punktacji w ramach tego kryterium wynosi 900.

Punkty będą obliczone wg wzoru:

(Hof./Hmaks.) * 100 * waga
gdzie:
- Hof - liczba godzin doświadczenia wskazana w badanej ofercie (nie więcej niż 900), w przypadku gdy Wykonawca wskaże doświadczenie na poziomie powyżej 900 godzin na potrzeby obliczeń w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie wartość 900
- Hmaks. – najwyższa liczba godzin doświadczenia spośród wszystkich ofert (nie więcej niż 900), w przypadku gdy Wykonawca wskaże doświadczenie na poziomie powyżej 900 godzin na potrzeby obliczeń w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie wartość 900

Zamawiający dokona oceny niniejszego kryterium na podstawie wykazu osób (wzór wykazu osób stanowi załącznik do zapytania ofertowego)
4 Wykonawca który zaoferuje czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie świadczenia usługi przez uczestnika projektu poniżej 24 godzin (przy uwzględnieniu sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) uzyska 5 punktów

Wykluczenia

7. ODRZUCENIE OFERTY I WYKLUCZENIE WYKONAWCY

7.1 Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

7.2 Z postępowania wyklucza się ponadto:
A. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, 1170 i 1171 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1051),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

B. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt A.

C. wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

7.3 W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym,
a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert
f) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

7.4 W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429446

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0032/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla zadania nr 1:
Nr oferty Wykonawca Adres
1 Future Inspirations Alicja Rogala ul. Kościelna 26/34, 60-538 Poznań, data wpływu: 15.05.2018, cena brutto: 100,00 zł

Dla zadania nr 2:
Nr oferty Wykonawca Adres
1 Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Kubica ul. Gołębia ¾, 61 – 834 Poznań, data wpływu: 15.05.2018, cena brutto: 178,99 zł,
Liczba wyświetleń: 893