Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych – ekstruder - PLCRC/2830701/06/1268/2018

Data publikacji: 08.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1109580

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-05-09
Pytanie nr 1: Czy firma ABB przewiduje negocjacje związane ze zmianą zapisów w umowie? Chodzi nam głównie o punkt dotyczący kar umownych.
2018-05-11
Odpowiedź nr 1: Zgodnie z treścią zapytania do dnia zamknięcia postepowania można zgłaszać uwagi do umowy, w tym do kar umownych. Proszę zgłosić uwagi drogą oficjalną – na adres mailowy: anna.marszalek@pl.abb.com przed upływem terminu zamknięcia postępowania.
2018-05-14
Pytanie nr 2: Czy w Umowie można będzie zawrzeć dłuższy czas dostawy/montażu/uruchomienia i szkolenia do 10.12.2018 r.
Odpowiedź nr 2: Termin realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do 10.12.2018.
Jednoczesnie informuję, że termin składania ofert został wydłużony do 21.05.2018, do godziny 24.00
Pytanie nr 3: W nawiązaniu do treści propozycji kontraktu dołączonej do powyższego Zapytania Ofertowego chcielibyśmy zaproponować zmianę treści zapisu w paragrafie 6, punkt 1 polegającą na tygodniowe naliczanie kar umownych w wysokości 0,5 % z ograniczeniem do 5%.
Odpowiedź nr 3: Proponujemy zmianę treści zapisu na: Za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego § 4 pkt 1 Kupujący ma prawo dochodzić kary umownej stanowiącą kwotę w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto umowy określonego w § 5 pkt 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10%wartości kontraktu.
2018-05-14
Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuszcza następujące odstępstwa w specyfikacji technicznej:
- moc silnika 5,2kw
- 4 strefy cylindra
- obsługa urządzenia bez pomocy panelu LCD
- oprogramowanie: ciągły zapis temperatury i ciśnienia tworzywa w jednym miejscu cylindra
- brak wymiennika ciepła w wannie chłodzącej
Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie może zgodzić się na zmianę specyfikacji technicznej.
2018-05-16
Pytanie nr 5: Czy dobrze wpisano, że zwijarka do żyłki jest potrzebna, a więc i odciąg też trzeba ująć? Jeśli tak, to zwijana będzie na szpulę tylko 1 żyłka z 3 mm głowicy 1 otworowej.
Odpowiedź nr 5: Ani zwijarka ani odciąg nie są przedmiotem zamówienia.
2018-05-18
Pytanie nr 6: W umowie sprzedaży w paragrafie 6 , punkcie 3 znajduje się informacja o karach za opóźnienia powyżej 20dni. Mogą wystąpić sytuacje, które są kompletnie niezależne od dostawcy więc ten punkt proponowałbym usnąć lub przynajmniej wydłużyć do 45 dni a kwotę odszkodowania zmniejszyć do 5%. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do pytania.
Odpowiedź nr 6: Punkt 3 paragrafu 6 zyskuje nowe brzmienie: " Jeśli opóźnienie w wykonaniu umowy będzie powyżej 30 dni licząc od terminu określonego w § 4 pkt 1." Dalsza część bez zmian.
Pytanie nr 7: Czy zamawiający dopuszcza, że woda z centralnego systemu podłączanego do wymiennika wytłaczarki będzie miała temperaturę 30°C lub niższą?
Odpowiedź nr 7: Zamawiajacy zmienia treść zapytania na: Wymiennik ciepła powinien pracować przy zasilaniu wodą systemową o temperaturze 25 st.C i niższej
Pytanie nr 8: Proszę o określenie jak wygląda droga transportowa wewnątrz budynku dla transportu wytłaczarki? Jaka jest szerokość drogi transportowej? Czy poziom rozładunku z samochodu, poziom drogi transportowej i poziom miejsca w którym stanie wytłaczarka są tym samym poziomem? Czy jest to cały czas poziom ziemi?
Odpowiedź nr 8: Informacje dotyczące drogi rozładunkwej zostają zawrte jako załacznik do postępowania.
Pytanie nr 9: Proszę o potwierdzenie czy zamawiający zapewni doprowadzenie odpowiednich kabli zasilających, zasilania wodnego i sprężonego powietrza w miejscu posadowienia wytłaczarki i ewentualnie posadowienia wanny?
Odpowiedź nr 9: W miejscu instalacji wytłaczarki będą dostępne; gniazda 230V, gniazdo 3x400 V, zasilanie wodą oraz odpływ.
Pytanie nr 10: 4. Zamawiający wymaga aby sterowanie wytłaczarki pozwalało na sterowanie zwijarką i odciągiem. Takie rozwiązanie sterowania może być wykonane pod warunkiem, że zamawiający dostarczy szczegółowe wymagania odnośnie sterowania zwijarką i odciągiem po ewentualnym zamówieniu. Proszę o potwierdzenie.
Odpowiedź nr 10: Ze względu na brak możliwości wyspecyfikowania zwijarki i odciągu rezygnujemy z wymagania.
JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 25.05.2018, g. 24.00

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 16.05.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A. Wytłaczarka dwuślimakowa:
• Ilość ślimaków: 2 szt.
• Rodzaj ślimaków: ślimaki muszą mieć konstrukcję segmentową umożliwiającą wymianę segmentów w zależności od procesu przetwórczego
• Kierunek obrotów ślimaków: współbieżny
• Typ ślimaków: równoległy
• Średnica zewnętrzna ślimaków: 20 – 24 mm
• Moc silnika: 10 kW
• Długość cylindra (wyrażona w jako stosunek L/D): 40 (wartość minimalna)
• Ilość stref cylindra: 10 (wartość minimalna) Rodzaj cylindra: cylinder dzielony w płaszczyźnie poziomej z uchylną górną częścią
• Konstrukcja: część robocza cylindra zaopatrzona w wymienne wkładki. Konstrukcja cylindra powinna umożliwiać wymianę wkładek.
• Wykończenie powierzchni wkładek: azotowanie
• Ilość portów do podajników bocznych wraz z możliwością ich zaślepienia: 2 szt.
• Ilość portów do odgazowania wraz z możliwością ich zaślepienia: 2 szt.
• Ilość portów do zasypu tworzywa wraz z możliwością ich zaślepienia: 2 szt.
• Ilość portów do podłączenia czujnika temperatury i ciśnienia tworzywa (COMBO): 2 szt.
• Czujnik ciśnienia i temperatury tworzywa COMBO: 1 szt.
• Maksymalna prędkość obrotowa ślimaków: 600 obr./min Maksymalny moment obrotowy na każdy ślimak: 40 Nm
• Maksymalna temperatura pracy: 400 st.C
• Maksymalne ciśnienie pracy: 100 bar
• Chłodzenie strefy zasypu: wodne
• System chłodzenia pozostałych stref cylindra: wodny lub powietrzny
• W przypadku systemu wodnego konieczny jest wymiennik ciepła dla cieczy chłodzącej pracującej w układzie zamkniętym
• Wymiennik ciepła powinien pracować przy zasilaniu wodą systemową o temperaturze 35 st.C
• Zbiornik zasypowy o pojemności min. 10 litrów z mieszadłem mechanicznym o regulowanej prędkości obrotowej.
• System podciśnieniowego odgazowania
• Układ cylindra
a) Strefa pierwsza – strefa zasypu, zaopatrzona w układ chłodzenia, port do zasypu, pomiar temperatury
b) Strefa druga – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenie i opcjonalny port do zasypu (z możliwością zaślepienia), pomiar temperatury
c) Strefa trzecia – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia, pomiar temperatury
d) Strefa czwarta - zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia, pomiar temperatury, port do odgazowania wraz zaślepką
e) Strefa piąta – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia, port podajnika bocznego wraz z zaślepką
f) Strefa szósta – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia, port COMBO wraz zaślepką
g) Strefa siódma – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia
h) Strefa ósma – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia, port do podajnika bocznego
i) Strefa dziewiąta – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia, port do odgazowania wraz z zaślepką
j) Strefa dziesiąta – zaopatrzona w układ grzania, chłodzenia, port do czujnika COMBO wraz z zaślepką
k) Zamawiający zastrzega że liczba portów jest stała natomiast układ portów w poszczególnych strefach może ulec zmianie (w szczególności w przypadku cylindra dłuższego mającego L/D >40)
l) Wymienne sitko instalowane pomiędzy końcem cylindra a głowicą.
Oprogramowanie i system kontroli
• Obsługa urządzenia przy pomocy panelu LCD
• Możliwość sterowania urządzeniami peryferyjnymi: trzy dozowniki, 2 podajniki boczne, pompa tworzywa, 3 czujniki temperatury i ciśnienia COMBO, granulator, odciąg, nawijarka
• Obsługa grzałek głowicy (minimum 3 strefy) i oddzielnego sterowania temperaturą każdej z nich
• Ciągły zapis wszystkich parametrów pracy wytłaczarki takich jak m.in.: prędkości obrotowe, obciążenie (w Nm oraz procentach obciążenia maksymalnego) temperatura cylindra na poszczególnych strefach, temperatura tworzywa i ciśnienie tworzywa (przynajmniej w dwóch miejscach cylindra)
• Ciągły zapis parametrów pracy urządzeń peryferyjnych takich jak dozowniki i podajniki, pompa tworzywa
• Możliwość zapisu danych procesu do plików w formacie .xls, .txt lub .csv
• Możliwość eksportu plików zawierających parametry pracy za pośrednictwem sieci LAN lub portu USB
Głowica
• Maksymalna temperatura pracy: 400 st. C (wartość minimalna)
• Możliwość stosowania wymiennych narzędzi do wytłaczania
• Narzędzia do produkcji żyłek: 3 sztuki
• Ilość otworów do wytłaczania: 1, 2 i 4
• Średnica otworów: 3mm
• Port pod czujnik temperatury i ciśnienia tworzywa (COMBO)
Granulator
• Bezstopniowa regulacja prędkości liniowej
• Bezstopniowa regulacja długości cięcia
• Łatwa wymiana i ostrzenie noży granulujących
• Podajnik wolumetryczny do zasobnika głównego
• Przystosowany do podawania granulatu.
Podajnik boczny
• Przystosowany do podawana proszków i krótkich włókien
• Możliwość sterownia z głównego pulpitu sterowniczego wytłaczarki
• Dozownik wolumetryczny.
B. Wanna chłodząca
• Długość wanny chłodzącej: 2m (wartość minimalna)
• Czujnik temperatury wody chłodzącej
• Podłączenia dla zasilania oraz zrzutu wody chłodzącej
• Wymiennik ciepła dla wody chłodzącej
• Układ osuszający żyłkę na końcu wanny
• Zestaw rolek prowadzących
Gwarancja – minimum 24 m-ce od momentu uruchomienia.
Cena urządzenia musi zawierać:
• Koszt dostawy (w tym konieczne ubezpieczenia, cło)
• Wniesienie oraz instalacje urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
• Koszt szkolenia dla 3 pracowników

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urzadzenia (ekstruder) niezbędnego do budowy stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych.

Przedmiot zamówienia

Zakup środka trwałego do stworzenia stanowiska do opracowania nowych i kompozytowych materiałów termoplastycznych – ekstruder

Kod CPV

42940000-7

Nazwa kodu CPV

Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie wcześniej niż sierpień 2018r., nie później niż
pażdziernik 2018. Zamawiający potwierdzi możliwy termin dostawy w lipcu.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności Page 3 of 5
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1109... 2018-05-08
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia
postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z kopią deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi w wersji elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania) wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony
środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta/y niespełniająca/e wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostanie/ną odrzucona/e.
Oferta na część A zapytania ofertowego zostanie wybrana na podstawie najniższej wartości współczynnika P, obliczonego według wzoru:
P = cena * K,
gdzie współczynnik K wynosi 1 dla długości cylindra L/D = 40, lub 0,98 dla długości cylindra L/D = 44
Oferta na część B zapytania ofertowego zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KMP Plastics Katarzyna Browarek, data wpłynięcia: 25.05.2018, cena: ekstruder - 104.725 EUR, wanna chłodząca - 4.500 EUR
Liczba wyświetleń: 642