Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”

Data publikacji: 08.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-05-2018

Numer ogłoszenia

1109545

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce i termin składania ofert
1) Oferty należy składać Zamawiającemu na adres: Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia w terminie do dnia 16.05.2018 roku, godz. 12:00.
2) Otwarcie ofert nastąpi w Urząd Gminy Jastrzębia, Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia (sala konferencyjna) dnia 16.05.2018 roku, godz. 12:15.
2. Sposób przygotowania oferty
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn.: Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” „NIE OTWIERAĆ PRZED (…termin otwarcia ofert…)”
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim.
3) Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki będące załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.
6) Oferta złożona przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa.
7) Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób uprawnionych.
8) Wszystkie strony oferty muszą być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także wydzielić je w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał. Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest Przemysław Kępas, email: infrastruktura@jastrzebia.pl, tel. (48) 384 05 11.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”.
2. Wykonawca zapewnieni kompleksowy nadzór inwestorski w branżach:
1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
2. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 154 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
2) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 111 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
3) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 28 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania budynków o znamionowej mocy cieplnej 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
4) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 45 szt. pomp ciepła o mocy cieplnej min. 3,5 kW służących do przygotowywania c.w.u.
3. Szczegółowy opis inwestycji został zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do zamówienia na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”, zamieszczonego w BIP Gminy Jastrzębia pod linkiem: http://www.bip.jastrzebia.pl/index.php?id=348.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Radom Miejscowość: na terenie gminy Jastrzębia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił kompleksowy nadzór inwestorski w związku z realizacją zamówienia pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”.
2. Wykonawca zapewnieni kompleksowy nadzór inwestorski w branżach:
1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego obejmuje:
1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 154 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
2) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną
111 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
3) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną
28 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania budynków o znamionowej mocy cieplnej 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych,
4) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 45 szt. pomp ciepła o mocy cieplnej min. 3,5 kW służących do przygotowywania c.w.u.
4. Zakres czynności obejmuje:
1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania ww. instalacji pod względem technicznym, zgodności z projektem technicznym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
3) sprawdzanie posiadania odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań itp.), dotyczących wyrobów budowlanych, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem,
4) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
5) wydawanie poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń, wydawanie poleceń wykonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,
6) wskazanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w terminowej realizacji zadania,
7) uczestniczenie w odbiorze końcowym inwestycji poprzez potwierdzenie wykonania robót bez wad w protokole odbioru końcowego, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania robót na fakturze końcowej wystawionej przez wykonawcę,
8) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych,
9) potwierdzanie faktycznie wykonanych instalacji oraz usunięcia wad,
10) zakres podstawowych obowiązków i praw inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.).
5. Szczegółowy opis inwestycji został zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do zamówienia na realizację zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”, zamieszczonego w BIP Gminy Jastrzębia pod linkiem: http://www.bip.jastrzebia.pl/index.php?id=348.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia ustala się od daty zawarcia umowy do 30.11.2018r.
2. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania prac montażowych instalacji, termin o którym mowa w pkt 1 ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia i odbioru prac montażowych.
3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru wszystkich instalacji na terenie gminy Jastrzębia, potwierdzonych protokołami odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót, których zakres obejmował montaż min. 150 instalacji solarnych, 100 instalacji fotowoltaicznych, 40 instalacji pomp ciepła, wymianę 20 kotłów c.o. (Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót w ramach oddzielnych umów).
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 1 Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, należącym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne. Dla osób które uzyskały uprawnienia budowlane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznaje się w/w kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informację na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
2) dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, należącym do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub równoważne. Dla osób które uzyskały uprawnienia budowlane poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uznaje się w/w kwalifikacje na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informację na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 3.2.1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale i musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas a także inne okoliczności a także wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy rzeczywiście nim dysponuje.
2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów określających w szczególności:
1) zakres dostępnych zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów, przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
4. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
5. W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów lub ich braku Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności o której mowa w § 2 ust. 3 projektu umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego,
2) zmiany regulaminu, wytycznych bądź terminów wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą,
3) konieczności dostosowania treści umowy do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia
4) zmiany zakresu co do ilości montowanych instalacji objętych nadzorem,
2. Warunkiem dokonania zmian o których mowa w pkt. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
2. Wykaz usług (Załącznik nr 2)
3. Wykaz osób (Załącznik nr 3)
4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 4)
5. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosownej pełnomocnictwo dla danej osoby.
6. Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
7. Inne dokumenty wymagane postępowaniem

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty
Kryterium wyboru wykonawcy jest cena (z pośród nieodrzuconych ofert) : 100% znaczenia.
2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty
W kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania Pc=P(c,min)/Pci x 100,
gdzie:
PC – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
PC,min – najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
PCi – cena brutto zawarta w ocenianej ofercie.
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów z pośród ważnych i nieodrzuconych ofert.
3. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
2. Cena oferty obejmująca podatek od towarów i usług (VAT) musi być wyrażona
w PLN cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
3. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi słownie i cyfrowo za wiążącą zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA JASTRZĘBIA

Adres

26-631 Jastrzębia

mazowieckie , radomski

Numer telefonu

483840505

Fax

483840504

NIP

7962942660

Tytuł projektu

Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia

Numer projektu

RPMA.04.01.00-14-6922/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

KBSystems Krzysztof Budzyński, ul. Biskupa Mariana Fulmana 6/31, 20-492 Lublin – Oferta złożona w dniu 16.05.2018 r. godz. 11:58. Cena oferty brutto 103.935,00 złotych, cena netto 84.500,00 złotych
Liczba wyświetleń: 491