Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie konsultacji psychologicznych przez psychologa kobietę w wymiarze 120 godz. (godzina jako 60min.)

Data publikacji: 09.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2018

Numer ogłoszenia

1109506

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie pisemnej na formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: 34-300 Żywiec, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24.
2. Koperta zawierająca ofertę powinna zostać opisana w następujący sposób: Oferta na zapytanie nr 2 w trybie zasady konkurencyjności – nr PCPR/{PR/ChL/3511/4/18 w zakresie prowadzenia konsultacji psychologicznych w ramach projektu: „Chcę lepiej!”
3. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres:pcpr_zywiec@op.pl, a następnie dostarczyć oryginały podpisanych dokumentów.
4. Termin składania ofert upływa z dniem 17 maja 2018r., godz. 15:00. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Ocena złożonych ofert nastąpi w dniach 23 maja 2018r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pcpr_zywiec@op.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Urbaniec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

338619419

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie konsultacji psychologicznych przez psychologa kobietę w wymiarze 120 godz. (godzina jako 60min.) ;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: żywiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prowadzenie konsultacji psychologicznych przez psychologa kobietę w wymiarze 120 godz. (godzina jako 60min.);

Przedmiot zamówienia

Prowadzenie konsultacji psychologicznych przez psychologa kobietę w wymiarze 120 godz. (godzina jako 60min.);

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji usługi: od dnia zawarcia umowy do dnia 21 grudnia 2019r
2. W przypadku opóźnienia w realizacji projektu wynikającego z przedłużenia okresu rekrutacji termin realizacji zlecenia może ulec zmianie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Posiadanie, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub z dziećmi, rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, wychowankami pieczy zastępczej.
2. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia.
3. Posiadanie wiedzy i doświadczenie osobiście przez Wykonawcę bądź zapewnienie personelu zdolnego do wykonania usługi – psychologa kobietę;

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnością i/lub z dziećmi, rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, wychowankami pieczy zastępczej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Wykonawca dysponujący min. 1 osobą zdolną do realizacji zamówienia ( kobieta);
- minimum 1 Wykonawcy indywidualnie zdolnego do realizacji zamówienia (kobieta).

Dodatkowe warunki

a) realizacja usługi w lokalizacji uzgodnionej indywidualnie z uczestnikiem projektu. Zamawiający dopuszcza jedną z następujących lokalizacji:
• siedziba Zamawiającego,
• miejsce świadczenia usług przez Wykonawcę lub specjalistę świadczącego usługi na rzecz Wykonawcy (gabinet), pod warunkiem jego lokalizacji na terenie powiatu żywieckiego.
• Miejsce zamieszkania uczestnika projektu – jeśli jest to uzasadnione przyczynami leżącymi po stronie uczestnika (np. niepełnosprawność). Zamawiający pokrywa koszty dojazdu zgodnie ze stawkami przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002r. (Dz.U. z 2002, Nr. 27 poz. 271 z póź. zm.) lub koszt biletów komunikacji publicznej w II klasie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji zaproponowanej przez Wykonawcę lokalizacji świadczenia usług w ramach projektu.
b) dostosowanie godzin przeprowadzenia spotkań do potrzeb Uczestników/Uczestniczek,
c) oznakowanie miejsca przeprowadzania usług zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji w projektach – jeśli dotyczy. Informacje dotyczące promocji znajdują się na stronie internetowej
http://rpo.slaskie.pl/czytaj/poznaj_zasady_promowania_projektow
d) przedłożenie na każdy miesiąc realizacji usługi harmonogramu spotkań z uczestnikiem projektu wg wzoru Zamawiającego,
e) udokumentowanie obecności uczestników na spotkaniach (lista obecności wg wzoru Zamawiającego – sporządzana miesięcznie);
f) przekazywanie niezwłocznie informacji o każdym uczestniku, który nie stawił się na spotkanie;
g) wykonywanie swoich zadań w sposób staranny, skuteczny i terminowy;
h) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje udzielenie, zwiększenie liczby godzin objętych zamówieniem do wysokości nieprzekraczającej 30% zamówienia. Zwiększenie uzależnione jest od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), a wykonanie zamówienia nie jest możliwe w wymiarze określonym przez Zamawiającego. Dotyczyć to będzie zwłaszcza przyczyn spowodowanych stanem zdrowia i potrzeb uczestników, przerwaniem lub zakończeniem przez uczestnika udziału w projekcie
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień i dokumentów dotyczących treści złożonych dokumentów.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach uzasadnionych.
7. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
8. Informacja o projekcie pt. „Chcę lepiej”: www.pcpr-zywiec.pl.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania .
2. Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w zakresie objętym przedmiotem zapytania – zał. nr 2 do formularza ofertowego „Wykaz usług”.
3. Oświadczenie o liczbie godzin – zał. nr 3 do formularza ofertowego.
4. Oświadczenie o braku powiązań – zał. nr 4 do formularza ofertowego.
5. Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie uprawnień przez osobę/osoby wykonujące usługi zgodnie z warunkami określonymi w punkcie II niniejszego zapytania.

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający przewiduje udzielenie, zwiększenie liczby godzin objętych zamówieniem do wysokości nieprzekraczającej 30% zamówienia. Zwiększenie uzależnione jest od indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Zamawiającego, (których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy), a wykonanie zamówienia nie jest możliwe w wymiarze określonym przez Zamawiającego. Dotyczyć to będzie zwłaszcza przyczyn spowodowanych stanem zdrowia i potrzeb uczestników, przerwaniem lub zakończeniem przez uczestnika udziału w projekcie

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 100%

C = [ ( Cena najniższa przedstawiona przez wykonawców spośród przyjętych do oceny ofert / Cena badanej oferty ) * 100% ] * 10

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się Oferentów osobowo lub kapitałowo powiązanych z Zamawiającym.
2. Niespełniających warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŻYWIECKI

Adres

Krasińskiego 13

34-300 Żywiec

śląskie , żywiecki

Numer telefonu

33 861 24 24

NIP

5532526018

Tytuł projektu

Chcę lepiej!

Numer projektu

RPSL.09.01.06-24-06DG/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gabinet psychologiczny, mgr Agnieszka Jeziorska-Szyma, ul. Bracka 13b, 34-300 Żywiec
Data wpłynięcia oferty: 16.05.2018r.
Cena:
- prowadzenie konsultacji psychologicznych - 80,00zł
- prowadzenie konsultacji psychologicznych w miejscu zamieszkania uczestnika - 100,00
Liczba wyświetleń: 175