Strona główna
Logo unii europejskiej

Stanowisko do badania właściwości wytrzymałościowych materiałów, prototypów i produktów w wieloosiowych stanach obciążeń statycznych i dynamicznych - PLCRC/2830701/06/1226/2018

Data publikacji: 08.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-06-2018

Numer ogłoszenia

1109477

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 11.06.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup elementów do stworzenia stanowiska do badania właściwości wytrzymałościowych materiałów, prototypów i produktów w wieloosiowych stanach obciążeń statycznych i dynamicznych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa elementów do stworzenia stanowiska do badania właściwości wytrzymałościowych materiałów, prototypów i produktów w wieloosiowych stanach obciążeń statycznych i dynamicznych.

Przedmiot zamówienia

Stanowisko badawcze do realizacji pomiarów statycznych, dynamicznych oraz zmęczeniowych realizowanych za pomocą 4 siłowników hydraulicznych.
Stanowisko badawcze powinno składać się z następujących elementów:
a) Płyta bazowa, stalowa, żłobkowana, o wymiarach 2 x 3 m, posadowiona na elementach wibroizolacyjnych rozmieszczonych w odległości nie mniejszej niż 50 cm, umożliwiająca bezpieczny montaż obiektu badanego oraz urządzeń hydrauliki siłowej.
b) 4 siłowniki hydrauliczne, o charakterystyce jak w Tabeli 1, zaopatrzone w czujniki przemieszczenia i siły, oraz obustronnie w przeguby,
c) Serwozawory o konstrukcji umożliwiającej łączenie dwóch zaworów do wspólnej pracy (na jednym siłowniku),
d) Zasilacz hydrauliczny, o wydatku nie mniejszym niż 80 l/min (możliwa praca kilku siłowników jednocześnie), przystosowany do chłodzenia wodą o temperaturze max. 30°C, i mieszczący się w obrysie geometrycznym umożliwiającym transport przez otwór drzwiowy o szerokości 1200 mm.
e) Rozdzielacz hydrauliczny, jeśli konieczny, umożliwiający prowadzenia przynajmniej dwóch niezależnych badań,
f) Kontroler 4–kanałowy wraz komputerem PC oraz oprogramowaniem sterującym umożliwiającym definiowanie profilu obciążenia oraz zapis i obróbkę wyników badań,
g) Akcesoria (przewody, złączki, narzędzia, pompy, materiały eksploatacyjne, w tym konieczny olej oraz smary, etc.) potrzebne do uruchomiania stanowiska badawczego,
h) Podstawowe elementy i akcesoria wsporcze (m.in. wspornik reakcyjny, którego przykładowa realizacja pokazana schematycznie na Rysunku 1), umożliwiające skonfigurowanie stanowiska badawczego, w którym siłownik pracujący w pozycji poziomej umieszczony jest na zadanej wysokości (do 500mm) od płyty bazowej.
i) Transport oraz montaż stanowiska w/w badawczego wraz z pierwszym uruchomieniem oraz szkoleniem dla obsługi (min. 2 dni).
j) Bezpłatne przeglądy serwisowe, jeśli wymagane, w miejscu instalacji urządzenia przez okres gwarancji.
k) Gwarancja min. 12 m-cy (od momentu uruchomienia) z dojazdem serwisu i naprawą w miejscu instalacji urządzenia. Czas naprawy usterek maksimum dwa tygodnie od zgłoszenia.

Kod CPV

38542000-6

Nazwa kodu CPV

Serwo-hydrauliczna aparatura testująca

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie wcześniej niż sierpień 2018r., nie później niż pażdziernik 2018. Zamawiający potwierdzi możliwy termin dostawy w lipcu.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji Ogólnych Warunków Zakupu dołączonych
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań,
terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający
zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z kopią deklaracji zgodności oraz instrukcji obsługi w wersji elektronicznej, jeśli ma zastosowanie.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania) wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość P zależy od sumy A i B
P = A + B,

gdzie A oblicza się według wzoru
"A"= 0,93 x najniższa cena ze wszystkich ofert /cena analizowanej oferty ,

B przyjmuje wartość pomiędzy 0,00 a 0,07, w zależności od spełnienia opcjonalnych wymagań podlegających sumowaniu:
0,00 - gdy nie występują dodatkowe elementy i akcesoria wsporcze
0,00 - gdy okres gwarancji wyniesie poniżej 24 miesięcy od uruchomienia stanowiska;
0,02 – gdy okres gwarancji wyniesie min 24 miesiące od momentu uruchomienia stanowiska;
0,05 - gdy występują dodatkowe elementy i akcesoria wsporcze obejmujące: dodatkowy (drugi) wspornik reakcyjny zgodny funkcjonalnie z rozwiązaniem pokazanym schematycznie na Rysunku 1, oraz konstrukcję wsporczą o charakterze bramowym umożliwiającą aranżację stanowiska badawczego z wykorzystaniem siłownika w orientacji pionowej, z góry, na zadanej wysokości (do 2 m), której przykładową realizacją pokazano schematycznie na Rysunku 2;

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Elhys Sp. z o.o., data wpłynięcia: 12.06.2018, 783.000 PLN
Liczba wyświetleń: 420