Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. ,,Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 08.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-05-2018

Numer ogłoszenia

1109323

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 22.05.2018r. do godziny 12:00, w Urzędzie Gminy Żórawina- sekretariat, ul Kolejowa 6, 55-020 Żórawina.
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco:
Oferta na zadanie pod nazwą:
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. ,, Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nie otwierać przed dniem 22 maja 2018 r. godz. 12:30”.
Na kopercie oprócz opisu j/w należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mateusz Królewicz, Agnieszka Smykowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

713814139

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. ,,Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Żórawina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. ,,Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina” realizowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp , w trybie umieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. – punkt 6.5.2.

Przedmiot zamówienia

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
Dla części 1:
1) laptop- 1 sztuka,
2) Głośniki do laptopa- 1 komplet,
3) Urządzenie wielofunkcyjne- 1 sztuka,
4) Laptop- 1 sztuka,
5) Urządzenie wielofunkcyjne- 1 sztuka,
6) Laptop- 1 sztuka,
7) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne- 1 sztuka,
8) Urządzenie do ładowania oraz zarządzania sprzętem mobilnym- 1 sztuka,
9) Cyfrowe systemy pomiarowe- 1 sztuka
10) Tablety - 18 sztuk,
11) Laptop - 1 sztuka,
12) Laptop – 2 sztuki,
13) Drukarka 3D – 1 sztuka,
14) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne- 2 sztuki,
15) Urządzenie do ładowania oraz zarządzania sprzętem mobilnym- 1 sztuka
16) Cyfrowe systemy pomiarowe- 1 sztuka,
17) Laptop- 1 sztuka,

Dla części 2:
1) Tablica interaktywna - 1 sztuka,
2) Rzutnik multimedialny- 1 sztuka,
3) Ekran do rzutnika multimedialnego- 1 sztuka,
4) Odtwarzacz CD z głośnikami- 1 sztuka,
5) Tablica interaktywna - 1 sztuka,
6) Aparat fotograficzny- 1 sztuka,
7) Odtwarzacz CD z głośnikami- 1 sztuka,
8) Wizualizer- 1 sztuka,
9) System do analizowania i zbierania odpowiedzi- 1 sztuka,
10) Punkt dostępowy – 1 sztuka,
11) Tablica interaktywna wieloformatowe, niskoemisyjne urządzenie, interaktywne do projekcji obrazów-
3 sztuki,
12) Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem- 1 sztuka,
13) Aparat fotograficzny- 1 sztuka,
14) Rzutnik multimedialny – 1 sztuka,
15) Ekran do rzutnika- 1 sztuka,
16) Odtwarzacz CD z głośnikami- 1 sztuka,
17) Wizualizer- 1 sztuka,
18) System do analizowania i zbierania odpowiedzi – 1 sztuka,
19) Punkt dostępowy – 1 sztuka
20) Cyfrowe urządzenie zapisujące obraz i dźwięk z oprzyrządowaniem i statywem- 1 sztuka
21) Tablica interaktywna wieloformatowe, niskoemisyjne urządzenie, interaktywne do projekcji obrazów-
1 sztuka
22) Rzutnik multimedialny do pracowni przyrodniczej i biologicznej- 2 sztuki,
23) Ekran do rzutnika multimedialnego – 2 sztuki.

Kod CPV

30213100-6

Nazwa kodu CPV

Komputery przenośne

Harmonogram realizacji zamówienia

30 dni od dnia udzielenia zamówienia- dotyczy części I i II zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert (dla wszystkich części):
1) Cena przedmiotu zamówienia
2) Okres gwarancji i rękojmi
5. Informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.
1) Cena przedmiotu zamówienia 80%- 80 pkt (maksymalnie)
2) Okres gwarancji i rękojmi – 20%-20 pkt (maksymalnie)

Opis przyznawania punktacji - sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny
Oferty:
Cena przedmiotu zamówienia – obejmuje cenę wykonania dostawy. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 80 pkt., oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = [C min / C bad] x 100 x 0,8
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis: Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Okres gwarancji i rękojmi ( dotyczy części I i II)
Za utrzymanie gwarancji i rękojmi na poziomie 12 m-cy – 0 pkt.
Za udzielenie gwarancji i rękojmi – 18 mcy- 5 pkt.
Za udzielenie gwarancji i rękojmi – 24 m-ce– 10 pkt.
Za udzielenie gwarancji i rękojmi – 30 m-cy– 15 pkt.
Za udzielenie gwarancji i rękojmi – 36 m-cy– 20 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA ŻÓRAWINA

Adres

Kolejowa 6

55-020 Żórawina

dolnośląskie , wrocławski

Numer telefonu

0713165302

NIP

9141002520

Tytuł projektu

Dla przyszłości- rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina

Numer projektu

RPDS.10.02.02-02-0020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dla części A:
KOBIS PAWEŁ WOJTANOWSKI ul. Widok 16, 33-170 Tuchów, data złożenia oferty: 21.05.2018 r. godz. 9:34; cena 47933,40 zł brutto.

Dla części B:
A&E Sp. z o.o. ul. Gwiaździsta 10/10, 53-413 Wrocław; data złożenia oferty: 21.05.2018 r. godz. 13:01; cena 61065,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 588