Strona główna
Logo unii europejskiej

Instalacja Fotowoltaiczna na budynku Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Rzeckiego 21

Data publikacji: 10.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1109020

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Rzeckiego 21 20-637 Lublin

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dti@spoldzielnialsm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adam Michalec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

81 5280731

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- (etap 1) projekt instalacji fotowoltaicznej na dachu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul Rzeckiego 21 20-637 Lublin
- (etap 2) budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul Rzeckiego 21 20-637 Lublin

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę instalacji fotowoltaicznej w ramach zadań:
- projekt instalacji fotowoltaicznej (etap 1) miejscem realizacji zamówienia jest Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul Rzeckiego21 20-637 Lublin
- budowa instalacji fotowoltaicznej (etap 2) miejscem realizacji zamówienia jest Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul Rzeckiego 21 20-637 Lublin

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zawarte są w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia nie później niż 4 czerwca 2018 roku
Termin zakończenia realizacji zamówienia: najpóźniej do dnia 25 czerwca 2018 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wiedza i doświadczenie

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Potencjał techniczny

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatkowe warunki

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Warunki zmiany umowy

Zawarty jest w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zawarta jest w załączniku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamówienia uzupełniające

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. Obliczenia wartości punktowej oferty dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglenia).

Wykluczenia

Zawiera załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Adres

Ignacego Rzeckiego 21

20-637 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815251418

Fax

815243223

NIP

7120103226

Tytuł projektu

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA BUDYNKU LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LUBLINIE PRZY UL. RZECKIEGO 21

Numer projektu

RPLU.04.02.00-06-0280/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EcoGroupS.C.”
ul. Makowa 5
42-520 Dąbrowa Górnicza
Data wpłynięcia oferty 25.05.2018
Cena: 107195,00 zł bez podatku VAT
Liczba wyświetleń: 643