Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. Zapytanie ofertowe nr 8/2018/G

Data publikacji: 04.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-05-2018

Numer ogłoszenia

1108802

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informacja o zmianach w zapytaniu ofertowym nr 8/2018/GAZ - Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Zmiana dotyczy specyfikacji minimalnej w zakresie Zadania 1, w następujących pozycjach:
- pozycja 2 myjnia fryzjerska - było: „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 194cm x dł: 122” jest: „wymiary myjni: szer. 61cm x wys. 94cm x dł: 122”
- pozycja 4 aparat do dezynfekcji – było: „zasilanie: transformator napięciowy DC (w zestawie) lub 4 baterie AAA”, jest: zasilanie: sieciowe i/lub bateryjne”
- pozycja 8 karbownica- było: „regulacja temperatury od 150 do 230 st. C” jest: „regulacja temperatury, temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”
- pozycja 9 prostownica - było: „regulacja temperatury: 130 - 230 stopni C (cyfrowa)” jest: „regulacja temperatury: , temperatura maksymalna: nie mniej niż 210 st. C”

Specyfikacja pozostałych pozycji oraz zadań pozostaje bez zmian.

W zawiązku w wprowadzonymi zmianami, termin składania ofert zostaje przedłużony do 18.05.2018 (piątek).

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 18.05.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Sposób i miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do
godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: i.boguszynska@firs.org.pl do godz.23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.boguszynska@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Boguszyńska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 795 076 469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z powiatem głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnej pracowni zawodowej szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne dla Technikum nr 2 w Głogowie.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: głogowski Miejscowość: Głogów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 i/lub Zadania 5.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik usług fryzjerskich w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji w Głogowie - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D i/lub 2E do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5).

Kod CPV

39712200-8

Nazwa kodu CPV

Urządzenia fryzjerskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 05.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie:
Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;
c) oświadczenie o dostępności usługi serwisowej na terenie Polski
d) karta produktu w języku polskim
i/ lub
Zadania 3
e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 4
f) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 D do Zapytania Ofertowego;
i/ lub
Zadania 5
g) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 E do Zapytania Ofertowego;

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
W ramach Zadania 1:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

W ramach Zadania 2:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

W ramach Zadania 3:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

W ramach Zadania 4:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

W ramach Zadania 5:
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%


Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5).
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a
niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Głogowska Akademia Zawodowców

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0016/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Niniejszym informujemy, że w przeprowadzonym przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego postępowaniu ofertowym (zapytanie ofertowe nr 8/2018/GAZ), realizując zasadę konkurencyjności na dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej- kierunku Technik Usług Fryzjerskich w pomoce naukowe i narzędzia praktyczne. dla placówki objętej wsparciem w ramach projektu „Głogowska Akademia Zawodowców” nr RPDS.10.04.01-02-0016/17 w ramach Poddziałania 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia w szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Zamawiający dokonał następującego wyboru:

W zakresie zadania 1 (Sprzęt fryzjerski „stanowisko fryzjera” – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416 REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 1. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 29 908,00 zł brutto.

W zakresie zadania 2 (Sprzęt precyzyjny fryzjerski – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu)

W zakresie zadania 3 (Pomoce dydaktyczne – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) ) została wyłoniona oferta firmy Janex Tomasz Pyciak, Wierzbięcice 39, 61-588 Poznań, NIP 7821040820 REGON 30228890. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 3. Data wpływu oferty: 14.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 4 590,00 zł brutto.

W zakresie zadania 4 (Akcesoria fryzjerskie - wyposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) została wyłoniona oferta firmy Kenzi Karolina Goruchta, Róża 12, 95-082 Dobroń, NIP 8291585416 REGON 100780259. Wymieniona oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe uzyskała najwyższą punktację w zestawieniu wszystkich złożonych ofert na zadanie 4. Data wpływu oferty: 18.05.2018. Wartość zamówienia wynosi 10 404,80 zł brutto.

W zakresie zadania 5 (Sprzęt dydaktyczny: główki treningowe – doposażenie pracowni zawodowej kierunku Technik Usług Fryzjerskich) Zamawiający nie dokonał wyboru oferty (brak ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu)
Liczba wyświetleń: 318