Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego zlokalizowanego w Krakowie, ul. Górników 68 na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie”, Działanie 8.5 RPO WM 2014-2020

Data publikacji: 02.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-05-2018

Numer ogłoszenia

1108712

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert :
Oferty należy składać w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym Maluszkowo ul. Strzelnicza 6a, 35-103 Rzeszów do dnia 17.05.2018 r. godz. 9:00.

Sposób składania oferty:
Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na adaptację pomieszczeń lokalu usługowego zlokalizowanego w Krakowie, ul. Górników 68 na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie”, Działanie 8.5 RPO WM 2014-2020”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Ciejka, tel. 504 396 764 lub Anna Lubaś, e-mail: alk@op.pl, tel. 509 911 055.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504396764 lub 509 911 055.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń lokalu usługowego zlokalizowanego w Krakowie, ul. Górników 68 na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonania robót budowlanych mających na celu zmianę sposobu użytkowania lokalu użytkowego na żłobek

Przedmiot zamówienia

Aranżacja lokalu na żłobek
1 Element Okładziny schodów
1.1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża - 1,82 m2
1.2 Okładziny schodów z płytek na klej -1,82 m2
2 Element Sciany działowe
2.1 Ścianki działowe wydzielające WC dla dzieci do wys. 1,50- 4 mb
3 Element Drzwi
3.1 Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych - 12 szt.
3.2 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone, 4 szt - 7,20 m2
3.3 Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone, łazienkowe 8 szt - 14,40 m2
4 Element Posadzka
4.1 (WaCeTOB 3/94) Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu -162,52 m2
4.2 (WaCeTOB 8-9/94) Cokoliki 10˙cm - 151,10 m
5 Element Roboty malarskie
5.1 Gładzie gipsowe, na ścianach: 620,68 m2
5.2 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - 620,68 m2
5.3 Malowanie zwykłe farba olejna lub ftalowa, tynki wewnętrzne, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotnie -160,50 m2

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Warunkiem rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia jest uzyskanie przez Zamawiającego prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu ww. dokumentu. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do wykonania prac adaptacyjnych w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ziszczeniu się warunku.

Termin realizacji zamówienia: 2 tygodnie od uzyskania od Zamawiającego informacji o uprawomocnieniu zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych mających na celu zmianę sposobu użytkowania lokalu na żłobek (przewidywany termin czerwiec – lipiec 2018 r.)

Miejsce realizacji zamówienia: Kraków, ul. Górników 68

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedną robotę remontowo - budowlą o wartości umowy minimum 80 000,00 zł brutto (w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w umowie w walucie obcej – równowartość tej kwoty w zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 6.1 tabela ppkt 2 zapytania ofertowego na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu o zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu, a oferta ich zostanie odrzucona.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisane-go przez obie strony, pod rygorem nieważności, a w przypadku zmian dotyczących terminu, zakresu, wynagrodzenia i organizacyjnych w przypadkach wystąpienia następujących okoliczności :
1.1 zmiany terminu wykonania umowy - w przypadkach gdy:
a) pomimo wystąpienia z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,
b) Zamawiający z ważnych przyczyn, niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,
d) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.
e) wystąpiły zjawiska związane z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
f) wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót lub odbiorów,
g) powstała konieczność dokonania zmian dokumentacji projektowej w przypadkach ustalonych w § 11 pkt. 1.2,
h) powstały opóźnienia w wydaniu lub zmiany w decyzjach administracyjnych lub/i innych instytucji (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
i) braku środków finansowych na realizację inwestycji,
j) powstały opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
k) wystąpiły okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
l) zaistniały przyczyny uznane przez Zamawiającego za uzasadnione.
m) w przypadku wykonania przedmiotu umowy przed terminem umownym i pozyskania przez Zamawiającego środków na zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy we wcześniejszym terminie.
Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.
Opóźnienia, o których mowa w ppkt a) i g) muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.
1.2 zmiany umówionego zakresu robót - w przypadku:
a) koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,
b) konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,
c) zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego - będą to przykładowo okoliczności: powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.
d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,
e) ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (§ 3571 kc).
1.3 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców
i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
1.4 zmiany wynagrodzenia
a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT
b) uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego
c) ograniczenia zakresu robót;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał.
2. Wykaz robót budowanych
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty w formie oryginału lub kopi poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Wykaz robót budowanych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Inne wymagane dokumenty:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Kryterium I – Cena – 70 pkt.,
Kryterium II – Gwarancja i rękojmia – 30 pkt.

2. W kryterium I - „Cena” najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

liczba punktów oferty ocenianej = (cena oferty najniżej skalkulowanej / cena oferty ocenianej) x 70 pkt


3. W ramach kryterium II - „Gwarancja i rękojmia” (30 pkt ) najwięcej punktów otrzyma oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi wynoszącym 60 miesiące.
Oferta z okresem gwarancji wynoszącym:
48 miesięcy – otrzyma 20 pkt.
36 miesięcy – otrzyma 10 pkt.
24 miesięcy – otrzyma 0 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie okresu gwarancji i rękojmi lub wskaże okres gwarancji i rękojmi krótszy niż jeden ze wskazanych powyżej, uznaje się, iż udzieli on gwarancji i rękojmi na minimalny wymagany okres 24 miesięcy i w takim przypadku oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium W przypadku, gdy Wykonawca wskaże okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 60 miesiące, przyjmuje się, że udzieli on gwarancji i rękojmi na okres wskazany w ofercie, jednakże w kryterium gwarancji i rękojmi otrzyma on maksymalną liczbę 30 pkt. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od ostatecznego terminu odbioru przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania zostaną wykluczeni wykonawcy którzy nie wykażą spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 ANNA LUBAŚ

Adres

36-052 Nienadówka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

509911055

Fax

178591101

NIP

6842307742

Tytuł projektu

Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie

Numer projektu

RPMP.08.05.00-12-0035/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 320