Strona główna
Logo unii europejskiej

Głęboka termomodernizacja 9 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie", zlokalizowanych przy ul. 23 Marca w Sopocie. Etap I

Data publikacji: 01.05.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-06-2018

Numer ogłoszenia

1108610

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

21.05.2018 (poniedziałek) [ISTOTNA ZMIANA]
[WAŻNE] Zmieniliśmy terminy wykonania niektórych robót w 2018 r. W związku z tym zmieniły się następujące pliki:
1. IWZ Dokument główny (wer. …).pdf
2. Załącznik C Umowa na roboty (wer. …).pdf

[MNIEJ WAŻNE] W związku z powyższym zaktualizowaliśmy powyższe 2 pliki oraz plik „Wszystkie dokumenty w jednym pliku.zip”.

Pozostałe pliki nie uległy zmianie.

W związku z powyższymi zmianami o 14 dni wydłużony został termin składania ofert i jest do 05.06.2018 r. (wtorek).


ZMIANY, KTÓRE STRACIŁY ZNACZENIE (Poniższych informacji można nie czytać, jeżeli chce się śledzić jedynie aktualny stan ogłoszenia.)

18.05.2018 (piątek)
Wystąpiły okoliczności niezależne od Zamawiającego, które będą wymagały zmiany terminu wykonania części robót, która przypada na 2018 r.

W związku z powyższym w poniedziałek, 21.05.2018 r. lub we wtorek, 22.05.2018 r. (przed upływem terminu składania ofert) do niniejszego ogłoszenia oraz do IWZ – dokument główny zostanie wprowadzona zmiana.

Prawie na pewno istotą tej zmiany będzie wskazanie, że w 2018 r., w zakresie robót opisanych w IWZ – dokument główny, Rozdział I, lit. A, pkt. 1, w terminie dotychczas podanym w treści ogłoszenia i w IWZ – dokument główny (tj. do 20.09.2018 r.) możliwa będzie realizacja tylko dwóch budynków, a realizacja kolejnych co najmniej dwóch będzie mogła się rozpocząć po 15 września 2018 r. i będzie musiała się zakończyć w 2018 r.
Wskazane zostanie również, że wyżej podany termin 15 września 2018 r. będzie mógł ulec przyspieszeniu w przypadku uzyskania przez Zamawiającego odpowiednich decyzji organów administracyjnych.
Inne niż wyżej wymienione roboty dla wszystkich co najmniej czterech budynków będą mogły być wykonywane w terminie dotychczas podanym w treści ogłoszenia i w IWZ – dokument główny, tj. do 20.09.2018 r.

Po wprowadzeniu ww. zmiany o 14 dni wydłużony zostanie również termin składania ofert i będzie do 05.06.2018 r. (wtorek).

Warunki zamówienia nie powiązane logicznie z wyżej wymienioną zmianą nie ulegną zmianie.

W przypadku pytań, prosimy Państwa o kontakt z Zamawiającym.


17.05.2018 (czwartek)
W związku z podaniem w niniejszym ogłoszeniu oraz w Istotnych Warunkach Zamówienia - dokument główny różnych terminów składania ofert, termin ten zostaje zmieniony w treści ogłoszenia na wtorek, 22.05.2018 r.

Dotychczas w treści ogłoszenia podawano poniedziałek, 21.05.2018 r., podczas gdy w IWZ - dokument główny (Rozdział VI) podany jest wtorek, 22.05.2018 r.


08.05.2018 (wtorek)
Zmieniamy PONOWNIE załącznik do niniejszego ogłoszenia o nazwie "Plik z łączem do Załącznika D Dokumentacja techniczna robót_(wersja 2.).txt (Plik z łączem do Załącznika D Dokumentacja techniczna robót_(wersja 2.).txt)".
W nowej wersji wyżej wymienionego załącznika podano nowe łącze do Załącznika D Dokumentacja techniczna. Łącze prowadzi do skompresowanego pliku ZIP, w którym znajdują się podfoldery i pliki stanowiące wyżej wymienioną dokumentację techniczną.
W dotychczasowej wersji wyżej wymienionego załącznika (tj. wersji 2.) łączę odnosiło się do pliku NIESKOMPRESOWANEGO, w którym brakowało wielu plików stanowiących część dokumentacji technicznej.
Zawartości pierwotnego pliku skompresowanego RAR i nowo załadowanego pliku skompresowanego ZIP są takie same.

W związku z powyższym uzupełniono również podany dalej opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie łącza do nowego pliku skompresowanego ZIP (jest to to samo łącze, które jest podane w załączniku Plik z łączem do Załącznika D Dokumentacja techniczna robót_(wersja 3.).txt.)


07.05.2018
Zmieniamy załącznik do niniejszego ogłoszenia o nazwie "Plik z łączem do Załącznika D Dokumentacja techniczna robót.txt (Plik z łączem do Załącznika D Dokumentacja techniczna robót.txt)".
W nowej wersji wyżej wymienionego załącznika podano nowe łącze do Załącznika D Dokumentacja techniczna. Łącze prowadzi do NIESKOMPRESOWANEGO folderu, w którym znajdują się podfoldery i pliki stanowiące wyżej wymienioną dokumentację techniczną.
W dotychczasowej wersji wyżej wymienionego załącznika łączę odnosiło się do pliku skompresowanego RAR, z którego dekompresją jeden z wykonawców miał problemy. Zawartości pliku skompresowanego RAR i nowo załadowanego folderu NIESKOMPRESOWANEGO są takie same.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. biuro przy ul. 23 Marca 77C, 81-820 Sopot.
Oferta może być doręczona w dowolny sposób pod warunkiem zachowania formy „na papierze”, tj. takiej, która umożliwi jej odczytanie bez użycia jakichkolwiek urządzeń.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Lechman

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (600) 043 639

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Docieplenie ścian zewnętrznych budynków z likwidacją mostków termicznych, w tym wycięcie istniejących balkonów wraz z utylizacją powstałego materiału rozbiórkowego (szacunkowa, całkowita powierzchnia elewacji w jednym budynku - 2760 m²).
(W ramach odrębnego postępowania poszukiwany jest wykonawca do budowy nowych balkonów na konstrukcji samonośnej.)
2. Wymiana okien w piwnicach.
3. Docieplenie stropodachów (szacunkowa powierzchnia w jednym budynku - 370 m²),
4. Docieplenie stropów piwnic (szacunkowa powierzchnia 360 m² w jednym budynku) po wykonaniu robót remontowych branży sanitarnej.
5. Docieplenie dachów nadbudówek byłej maszynowni dźwigów osobowych (szacunkowa powierzchnia 24 m² w jednym budynku).
6. Modernizacja instalacji c.o.:
6.1. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z jednorurowej na dwururową w 5-ciu budynkach przy ul. 23 Marca 77D, 79, 91, 91A, 91B w Sopocie.
6.2. Wymiana istniejącej dwururowej instalacji centralnego ogrzewania w 4-ch budynkach przy ul. 23 Marca 78, 84, 91C, 91D w Sopocie.
7. Wymiana instalacji c.w.u. oraz z.w.:
(Wymiana instalacji zimnej wody jest w całości finansowana ze środków własnych Zamawiającego)
7.1. Wykonanie wymiany poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
7.2. Wykonanie wymiany pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w obecnych szachtach.
8. Wymiana źródeł światła w klatkach schodowych i korytarzach na energooszczędne LED z wykorzystaniem istniejących opraw.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Sopot Miejscowość: Sopot

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Poprawa efektywności energetycznej 9 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie", w rezultacie czego ma nastąpić obniżenie zużycia energii pierwotnej.

Przedmiot zamówienia

Jest szczegółowo scharakteryzowany w:
- Istotnych Warunkach Zamówienia – dokument główny, Rozdział I (dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia)
- Załączniku C Umowa o roboty budowlano-montażowe (obowiązujący wzór) (dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia)
- Załączniku D Dokumentacja techniczna robót (dostępny pod adresami:
https://drive.google.com/file/d/18FHtkb4iXxq9ajX68awotTslkvolW1Fx/view?usp=sharing (plik skompresowany w formacie RAR, ok. 107 MB)
https://drive.google.com/file/d/1oOuLhTJkJhU36N_yohjGoDUiHLrnTKIK/view?usp=sharing (plik skompresowany w formacie ZIP, który jest obsługiwanym przez system operacyjny Microsoft Windows bez konieczności instalacji dodatkowych programów, ok. 107 MB)

Uwaga! Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za skutki ewentualnej obecności złośliwego oprogramowania w plikach udostępnianych w związku z tym ogłoszeniem.

Kod CPV

45320000-6

Nazwa kodu CPV

Roboty izolacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagane jest, aby niniejsze zamówienie zostało wykonane w następujących terminach:
1. w 2018 r. – co najmniej 4 budynki spośród 9 zlokalizowanych przy ul. 23 Marca 77D, 78, 79, 84, 91, 91A, 91B, 91C, 91D (Szczegółowe terminy dla roku 2018 r. podane są w IWZ - dokument główny oraz w Załączniku C Umowa na roboty.)
2. Do 20.09.2019 – pozostałe spośród ww. 9 budynków, tj. budynki, w których roboty nie zostały wykonane w terminach, o których mowa w pkt. 1 powyżej,
z tym, że w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji którejś z powyższych części niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości niniejszego zamówienia nie później niż w terminie podanym w pkt. 2 powyżej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Patrz:
Istotne Warunki Zamówienia – dokument główny (w załączeniu), Rozdział III
Załącznik A Zestawienie warunków udziału (w załączeniu)

Wiedza i doświadczenie

Patrz:
Istotne Warunki Zamówienia – dokument główny (w załączeniu), Rozdział III
Załącznik A Zestawienie warunków udziału (w załączeniu)

Potencjał techniczny

Patrz:
Istotne Warunki Zamówienia – dokument główny (w załączeniu), Rozdział III
Załącznik A Zestawienie warunków udziału (w załączeniu)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Patrz:
Istotne Warunki Zamówienia – dokument główny (w załączeniu), Rozdział III
Załącznik A Zestawienie warunków udziału (w załączeniu)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie postawiono wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Patrz:
Istotne Warunki Zamówienia – dokument główny (w załączeniu), Rozdział III
Załącznik A Zestawienie warunków udziału (w załączeniu)

Warunki zmiany umowy

Patrz: Istotne Warunki Zamówienia – dokument główny (w załączeniu), Rozdział X, lit. A

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Patrz: Załącznik B Zestawienie dokumentacji ofertowej (w załączeniu)

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena - waga 85 pkt.
2. termin realizacji – waga 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.

Ad 1. Cena
W ramach tego kryterium będzie premiowane zaoferowanie jak najniższej ceny wykonania niniejszego zamówienia. Oferta z ceną najniższą zostanie przyjęta jako punkt odniesienia do badania pozostałych ofert.

Liczba punktów za to kryterium wyliczona zostanie ze wzoru: (najniższa cena ofertowa / ceny z badanej oferty) x 85 pkt.

Ad 2. Termin realizacji
W ramach tego kryterium będzie premiowane jak największe skrócenie terminu 20.09.2019 r.

Liczba punktów za to kryterium wyliczona zostanie ze wzoru: (skrócenie terminu realizacji z badanej oferty / największe zaoferowane skrócenie terminu realizacji) x 15 pkt.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą sumą punktów za wszystkie kryteria.

Dodatkowe informacje: patrz: Istotne Warunki Zamówienia – dokument główny (w załączeniu), Rozdział IV.

Wykluczenia

Nie przewidziano innych reguł wykluczeń niż wynikające z niespełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYLESIE"

Adres

23 Marca 77C

81-820 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

58 5512921

Fax

58 5516989

NIP

5850004984

Tytuł projektu

Głęboka termomodernizacja 9 budynków wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Przylesie", zlokalizowanych przy ul. 23 Marca w Sopocie. Etap I

Numer projektu

POIS.01.03.02-00-0010/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

DEVICE Sp. z o.o., ul. Matemblewska 19, 80-283 Gdańsk
Data wpłynięcia oferty: 05.06.2018 r.
Cena oferty: 13 491 800 zł brutto
Liczba wyświetleń: 671