Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie badań nad optymalnym układem elektroniki

Data publikacji: 30.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

1108560

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z tym, iż dzień 31.05.2018 jest dniem ustawowo wolnym od pracy (Boże Ciało), termin składania ofert został wydłużony do 01.06.2018 do godz. 08:00. Obowiązujące zapytanie ofertowe stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia nosi nazwę "Zapytanie Ofertowe (aktualizacja) - OBOWIĄZUJĄCE"

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail m.borowka@vemmio.com. Termin składania ofert upływa w dniu 01.06.2018 o godzinie 08:00:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
Adres siedziby Zamawiającego:
ul. Bałtycka 186/4
40-778 Katowice

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.borowka@vemmio.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maciej Borówka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

606 601 006

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie badań polegających na sprawdzeniu wzajemnego wpływu urządzeń (modułów) radiowych pracujących na różnych częstotliwościach w celu uzyskania optymalnych warunków pracy elektroniki dla systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning). Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań polegających na sprawdzeniu wzajemnego wpływu urządzeń (modułów) radiowych pracujących na różnych częstotliwościach w celu uzyskania optymalnych warunków pracy elektroniki dla systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning). Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC.

Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań polegających na sprawdzeniu wzajemnego wpływu urządzeń (modułów) radiowych pracujących na różnych częstotliwościach w celu uzyskania optymalnych warunków pracy elektroniki dla systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning).
Badania dotyczą urządzenia ze zintegrowanymi modułami radiowymi pracującymi na różnych częstotliwościach - Inteligentny termostat wraz z centralą sterującą. W skład badanego urządzenia wchodzą następujące moduły radiowe:
­- Z-wave pracujący na częstotliwości 868,42 MHz;
­- Zigbee pracujące na częstotliwości 2,4 GHz;
­- WiFi pracujące na częstotliwości 2,4 GHz.
W ramach badań zostaną przeprowadzone następujące zadania:
­- określenie wzajemnego wpływu modułów;
­- wpływ rozmieszczenia modułów na obwodzie drukowanym;
­- określenie konieczności zastosowania filtrów;
­- dobór częstotliwości (dobór kanału);
­- dobór optymalnej mocy poszczególnych modułów radiowych;
­- synchronizacja pomiędzy modułami.
W skład systemu do zarządzania urządzeniami HVAC wchodzić będą następujące urządzenia:
­- inteligentny termostat wraz z centralą sterującą pozostałymi urządzeniami;
­- głowica termostatyczna;
­- sterownik klimatyzacji;
­- sterownik pieca;
­- czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi/okna z wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności;
­- czujnik ruchu z wbudowanym czujnikiem temperatury i wilgotności.
W wyniku wykonanej usługi, Wykonawca opracuje raport z wytycznymi dotyczącymi konstrukcji i sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład systemu.
Zamówienie jest realizowane, w związku z realizacją przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) w domach i mieszkaniach, mającego możliwość integracji z obecnie istniejącymi systemami automatyki domowej oraz umożliwiającego znaczącą redukcję wydatków na energię przez użytkowników domowych, przy zachowaniu komfortu termicznego.

b) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania z wyników wszystkich prac powstałych w ramach wykonywania usługi badawczo-rozwojowej dla celu realizacji przez Zamawiającego projektu, na zasadzie wyłączności na wszelkich właściwych i znanych polach eksploatacji (bez ograniczeń terytorialnych i czasowych) niezbędnych do wypełnienia przez Zamawiającego obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie (w szczególności w zakresie nie węższym niż pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., , poz. 880 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione na Zamawiającego na mocy zawartej umowy z chwilą przekazania rezultatów zlecenia przez Wykonawcę, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli przez Strony. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zawartej umowy.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania uzyskanych wyników prac badawczych (we współpracy z Oferentem) jako podstawy do opracowania artykułu do czasopism specjalistycznych.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.06.2018 roku. Zamawiający dostarczy Wykonawcy inteligentny termostat wraz z centralą sterującą w terminie do 14 czerwca 2018 roku.
Odbiór wyników badań nastąpi poprzez przekazanie raportu z przeprowadzonych badań – co zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym. Szczegółowy zakres raportu z przeprowadzonych badań strony uzgodnią na etapie realizacji badań. Płatność za przedmiot umowy odbędzie się po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Brak wymogów w przedmiotowym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

1) Udział w ciągu ostatnich 5 latach (liczonych od dnia ogłoszenia postępowania) w co najmniej jednym międzynarodowym projekcie badawczym w zakresie elektroniki (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia i wykazu projektów stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
2) Wysokich kompetencji w zakresie elektroniki – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
3) Wykaz co najmniej 50 publikacji naukowych w zakresie elektroniki – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia oraz wykazu publikacji stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Brak wymogów w przedmiotowym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4) Kadry składającej się z co najmniej dwóch osób posiadających doświadczenie w dziedzinie elektroniki – spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie oświadczenia oraz wykazu personelu badawczego stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Brak wymogów w przedmiotowym zakresie.

Dodatkowe warunki

1) Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od daty upływ terminu składania ofert.
2) Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych ani wariantowych.
3) Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie realizacji zlecenia ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z Wykonawcą, w przypadku braku podstaw do dalszego prowadzenia badań ze względu na brak osiągnięcia celów na którymś z etapów badań, w szczególności, ze względów technicznych lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną dotychczasowych wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. niespełniających wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5) Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających prawdziwość danych zawartych w ofercie, a Oferent ma obowiązek takie dokumenty przedstawić do wglądu na wezwanie Zamawiającego.
6) Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
7) Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.
8) Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
­- zmian całości lub części zapytania ofertowego – przed upływem terminu składania ofert (w takiej sytuacji Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach - jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian);
­- zamknięcia procedury wyboru oferty bez podania przyczyny;
­- odwołania niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU, A TREŚCIĄ ZAPYTANIA OFERTOWEGO (STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU), TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO JEST WIĄŻĄCA.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, pod warunkiem, że zaszły niezależne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili złożenia oferty, tj.:
­- terminy i warunki realizacji zamówienia;
­- terminy i warunki płatności;
­- inne okoliczności losowe.
Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Wprowadzenie w/w zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz wymaga podpisania aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna spełniać następujące warunki:
a) językiem sporządzenia oferty musi być język polski i musi mieć formę pisemną.
b) musi być kompletna i zawierać wszystkie załączniki określone w niniejszym zapytaniu tj.
­- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
­- oświadczenia o posiadaniu zasobów i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 2,
c) wszystkie składane dokumenty i oświadczenia winne być na ostatniej stronie opieczętowane pieczęcią Oferenta, podpisane przez osobę / osoby upoważnionych do reprezentowania Oferenta.
d) Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
e) złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości odrzucenia ofert nie zawierających ww. informacji oraz wszystkich wymaganych załączników. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty które nie zostały odrzucone z przyczyn formalnych i merytorycznych oraz oferty, które spełniają warunki Zapytania Ofertowego zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena netto – waga: 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny:
Cena najniższa spośród otrzymanych ofert – 100 pkt
Pozostałe oferty wg wzoru: ( Co / Cn ) x 100 pkt x waga, gdzie:
Co – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert
Cn – cena oferty ocenianej
Cena w walucie obcej zostanie przeliczona na PLN na podstawie średniego kursu NBP z dnia podpisania protokołu wyboru.
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o kryterium najniższej ceny. Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów. W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie ich odbycia drogą mailową.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 2 dni od upływu terminu składania ofert. W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli ofertę za pośrednictwem strony: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEMMIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bałtycka 186/4

40-778 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

+48324420313

Fax

+48327720313

NIP

6342818818

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-06BA/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BFirst.Tech sp. z o.o.
Przyszowa 170
34-604 Łukowica
Data wpłynięcia oferty: 30.05.2018
Cena netto oferty: 7 200,00 PLN
Liczba wyświetleń: 204