Strona główna
Logo unii europejskiej

Określenie biodegradowalności prototypu produktowego oraz jego cech fizykochemicznych mogących mieć wpływ na jego właściwości toksykologiczne i ekotoksykologiczne.

Data publikacji: 30.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-06-2018

Numer ogłoszenia

1108384

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:
1. Elektronicznie na adres: oferty111@intermag.pl , lub
2. W wersji papierowej do siedziby firmy: Intermag Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 15G, 32-300 Olkusz, w godzinach od 7:00 do 15:00 w każdym dniu roboczym w okresie składania ofert.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
O terminie złożenia oferty świadczy:
W przypadku 1: Data wpłynięcia oferty (skan) na serwer pocztowy firmy.
W przypadku 2: Data i godzina (w przypadku złożenia oferty osobiście lub pocztą) wpłynięcia oferty do siedziby firmy.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
a. Pełne dane identyfikujące oferenta (NAZWA, NIP/REGON),
b. Informacje dotyczące typu podmiotu ( np. uczelnia publiczna, państwowy instytut badawczy, instytut PAN, lub inna jednostka naukowa będąca organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę), wraz z podaniem aktualnej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych.
c. Datę przygotowania i termin ważności oferty (Wymagany termin ważności oferty co najmniej 60 dni),
d. Wycenę wykonania poszczególnych badań (dla poszczególnych części zamówienia),
e. Odniesienie się do kryterium wyboru oferty,
Ceny całkowitej netto i brutto, za wykonanie każdej z oferowanej części zamówienia z osobna, (W przypadku ceny wyrażonej w walucie innej niż PLN zostanie ona przeliczona na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia składania ofert)
f. Warunki i termin płatności za każdą z część zamówienia,
g. Datę /okres realizacji przedmiotu oferty,
h. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
i. Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
j. Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG lub innych dokumentach rejestrowych, zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie poszczególnych części zamówienia. Jeden Oferent może złożyć ofertę na wykonanie jednej, dwóch lub wszystkich trzech części zamówienia wymienionych w Załączniku nr 1 –„Opis przedmiotu zamówienia”.
Postępowanie może zakończyć się wyborem kilku wykonawców i podpisaniem więcej niż jednej umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty111@intermag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Ambroziak, e-mail: krzysztof.ambroziak@intermag.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 534 809 906

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac badawczych, zgodnych z Załącznikiem nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, w ramach realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: olkuski Miejscowość: Osiek, ul. Zimnodolska 44

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie wykonania badań w ramach realizacji Projektu „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi w oparciu o umowę na wykonanie badań prototypu produktowego,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia”, do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji:
• Dla części I zamówienia termin realizacji to: 3 miesiące od dnia podpisania umowy,
• Dla części II zamówienia termin realizacji to: 3 miesiące od dnia podpisania umowy,
• Dla części II zamówienia termin realizacji to: 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty które:
Posiadają Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), wydany przez uprawnioną w tym zakresie Instytucje - Do składanej oferty Oferent powinien załączyć kopię aktualnego/ważnego Certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) o których mowa powyżej. Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia oferenta w Załącznik nr 2 – Oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, oraz załączonej kopii certyfikatu DPL. Ocena spełnienia postawionego wyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Oferenta, który nie spełni warunków postępowania zostanie odrzucona z postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty które:
Posiadają doświadczenie w realizacji przeprowadzania badań substancji zgodnie z metodykami opisanymi w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, lub metodykami pokrewnymi. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał usługi odpowiadające zakresem badaniom będącym przedmiotem niniejszego zapytania dla co najmniej dwóch podmiotów. Do składanej oferty Oferent powinien załączyć wykaz podmiotów dla których Oferent wykonywał tego typu badania
Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia oferenta w Załączniku nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu, oraz załączonego wykazu podmiotów dla których Oferent wykonywał tego typu badania. Ocena spełnienia postawionego wyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Oferenta, który nie spełni warunków postępowania zostanie odrzucona z postępowania.

Potencjał techniczny

Do udziału w postępowaniu uprawnione są podmioty które:
Posiadają niezbędny sprzęt do wykonania badań i analiz wg metod opisanych w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” - Zamawiający dokona oceny tego warunku na podstawie oświadczenia oferenta w Załączniku nr 2 - Oświadczenia o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. Ocena spełnienia postawionego wyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Oferta Oferenta, który nie spełni warunków postępowania zostanie odrzucona z postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Zamawiający:
• dopuszcza składanie ofert częściowych tzn.: Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej, dwóch lub wszystkich trzech części zamówienia wyszczególnionych w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
• zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz tych oferentów którzy złożą już oferty,
• zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty,
• zastrzega sobie prawo niedokonania rozstrzygnięcia i zamknięcia postępowania bez podania przyczyny,
• zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i z powodu:
• rozwiązania umowy w przypadku jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
• działania siły wyższej za które uważa się zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
• zmian regulacji prawnych wprowadzonych po dniu podpisania umowy,
• zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia,
• gdy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe,
• zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia,
• otrzymania decyzji Instytucji Organizującej Konkurs (Podmiotu finansującego projekt) zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy i/lub wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony.
Zmiany o których mowa powyżej mogą zostać wprowadzone w życie po odpowiednich negocjacjach Wykonawcy z Zamawiającym i akceptacji ustaleń przez obie strony umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta zawierająca wszystkie niezbędne elementy opisane w sekcji „Miejsce i sposób składania ofert”,
2) Formularz oferty, (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego),
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
4) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
(Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
5) Wycenę badań przewidzianych do wykonania (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego).
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonywany z osobna dla każdej części zamówienia n = 1÷3, w oparciu o podane niżej kryterium:
a) Cena – 100 pkt. (100%)
W zakresie kryterium „cena” najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną całkowitą netto. Oceniana będzie z osobna każda część zamówienia.
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
ON n = Cmin n / Coferty N n x 100 pkt
Gdzie :
N – numer kolejny oferty
ON n - ocena kolejnej oferty (N) dla kolejnej części zamówienia (n), - uzyskana ilość punktów dla oferty badanej (N) dla każdej części zamówienia (n),
Cmin n - najmniejsza cena całkowita netto oferty, ze wszystkich cen całkowitych netto, zaproponowanych w złożonych ofertach, dla poszczególnej części zamówienia (n) (1 ÷ 3),
Coferty N n - cena całkowita netto części zamówienia (n) oferty badanej (N).
Cenę całkowitą oferty badanej dla danej części zamówienia stanowi suma iloczynów jednostkowych cen netto za przeprowadzenie danego badania własności substancji i maksymalnej ilości badanych substancji.
Oferta/Oferty, która uzyska największą liczbę punktów dla poszczególnych części zamówienia, w oparciu o wskazane kryterium, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego lub kilku wykonawców i podpisaniem więcej niż jednej umowy.
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert opublikuje wynik postępowania na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ a następnie, w przypadku gdy:
a) oferent jest uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620) i otrzymał co najmniej ocenę B, zostanie podpisana umowa w uzgodnionym przez strony terminie,
b) oferent jest podmiotem nie wymienionym w pkt. a) :
umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Zamawiającego pisemnej zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na zlecenie oferentowi wykonania części merytorycznej projektu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzaniem procedury wyboru a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym. (Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO INTERMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. 1000-lecia 15G

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

+48 514 438

NIP

6370112065

Tytuł projektu

Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0024/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Przemysłu Organicznego, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
Oferta wpłynęła: 21 maja 2018 r.
Cena całkowita za 1 część zamówienia: netto - 13 800,00 zł. brutto: 16 974,00 zł.
Cena całkowita za 2 część zamówienia: netto - 10 000,00 zł. brutto: 12 300,00 zł.
Cena całkowita za 3 część zamówienia: netto - 27 500,00 zł. brutto: 33 825,00 zł.
Liczba wyświetleń: 230