Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Organizacja wyjazdów przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w Amsterdamie (Holandia) i Jerozolimie (Izrael)

Data publikacji: 27.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1108079

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej i nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), oznaczonej dokładną nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej napisem:

ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie
Oferta Dotyczy: Usługa polegającą na organizacji wyjazdów przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w Amsterdamie (Holandia) i Jerozolimie (Izrael).
Znak sprawy: Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-26-0027/17
Nie otwierać przed dniem .................... r. godz. ......

4. Prosi się, by wszystkie kartki oferty (łącznie z załącznikami) były zszyte (zbindowane) a wszystkie strony ponumerowane i parafowane przez osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.

6. Wszystkie koszty związane z zapoznaniem się z przedmiotem zamówienia ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się Wykonawcy.

9. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca bezwarunkowo akceptuje warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy): numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

11. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, woj. świętokrzyskie, do dnia 08.05.2018, do godz. 9:00

12. Oferta złożona po terminie określonym w pkt. 11 zostanie zwrócona Wykonawcy.

13. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed upływem terminu do składania ofert.

14. Koperta (opakowanie) powinna być oznaczona określeniem: „zmiana" lub „wycofanie".

15. Zawiadomienie o zmianie oferty powinno być dostarczone zgodnie z postanowieniami punktu 13 i 14.

16. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.05.2018, do godz. 9:30

17. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Zaborski - Manager Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 697 716 661

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja wyjazdów przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w Amsterdamie (Holandia) i Jerozolimie (Izrael)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z planowanym do realizacji projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: organizację wyjazdów przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w Amsterdamie (Holandia) i Jerozolimie (Izrael)

Przedmiot zamówienia

Usługa polegająca na organizacji wyjazdu przedstawiciela firmy ALEF-BET GROUP Sp. z o.o. na konferencje branżowe w:

a) Amsterdamie (Holandia) - konferencja NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSORS OF HEBREW dotycząca nauczania języka hebrajskiego na uczelniach wyższych, odbywająca się w dniach 25-27 czerwca 2018 r. - https://naphhebrew.org/conference/2018-naph-conference

b) Jerozolimie (Izrael) - seminarium poświęcone metodologii nauczania języka hebrajskiego organizowane na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie - “Between Modern and Classical Hebrew Academic Teaching of Hebrew - Studies and Practical Applications”, odbywające się w dniach 8-12 lipca 2018 r. - http://www.hum.huji.ac.il/upload/_FILE_1521963140.pdf

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia określony został w załączniku do Ogłoszenia pn. "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Kod CPV

63510000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

7955110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 25.06.2018 - 12.07.2018

Planowany okres realizacji konferencji:
a) Amsterdam (Holandia) - konferencja NATIONAL ASSOCIATION OF PROFESSORS OF HEBREW: 25-27 czerwca 2018 r.

b) Jerozolima (Izrael) - seminarium organizowane na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie - “Between Modern and Classical Hebrew Academic Teaching of Hebrew - Studies and Practical Applications”: 8-12 lipca 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- znajomość wszelkich wytycznych, przepisów, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- znajomość wszelkich wytycznych, przepisów, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- znajomość wszelkich wytycznych, przepisów, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- znajomość wszelkich wytycznych, przepisów, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- znajomość wszelkich wytycznych, przepisów, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają:
- niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- znajomość wszelkich wytycznych, przepisów, niezbędnych do prawidłowej realizacji usług.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) Prawidłowo wypełniony Wzór Formularza oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
b) Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
c) Pełna nazwa, dokładny adres wykonawcy, ponadto prosi się by w ofercie zamieścić (jeśli dotyczy): numer NIP, REGON, telefonu, faksu, e-mail, adres strony internetowej.
d) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia: Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia do oferty należy dołączyć umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która została złożona przez Wykonawcę, spełniającego warunki udziału w postępowaniu i jest ofertą najtańszą (biorąc pod uwagę całkowity koszt brutto wykonania usługi).

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo tj. przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości,
co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALEF-BET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Karola Olszewskiego 6

25-663 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

697 716 661

NIP

9591978066

Tytuł projektu

Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich

Numer projektu

POPW.01.01.02-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 270