Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa urządzenia PLOTER 180

Data publikacji: 27.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1107850

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych ani częściowych.
2.Zasadnicza część oferty powinna zostać przygotowana w języku polskim według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3.Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy, o których mowa w treści Zapytania (Sekcja: „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy”). Wzory dokumentów zamieszczone przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji / zgodnie z treścią wzoru - bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy – zadrukowane strony.
6.Wszystkie strony oferty oraz miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Na ostatniej stronie oferty, każdego załącznika lub formularza powinna być zamieszczona pieczątką firmową i podpis osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez pełnomocnika umocowanego przez właściwy organ lub osobę a pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.
7.Cena za dostawę urządzenia, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia oferty ma zostać wskazana jako cena całkowita (łącznie) za dostawę urządzenia.
8. Oferta powinna zawierać termin ważności.

MIEJSCE, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać przesłana lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego - w formie papierowej. Adres siedziby Zamawiającego został wskazany poniżej. Niezależnie - skan złożonej oferty powinien zostać przesłany na adres e - mail: jwilczewski@lubawa.com.pl
2. O terminie dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Spółki w formie papierowej.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę składając oświadczenie w formie mailowej lub pisemnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jwilczewski@lubawa.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Jacek Wilczewski (jwilczewski@lubawa.com.pl); Pan Artur Frąckiewicz (afrackiewicz@lubawa.com.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa urządzenia Ploter 180 [1 sztuka]

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa środka trwałego, o którym mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu o nr POIR.02.01.00-00-0133/15-00 pod tytułem: Centrum Badawczo Rozwojowe Lubawa S.A. („Projekt”).

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się w szczególności postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. („Wytyczne”), Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. NR 223 poz. 1655 z późn. zm).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia Ploter 180 o następujących parametrach:

- Szerokość robocza wydruku: powyżej 185 cm.
- Prędkość wydruku: min 85 m2/h.
- Urządzenie umożliwiające pracę w trybie ciągłym (24/7).
- Kompatybilność z systemami Windows.
- Automatyczne pozycjonowanie papieru do odcięcia wydruku.
- Możliwość szybkiego wydruku, bez nawijania papieru na belkę odbierającą.
- Obsługiwane formaty plików: HPGL / HPGL2 / ISO / DXF / udokumentowana współpraca z oprogramowaniem projektowym OPTITEX (potwierdzona co najmniej przez dystrybutora oprogramowania)
- Stanowisko komputerowe do obsługi plotera (laptop):
1. Matryca min. 15,6 cala
2. RAM: min 8 GB
3. Dysk twardy: min. SSD 500GB
4. Procesor: minimum i5(minimum 7 generacji) lub równoważny
5.Windows 10 pro lub równoważny
6. Karta grafiki dedykowana nvidia min 2GB lub równoważna
7.Porty min.: usb 3.0, usb 2.0, hdmi, vga lub DisplayPort

- Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- Wymagana pierwsza instalacja i szkolenie dot. obsługi urządzenia.
- Pełny dostęp do części eksploatacyjnych / serwisowych urządzenia, również po upływie terminu gwarancji.

(dalej jako: „Przedmiot zamówienia”)

Kod CPV

42962000-7

Nazwa kodu CPV

Urządzenia drukujące i graficzne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Umowy (zamówienia): do 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą do dnia podpisania przez strony protokołu dostawy (termin pożądany, tj. złożenie oferty z dłuższym terminem nie skutkuje odrzuceniem oferty).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia (odwołania) niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w każdym momencie, w szczególności gdy wystąpiła znacząca zmiana okoliczności istotnych dla realizacji zamówienia, a także jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia (odwołania) przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 K.C.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie pkt 22 sekcji 6.5.2. Wytycznych możliwe jest dokonywanie istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą w okolicznościach wskazanych w Wytycznych.
3. Niezależnie od prawa do zmiany treści zawartej Umowy na podstawie przepisów pkt 22b – 22e sekcji 6.5.2. Wytycznych, Zamawiający na podstawie pkt 22a sekcji 6.5.2. Wytycznych przewiduje niniejszym możliwość istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy, na warunkach i we wskazanym poniżej zakresie:

a. Możliwość zmiany wykonawcy lub wynagrodzenia, lub zakresu dostawy realizowanej przez wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy (opcjonalnie), w przypadku gdy:

- wykonawca Przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania opóźnia się w realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części w stosunku do terminu dostawy Przedmiotu zamówienia lub jego części sformułowanego w treści Umowy - przez czas przekraczający 30 dni;

albo

- wykonawca w ramach realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - dostarczył urządzenie, które nie odpowiada specyfikacji Przedmiotu zamówienia (specyfikacji zawartej w treści umowy dostawy).

b. Możliwość zmiany wykonawcy lub wynagrodzenia, lub zakresu prac realizowanych przez wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy (opcjonalnie) – w przypadku, gdy którakolwiek ze stron z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1. powyżej - odstąpi lub wypowie skutecznie umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki opisane w pkt 22b – 22e sekcji 6.5.2. Wytycznych Zamawiający jest uprawniony do ich stosowania bezpośrednio. W takim przypadku Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zmian umowy w oparciu o postanowienia pkt 3 – powyżej i może dokonać zmian bezpośrednio na podstawie przepisów Wytycznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:

1.Wypełnionego formularza oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2.Dokumentu rejestrowego wykonawcy (lub zaświadczenia z CEIDG lub innego dokumentu odpowiadającego dokumentowi rejestrowemu).
3.Oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych.
4.Oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Kryteria oceny oferty i wagi punktowe przypisane do poszczególnych kryteriów:

a. kryterium K1: Cena / waga: 60 pkt
b. kryterium K2: Termin dostawy (realizacji Umowy) / waga: 20 pkt
c. kryterium K3: Okres gwarancji / waga: 20 pkt

2. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów (zasady):

a. kryterium K1: Cena netto (waga: 60 pkt )

Punktacja oferty w ramach kryterium K1 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xmin ÷ Xobliczana) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 60 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xmin – najniższa cena zaproponowana spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
Xobliczana – cena zaproponowana w ocenianej ofercie.

b. kryterium K2: Termin dostawy (waga: 20 pkt) - liczony w dniach od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą do dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia przez wykonawcę i Zamawiającego.

Punktacja oferty w ramach kryterium K2 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xmin ÷ Xobliczana) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 20 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xmin – najkrótszy zaproponowany termin dostawy realizacji umowy spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
Xobliczana – termin realizacji umowy zaproponowany w ocenianej ofercie.

c. kryterium K3: Długość gwarancji (waga: 20 pkt) – liczona w miesiącach od dnia, w którym protokół odbioru Przedmiotu zamówienia został podpisany przez wykonawcę i Zamawiającego.

Punktacja oferty w ramach kryterium K3 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xobliczana ÷ Xmax) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 20 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xobliczana – długość okresu gwarancji zaproponowanego w ocenianej ofercie.
Xmax – długość najdłuższego zaproponowanego okresu gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia przez ofertę: 100, tj. suma punktów uzyskanych przez ofertę w ramach kryteriów oceny ofert (K1+K2+K3).
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Wykluczenia

NFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH:

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą to osoby bezstronne i obiektywne.
4. Wykonawca, który jest powiązany z Zamawiającym w sposób określony powyżej podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta podlega odrzuceniu.

ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:

1. Treść oferty lub załączników do oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
3. Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBAWA S.A.

Adres

Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

669131100

NIP

7440004276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:
Nazwa: ALLCOMP POLSKA Sp. z o.o.,
Adres: ul. Krakowska 1, 40 -391 Katowice
Data wpłynięcia oferty: 8 maja 2018 r.
Cena: cena wynika ze złożonej oferty stanowiącej załącznik do Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
Liczba wyświetleń: 437