Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbudowa prototypowego aparatu do modyfikacji powierzchni materiałów plazmą atmosferyczną (metoda DBD) i na stałe zainstalowanie w prototypie stanowiska.

Data publikacji: 27.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-05-2018

Numer ogłoszenia

1107794

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert:
a) Oferty należy składać w formie pisemnej(na formularzu - Załącznik nr 1)
do siedziby Zamawiającego:
Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów, budynek A33, II p. pokój 250 ; ul. Żeromskiego 116, 90 - 924 Łódź
do dnia 10.05.2018 r. do godz. 10.00
b) Oferty przesłane pocztą ( lub kurierem) zostaną zakwalifikowane do postępowania
pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę (lub kuriera) do siedziby
Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 10.05.2018r do godz. 10.00
c) Oferta złożona po terminie wskazanym powyżej zostanie odrzucona.
d) Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych
i nienaruszonych opakowaniach.
Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego:
Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów ul. Żeromskiego 116, 90 - 924 Łódź, bud.A-33 ; pokój 250,
i opatrzona napisem:
„Oferta na : Rozbudowa prototypowego aparatu do modyfikacji powierzchni materiałów plazmą atmosferyczną (metoda DBD) i zainstalowanie na stałym stanowisku”
Nie otwierać do dnia 10.05.2018r do godz.10,00 e) Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną . Oferty w postaci skanów dokumentów należy przesłać na adres elzbieta.owczarek@p.lodz.pl do dnia 10.05.2018r do godz. 10,00. Oryginały dokumentów należy przesłać niezwłocznie pocztą lub kurierem.
f) Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania przesłane drogą elektroniczną na podany powyżej adres w okresie do dnia 7.05.2018r. do godz.10.00.Odpowiedzi zostaną udzielone na dwa dni przed terminem otwarcia ofert i opublikowane w sposób identyczny jak Zaproszenie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

elzbieta.owczarek@p.lodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elzbieta Owczarek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 631 33 05

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa polega na wykonanie projektu rozbudowy aparatu, wykonanie prototypu, przeprowadzenie prób oraz instalacja na stałym stanowisku.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Rozbudowa, udoskonalenie prototypowego aparatu do modyfikacji powierzchni materiałów plazmą atmosferyczną (metoda DBD) oraz dostosowanie do modyfikowania próbek o wymiarach co najmniej 400mmx400mm

Przedmiot zamówienia

Parametry techniczne urządzenia - charakterystyka elementów składowych:

1. Reaktor barierowy zapewniający modyfikowanie próbek płaskich o powierzchni co najmniej 400mm x 400mm plazmą niskotemperaturową wytwarzaną za pomocą wyładowań DBD. W reaktorze próbkę należy umieścić w systemie dwóch elektrod, z których jedna jest ruchoma. W systemie należy zamontować układ dostarczania co najmniej dwóch różnych gazów do reaktora, zapewnić rejestrację ciśnienia lub prędkości przepływu oraz regulację proporcji gazów doprowadzanych do obszaru wyładowania.
2. Zasilacz wysokiego napięcia winien spełniać następujące parametry:
• Napięcie wyjściowe do 10kV o częstotliwości 75 kHz
• Regulacja mocy wyjściowej za pomocą modulacji grupowej.
• Częstotliwość generatora modulującego od 1Hz do 3000Hz z regulacją wypełnienia od 1% do 100%
• Napięcie zasilania 230V
• Dodatkowy moduł do zasilacza umożliwiający pracę przy obniżonym ciśnieniu.
• Sondy do monitorowania pracy układu za pomocą zewnętrznego oscyloskopu,
• Zasilacz wyposażony w oscyloskop
• Zapewnione automatyczne sterowanie parametrami procesu: prędkości przemieszczania elektrody i czasu trwania wyładowania.
3. Urządzenie powinno zapewniać bezpieczne warunki pracy operatora - reaktor obudowany, obudowa umozliwia obserwację procesu, wyposażona w system odprowadzający produkty gazowe powstające w procesie.

Kod CPV

51100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Etapy realizacji rozbudowy urządzenia przez Wykonawcę:

I. Opracowanie koncepcji budowy reaktora i sporządzenie projektu prototypu, zatwierdzenie
II. Wykonanie prototypu urządzenia.
III. Zainstalowanie urządzenia w Laboratorium Katedry na stałym stanowisku i uruchomienie.
IV. Wykonanie testów wyładowań na próbach materiałów balistycznych i niebalistycznych.
V. Wykonanie testów obudowy urządzenia dla potwierdzenia skuteczności ochrony w warunkach pracy
VI. Serwisowanie urządzenia gwarantowane w okresie conajmniej 24 m-cy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
 zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy
 zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;
 wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
 zmiany stawki podatku VAT;
 zmiany przedmiotowej / produkt zamienny jeśli wystąpi przejściowy brak produktu/ materiału/podzespołu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu/materiału/podzespołu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu/ materiału/podzespołu objętego umową;.
 rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone.
2. Zmiana powinna być wprowadzona obustronnie podpisanym aneksem do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz umowy
2. Oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Informujemy Państwa, że oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a. cena ofertowa (cena ryczałtowa brutto) 100 pkt
2. W ramach kryterium oceny ofert z najwyższą ocenę punktową (100 pkt.) uzyska oferta zawierająca najniższą cenę ryczałtową brutto, W przypadku kryterium cenowego, pozostałe oferty uzyskają liczbę punktów proporcjonalną do oferty najkorzystniejszej, wyliczoną przy zastosowaniu poniższego wzoru:
Pc = (CN/CB) x Zc
gdzie poszczególne litery oznaczają:
Pc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach V. Dodatkowe informacje:
a) Cena oferty musi być podana w PLN, do dwóch miejsc po przecinku,
b) Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczenie z tytułu wystąpienia powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Adres

Stefana Żeromskiego 116

90-924 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

(042) 631-29-30

Fax

426312869

NIP

7270021895

Tytuł projektu

OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRYDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Numer projektu

POIR.04.01.02-00-0028/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wyrób Elektronicznej Aparatury Laboratoryjnej inż. Jerzy Dora ; 51-361 Wilczyce, ul. Wilczycka 8
Wpłynęła oferta w dniu : 7,05,2018r
Cena oferty : 55 000,00zł netto/ 65650,00zł brutto
Liczba wyświetleń: 206