Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa maszyn szwalniczych 1-igłowych (8 sztuk) na potrzeby działalności B+R oraz maszyn do szwów ryglowych (2 sztuki) na potrzeby działalności B+R

Data publikacji: 27.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1107793

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych ani częściowych.
2. Zasadnicza część oferty powinna zostać przygotowana w języku polskim według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane od wykonawcy, o których mowa w treści Zapytania (Sekcja: „Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od wykonawcy”). Wzory dokumentów zamieszczone przez Zamawiającego powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszej instrukcji / zgodnie z treścią wzoru - bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) w jedną całość oraz posiadały kolejno ponumerowane i podpisane/parafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy – zadrukowane strony.
6. Wszystkie strony oferty oraz miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Na ostatniej stronie oferty, każdego załącznika lub formularza powinna być zamieszczona pieczątką firmową i podpis osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez pełnomocnika umocowanego przez właściwy organ lub osobę a pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii.
7. Cena za dostawę urządzeń, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia oferty ma zostać wskazana jako cena całkowita (łącznie) za dostawę wszystkich urządzeń.
8. Oferta powinna zawierać termin ważności.

MIEJSCE, SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna zostać przesłana lub złożona osobiście w siedzibie Zamawiającego - w formie papierowej. Adres siedziby Zamawiającego został wskazany poniżej. Niezależnie - skan złożonej oferty powinien zostać przesłany na adres e - mail: jwilczewski@lubawa.com.pl
2. O terminie dostarczenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Spółki w formie papierowej.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę składając oświadczenie w formie mailowej lub pisemnej.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jwilczewski@lubawa.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Jacek Wilczewski (jwilczewski@lubawa.com.pl); Pan Artur Frąckiewicz (afrackiewicz@lubawa.com.pl)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest dostawa:

- Maszyn szwalniczych 1-igłowych (8 sztuk) na potrzeby działalności B+R;
oraz
- Maszyn do szwów ryglowych (2 sztuk) na potrzeby działalności B+R.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa środków trwałych, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia na potrzeby realizacji projektu o nr POIR.02.01.00-00-0133/15-00 pod tytułem: Centrum Badawczo Rozwojowe Lubawa S.A. („Projekt”).

Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się w szczególności postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. („Wytyczne”), Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa. Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. NR 223 poz. 1655 z późn. zm).

Przedmiot zamówienia

MASZYNY DO SZYCIA (STĘBNÓWKA) 1 IGŁOWE:

- Rodzaj ściegu: stębnowy / 1 igłowy.
- Rodzaj szycia: konfekcja materiałów ciężkich.
- Rodzaj transportu: potrójny (dolny / igłowy / górny stopkowy).
- Elektromagnetyczne obcinanie nici.
- Elektropneumatyczne ryglowanie ściegu / podnoszenie stopki.
- Elektropneumatyczna zmiana skoku górnego transportu stopkowego.
- System potrójnego naprężania górnej nitki.
- Sprzęgło zabezpieczające chwytacz.
- Dwie długości ściegu zmienianie za pomocą panelu.
- Funkcja definiowania wielokrotnego rygla początkowego i końcowego.
- Odległość między korpusem – igłą: min. 345 mm.
- Wysokość ramienia głowicy: min. 125 mm.
- Automatyczny centralny system smarowania, ze wskaźnikiem poziomu oleju. Możliwość uzupełnienia oleju bez podnoszenia głowicy.
- Max. prędkość szycia: 3000 ściegów / min.
- Max. długość ściegu: 12 mm.
- Wznios stopki: automatyczny 20 mm / ręczny 10 mm.
- System / grubość igieł: 135x17 / 134-35.
- Wyposażenie stanowiska: stół wym. min. 106x55x4 cm
- Gwarancja: min. 24 miesiące.
- Wymagana pierwsza instalacja i szkolenie dot. obsługi urządzenia.
- Pełny dostęp do części eksploatacyjnych / serwisowych urządzenia, również po upływie terminu gwarancji.

MASZYNY DO SZYCIA (RYGLOWE) 1 IGŁOWE:

Elektronicznie sterowany automat do szycia zaprogramowanego wzoru w min. polu szycia 1200 x 800 mm. Wyposażona w system direct drive lub równoważny oraz silniki krokowe.
- Rodzaj szycia: konfekcja materiałów ciężkich.
- Pole szycia (robocze): min. 1200 x 800 mm.
- Maks. prędkość szycia: 2800 ściegów/min.
- Długość ściegu: zakres co najmniej 0,05 mm – 12,5 mm.
- Podnoszenie stopki: min. 22 mm / maks. 25 mm.
- Skok igielnicy: min. 41 mm.
- Automatyczne obcinanie nici.
- Ergonomiczny panel sterujący zintegrowany w głowicy, z portem USB do przenoszenia danych oraz pamięcią do przechowywania programów szycia.
- Otwór do regulacji synchronizacji wałka transportu.
- Otwór do regulacji synchronizacji chwytacza bez potrzeby przechylania głowicy.
- Przycisk biegu wstecznego o regulowanej wysokości.
- Skaner kodów kreskowych do rozpoznawania szytego szablonu.
- Wyposażona w listwę do prowadzenia szablonów.
- Wyposażona we wskaźnik końca dolnej nici.
- Oświetlenie LED wbudowane w głowicę maszyny.
- Oprogramowanie komputerowe do definiowania wzoru szycia.
- Możliwość programowania wzoru szycia z panelu sterującego na maszynie.
- Wyposażenie stanowiska: stanowisko robocze / stół, na kształt odwróconej litery U umożliwiający przygotowanie kaset/szablonów po obu stronach stołu roboczego.
- Szablony: 1 szt. szablonów, wraz ze zdefiniowaniem programów szycia. Szablon dostosowany kształtem oraz wielkością do wymagań Zamawiającego. Wielkość nie przekraczająca pola roboczego urządzenia, wskazanego wyżej.
Szablon, rozumiany jako oprzyrządowanie do maszyny umożliwiające np. naszywanie taśm szerokości 25 mm, w odstępach pionowych co 25 mm, przeszyciem poprzecznym co 38-40 mm (ściegiem ryglowym).
- Gwarancja: min. 24 miesiące.
- Wymagana pierwsza instalacja i szkolenie dot. obsługi urządzenia.
- Pełny dostęp do części eksploatacyjnych / serwisowych urządzenia, również po upływie terminu gwarancji.

(dalej jako: „Przedmiot zamówienia”)

Kod CPV

42710000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji Umowy (zamówienia): do 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą do dnia podpisania przez strony protokołu dostawy (termin pożądany, tj. zaoferowanie terminu dłuższego nie skutkuje odrzuceniem oferty).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy licząc wstecz od daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu sprzedali (zrealizowali dostawę) co najmniej jedno urządzenie o parametrach jak dla maszyn szwalniczych oraz jedno urządzenie jak dla maszyn ryglowych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia przedłożonego przez wykonawcę wraz z wykazem zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 12 miesięcy , licząc wstecz od daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu - ze wskazaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - za pomocą metody spełnia / nie spełnia. Oświadczenie wraz z wzorem wykazu znajduje się w treści załącznika nr 1 - Formularz oferty
3. Wykonawca, który nie wykaże, że spełnia warunek udziału, o którym mowa powyżej podlega wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu a jego oferta podlega odrzuceniu.

Dodatkowe warunki

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia (odwołania) niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia w każdym momencie, w szczególności gdy wystąpiła znacząca zmiana okoliczności istotnych dla realizacji zamówienia, a także jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia (odwołania) przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 K.C.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie pkt 22 sekcji 6.5.2. Wytycznych możliwe jest dokonywanie istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą w okolicznościach wskazanych w Wytycznych.
3. Niezależnie od prawa do zmiany treści zawartej Umowy na podstawie przepisów pkt 22b – 22e sekcji 6.5.2. Wytycznych, Zamawiający na podstawie pkt 22a sekcji 6.5.2. Wytycznych przewiduje niniejszym możliwość istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru umowy, na warunkach i we wskazanym poniżej zakresie:

a. Możliwość zmiany wykonawcy lub wynagrodzenia, lub zakresu dostawy realizowanej przez wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy (opcjonalnie), w przypadku gdy:

- wykonawca Przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania opóźnia się w realizacji Przedmiotu zamówienia lub jego części w stosunku do terminu dostawy Przedmiotu zamówienia lub jego części sformułowanego w treści Umowy - przez czas przekraczający 30 dni;

albo

- wykonawca w ramach realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia - dostarczył urządzenie, które nie odpowiada specyfikacji Przedmiotu zamówienia (specyfikacji zawartej w treści umowy dostawy).

b. Możliwość zmiany wykonawcy lub wynagrodzenia, lub zakresu prac realizowanych przez wykonawcę wybranego w trybie zasady konkurencyjności a także niezależnie - innych postanowień, które nie będą prowadziły do zmiany charakteru Umowy (opcjonalnie) – w przypadku, gdy którakolwiek ze stron z przyczyn innych niż wskazane w pkt 1. powyżej - odstąpi lub wypowie skutecznie umowę zawartą w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W przypadku, gdy zachodzą przesłanki opisane w pkt 22b – 22e sekcji 6.5.2. Wytycznych Zamawiający jest uprawniony do ich stosowania bezpośrednio. W takim przypadku Zamawiający nie ma obowiązku dokonywania zmian umowy w oparciu o postanowienia pkt 3 – powyżej i może dokonać zmian bezpośrednio na podstawie przepisów Wytycznych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wykonawcy powinna składać się z następujących dokumentów:

1. Wypełnionego formularza oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego zawierającego oświadczenie wykonawcy o liczbie dokonanych dostaw urządzeń o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wraz z wykazem zrealizowanych dostaw w okresie ostatnich 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia oferty ze wskazaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.
2. Dokumentu rejestrowego wykonawcy (lub zaświadczenia z CEIDG lub innego dokumentu odpowiadającego dokumentowi rejestrowemu).
3. Oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii upoważnienia /pełnomocnictwa/ do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile upoważnienie to nie wynika z dokumentów rejestrowych.
4. Oświadczenia wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny oferty i wagi punktowe przypisane do poszczególnych kryteriów:

a. kryterium K1: Cena / waga: 60 pkt
b. kryterium K2: Termin dostawy (realizacji Umowy) / waga: 20 pkt
c. kryterium K3: Okres gwarancji / waga: 20 pkt

2. Opis sposobu przyznawania punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów (zasady):

a. kryterium K1: Cena netto (waga: 60 pkt )

Punktacja oferty w ramach kryterium K1 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xmin ÷ Xobliczana) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 60 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xmin – najniższa cena zaproponowana spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
Xobliczana – cena zaproponowana w ocenianej ofercie.

b. kryterium K2: Termin dostawy (waga: 20 pkt) – liczony w dniach od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą do dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia przez wykonawcę i Zamawiającego.

Punktacja oferty w ramach kryterium K2 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xmin ÷ Xobliczana) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 20 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xmin – najkrótszy zaproponowany termin dostawy realizacji umowy spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.
Xobliczana – termin realizacji umowy zaproponowany w ocenianej ofercie.

c. kryterium K3: Długość gwarancji (waga: 20 pkt) – liczona w miesiącach od dnia, w którym protokół odbioru Przedmiotu zamówienia został podpisany przez wykonawcę i Zamawiającego.

Punktacja oferty w ramach kryterium K3 jest zgodna z wyliczeniem na podstawie wzoru:

Pobliczana = (Xobliczana ÷ Xmax) x Wmax
Przy czym:
Pobliczana – punktacja, którą należy wyznaczyć.
Wmax = 20 (waga kryterium, tj. maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium).
Xobliczana – długość okresu gwarancji zaproponowanego w ocenianej ofercie.
Xmax – długość najdłuższego zaproponowanego okresu gwarancji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu.

3. Łączna ilość punktów możliwych do zdobycia przez ofertę: 100, tj. suma punktów uzyskanych przez ofertę w ramach kryteriów oceny ofert (K1+K2+K3).
4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Wykluczenia

INFORMACJA O ZAKAZIE POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH:

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Będą to osoby bezstronne i obiektywne.
4. Wykonawca, który jest powiązany z Zamawiającym w sposób określony powyżej podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu a jego oferta podlega odrzuceniu.

ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę w następujących przypadkach:

1. Treść oferty lub załączników do oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
2. Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;
3. Oferta została złożona przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBAWA S.A.

Adres

Staroprzygodzka 117

63-400 Ostrów Wielkopolski

wielkopolskie , ostrowski

Numer telefonu

669131100

NIP

7440004276

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Brak rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania z uwagi na zaistnienie przesłanek odrzucenia ofert, które zostały wskazane w Zapytaniu Ofertowym w sekcji "Wykluczenia".
Liczba wyświetleń: 253