Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. przebudowy i modernizacji ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego do celów świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie oraz powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego

Data publikacji: 27.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2018

Numer ogłoszenia

1107787

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na Formularzu oferty (załącznik Nr 1 do zaproszenia do składania ofert) należy złożyć w terminie do
dnia 07 maja 2018r. do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście lub listownie).
1. Ofert składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzezroczystych i zamkniętych kopertach, w taki sposób,
aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści
oferty przez osoby nieupoważnione z dopiskiem - Zaproszenie do składania ofert na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Powiat Jędrzejowski Realizatorem
Innowacyjnych i Wysokospecjalistycznych Usług Społecznych”
2. Koperta powinna być zaadresowana w sposób następujący:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 4, 28-340 Sędziszów

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Beata Soboń- tel 41 38 12 169 wew. 2 Małgorzata Konieczna- tel. 41 38 12 169 wew. 5

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

41 38 12 169 wew. 2 , 41 38 12 169 wew. 5

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
Zamówienie obejmuje :
a) wykonanie dokumentacji projektowej z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót- 5
egzemplarzy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę obejmującego zmianę sposobu użytkowania;
b) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egzemplarzy;
Projekt „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH
I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0027/17-00
c) sporządzenie przedmiaru robót – 5 egzemplarzy;
d) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 5 egzemplarzy;
e) wersję elektroniczną całości opracowania na płycie CD – dotyczy pkt. a-d; 2 szt.; nieedytowalnej PDF i
w plikach źródłowych umożliwiających otwarcie i edytowanie w programach Zuzia, AutoCAD
i Pakiet Microsoft Office.
f) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji;
g) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Sędziszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. przebudowy i modernizacji ze zmianą sposobu użytkowania części budynku wielofunkcyjnego do celów świetlicy środowiskowo- socjoterapeutycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie oraz powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
Zamówienie obejmuje :
a) wykonanie dokumentacji projektowej z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót- 5
egzemplarzy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę obejmującego zmianę sposobu użytkowania;
b) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 5 egzemplarzy;
Projekt „POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH
I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH” nr umowy: RPSW.09.02.01-26-0027/17-00
c) sporządzenie przedmiaru robót – 5 egzemplarzy;
d) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego – 5 egzemplarzy;
e) wersję elektroniczną całości opracowania na płycie CD – dotyczy pkt. a-d; 2 szt.; nieedytowalnej PDF i
w plikach źródłowych umożliwiających otwarcie i edytowanie w programach Zuzia, AutoCAD
i Pakiet Microsoft Office.
f) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji;
g) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót.

Kod CPV

71220000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi projektowania architektonicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

od podpisania umowy- do 15 czerwca 2018r. –opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru planowany termin robót : lipiec-wrzesień2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Ocenę spełniania tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu usług polegających na wykonaniu co najmniej 5 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla 5 budynków) dla sektora publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 wraz z załączeniem dowodów, czy zostały one
wykonane należycie.

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.Ocenę spełniania tego warunku Zamawiający przeprowadzi na podstawie złożenie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpowiednich samodzielnych uprawnień budowlanych,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Dodatkowe warunki

1. Zaoferowanie przedmiotu zamówienia zgodnego z wymogami określonymi w opisie stanowiącym
Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia
2. Spełnienie wymogów określonych w art. 22 oraz art. 24 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.)

Warunki zmiany umowy

określa wzór umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty sporządzonej z wykorzystaniem formularza ofertowego, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego, Wykonawca powinien załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
- zał.nr 5 i 6 oświadczenia
- zaparafowany wzór umowy zał. Nr 4,
- złożenie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem odpowiednich samodzielnych uprawnień budowlanych,
- wykaz usług polegających na wykonaniu co najmniej 5 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(dla 5 budynków) dla sektora publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 wraz z załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena -70%
2. Doświadczenie zawodowe- 30%
Razem: 100%
Cena będzie liczona wg poniższego wzoru:
najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 70 pkt
cena brutto oferty badanej
Doświadczenie będzie liczone wg liczby udokumentowanych opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla sektora publicznego:
1. wykonanie 5 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla 5 budynków) dla sektora
publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- 5 pkt.
2. wykonanie 6-10 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla 6-10 budynków) dla
sektora publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- 10 pkt.
3. wykonanie 11-15 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla 11-15 budynków) dla
sektora publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- 15 pkt.
4. wykonanie 16-20 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla 16-20 budynków) dla
sektora publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- 20 pkt.
5. wykonanie 21-25 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla 21-25 budynków) dla
sektora publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- 25 pkt.
6. wykonanie 26-30 opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej (dla 26-30 budynków) dla
sektora publicznego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- 30 pkt.
Wskazane powyżej punkty procentowe nie podlegają dalszemu przeliczaniu, zostają wprost dodane do
punktów uzyskanych w kryterium oceny.
Łączna liczba punktów zostanie obliczona wg wzoru: OP= C+D
gdzie:
OP- ocena punktowa oferty badanej
C- punktowa ocena w kryterium cena
D- punktowa ocena w kryterium doświadczenie zawodowe
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta, która spełni wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyska
największa liczbę punktów. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty ze względu, że Wykonawcy uzyskali taką samą liczbę punktów, wówczas wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez Zamawiającego.
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.

Wykluczenia

1. Z niniejszego postępowania o udzielnie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

kard. Wyszyńskiego 4

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

413812169

Fax

413812169

NIP

6561813896

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 409