Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nowych walców drukarskich.

Data publikacji: 27.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-05-2018

Numer ogłoszenia

1107697

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę należy dostarczyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do siedziby firmy na adres: Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres: biuro@newpattern.eu

Ofertę, oświadczenia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@newpattern.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Tereszkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 296 398

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nowych walców drukarskich.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Wysoka Głogowska

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja nowych walców drukarskich w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. s.k.a.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nowych walców drukarskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- stworzenie do 30 nowych walców drukarskich (maksymalnie 3 walce na jeden wzór) na podstawie wzorów dostarczonych przez zamawiającego,
- grawerowanie cylindra w technice rotagrawiurowej,
- szerokość cylindra 700mm,
- druk ciągły, powtarzalny,
- długość raportu w zakresie 750-1100mm

- grawerowanie na podstawie plików dostarczonych przez Zamawiającego,
- rysunek techniczny cylindra (walca) stanowi załącznik nr 3do niniejszego zapytania ofertowego

Kod CPV

42991500-4

Nazwa kodu CPV

Części maszyn drukarskich lub introligatorskich

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do ustalenia w umowie z Zamawiającym, lecz nie później niż 30.06.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia walców drukarskich, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 17000zł

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, za zgodą obu stron w formie aneksu do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta
Oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 1
Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym stanowiące załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny oraz kryterium okresu gwarancji.
a) Cena netto za wykonanie zamówienia: 75%,
b) Okres gwarancji: 25%.

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
a) Kryterium cena rozpatrywana będzie na podstawie ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C= (najniższa ofertowa cena netto/cena netto ofert badanej) x75 pkt
b) Punkty w ramach kryterium okres gwarancji jakości na wykonane przedmioty zamówienia licząc od daty odbioru końcowego będą przyznawane na podstawie poniższego schematu, przy czym minimalna wymagana przez Zamawiającego gwarancja to okres 12 miesięcy.
25 punktów - okres gwarancji powyżej 36 miesięcy
15 punktów - okres gwarancji 25-36 miesięcy
5 punktów - okres gwarancji 13-24 miesięcy
0 punktów - okres gwarancji 12 miesięcy

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NEW PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Adres

36-061 Wysoka Głogowska

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

17 859 74 09

Fax

17 859 74 08

NIP

8131005611

Tytuł projektu

Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienia konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o., S.K.A.

Numer projektu

POPW.01.04.00-18-0011/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 236