Strona główna
Logo unii europejskiej

Wizyty studyjne dla studentów psychologii

Data publikacji: 26.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-05-2018

Numer ogłoszenia

1107404

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1) osobiście w Biurze Projektu: Instytut Psychologii UKSW, ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14, pok. 1401 pn-pt do 13.00
2) pocztą na adres: Instytut Psychologii UKSW; ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14; 01-938 Warszawa
3) pocztą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres: inkubator.psi@uksw.edu.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inkubator.psi@uksw.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rowiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604540664

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej zorganizowaniu i opiece merytorycznej w ramach wizyt studyjnych u pracodawcy dla 52 studentów. Wizyta studyjna trwa w sposób nieprzerwany 5 dni roboczych, po minimum 5 godzin zegarowych każdego dnia. Opiekun może w tym samym czasie, w trakcie jednej wizyty studyjnej, opiekować się tylko jednym studentem.

Wizyty powinny być zrealizowane do 30.09.2019 roku od momentu podpisania umowy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cel/ obszary wizyt studyjnych: rozwój kompetencji zawodowych studentów z zarządzania zasobami ludzkimi.

Przedmiot zamówienia

Informacje ogólne o wizytach studyjnych:
1) Temat: Wizyty studyjne w organizacjach.
2) Grupa docelowa: studenci IV i V roku psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3) Wizyta studyjna są organizowane dla każdego studenta indywidualnie. Wizyta musi trwać 5 dni, w każdym dniu student pozostaje pod opieką merytoryczną Zleceniobiorcy min. przez 5 godzin dziennie. Łącznie powinno być przeprowadzonych do maksymalnie 60 wizyt studyjnych, każda trwa łącznie 25 godzin przez 5 dni.
4) Termin realizacji zadania: w siedzibie Zleceniobiorcy do dnia 30 września 2019 r. Wizyty mogą odbywać się w godz.: 8:00-20:00 w dni robocze oraz w weekend (sobota-niedziela). Organizacja wizyt jest w dwóch turach (II edycje projektu) wskazanych w harmonogramie.

Zleceniobiorca zrealizuje wizyty studyjne przy uwzględnieniu następujących działań:
1) Spotkanie Wykonawcy z Zamawiającym w celu omówienia założeń wizyt wraz z przekazaniem przez Zamawiającego badania i analizy potrzeb studentów
2) Uszczegółowienie sylabusa wizyt studyjnych wg wzoru przesłanego przez Zamawiającego
3) Przeprowadzenie wizyt studyjnych w uzgodnionych terminach dla określonej liczby studentów niezależnie (w różnych termiach lub w tym samym terminie ale pod opieką różnych pracowników).
4) Każda wizyta projektowa będzie rozliczana w godzina zegarowych (godz. zegarowa = 60 min).
5) Wypełnienie ankiety obserwacyjnej dla każdego studenta biorącego udział w wizycie studyjnej.

W przypadku, gdy po odbyciu wizyty studyjnej wyniki ankiety ewaluacyjnej z zajęć będą poniżej 4,5; to Koordynator wraz z Wykonawcą omówią ich program i metodologię w celu ich modyfikacji.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych materiałów w trakcie wizyt studyjnych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Protokół odbioru. Wizyty studyjne kończą się podpisaniem przez Wykonawcę oraz Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy wraz z następującymi dokumentami w wersji papierowej:
1) list obecności,
2) listy imiennej/protokołem ocen z wizyt studyjnych (oceny są wystawiane zgodnie z kryteriami oceniania podanymi w sylabusie),
3) wyniki/arkusze z oceną kompetencji wg przygotowanego wzoru przez Zamawiającego dla każdego uczestnika wizyt.

Harmonogram realizacji zamówienia

I tura wizyt: 25 studentów do 30.09.2018 r.
II tura wizyt: 27 studentów od 1.10.2018 r do 30.09.2019 r.

Termin wykonania zamówienia:
1) zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30.09.2019 od dnia podpisania umowy.
2) w terminie do 3 dni roboczych od podpisania umowy odbędą się spotkania z Wykonawcą, których celem będzie:
2.1.) omówienie założeń wizyt studyjnych z możliwością wykorzystania analizy ról zespołowych, narzędzi psychometrycznych oraz metod AC/DC,
2.2) przekazanie i omówienie przez Zamawiającego wyników badania i analizy potrzeb studentów,
2.3) omówienie zasad współpracy,
2.3) przedstawienie i omówienie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu realizacji wizyt,
2.4) akceptacja przez Zamawiającego szczegółowego harmonogramu realizacji zadania,
2.5) w terminie do 10 dni roboczych od przeprowadzenia wizyty nastąpi podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Organizacje, które świadczą usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi lub
Organizacje, które mają w swojej strukturze komórki realizujące zadania z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie następujących warunków dotyczących:
1) min. 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu projektów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach;
2) gwarancji zapewnienia opieki merytorycznej w trakcie wizyt studyjnych min. 5 godzin dziennie przez 5 dni.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że:
1) opiekunowie wizyt studyjnych mają wykształcenie wyższe magisterskie (nazwa szkoły, nazwa kierunku);
2) realizowali zadania z zarządzania zasobami ludzkimi przez min. ostatnie 2 lata;
3) posiada min. 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów zasobami ludzkimi w organizacjach (oświadczenie)
4) realizuje lub planuje realizować projekty, do których może zaangażować studentów w ramach wizyt studyjnych określonych w punkcie 1.1.4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opiekunowie wizyt muszą mieć. min. 2-letniego doświadczenia w prowadzeniu projektów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach.

Dodatkowe warunki

Usługi wyszczególnione w poniższej ofercie nie będą uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ podlegają ocenie w kryterium Doświadczenie Wykonawcy.

Zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dn. 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054, ze zm.).

Warunki zmiany umowy

Określone w projekcie umowy o przeprowadzenie wizyt studyjnych.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista niezbędnych oświadczeń i dokumentów jest wskazana w opisie zamówienia (załącznik) oraz w projekcie umowy (załącznik).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

1. Cena (waga 50%) max. 50 punktów. Maksymalna liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą liczbę punktów.

2. Sylabus (waga 10%) max. 10 punktów za opis zgodny z formularzem załączonym do umowy.
Sylabus powinien uwzględniać następujące aspekty (studenci mają certyfikaty z poniższych obszarów):
1) wykorzystanie ról zespołowych
2) wykorzystanie narzędzi psychometrycznych
3) wykorzystanie metod AC/DC

3. Liczba zrealizowanych projektów z zarządzania zasobami ludzkimi w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert (wykaz nazw projektów). Za każdy przeprowadzony projekt z zarządzania zasobami ludzkimi można uzyskać 1 punkt; maksymalna liczba punków w tym kryterium to 10 pkt. (waga 10%).

4. Liczba planowanych projektów z zarządzania zasobami ludzkimi w okresie do 30.09.2019 roku, w które mogą być zaangażowani studenci w ramach wizyt studyjnych (wykaz nazw projektów). Za każdy projekt, w którym będą zaangażowani studenci z punktu 1.1.4, z zarządzania zasobami ludzkimi – w siedzibie Zleceniobiorcy - można uzyskać 5 punktów; maksymalna liczba punków w tym kryterium to 30 pkt (waga 30%).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Adres

Dewajtis 5

01-815 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

0225618852

Fax

0225618927

NIP

5250012946

Tytuł projektu

Inkubator PSI: modele kompetencyjne studenta psychologii

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K428/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Na poniższe ogłoszenie wpłynęła jedna oferta
Obi Centrala Systemowa sp. z o.o. w dniu 9.05 2018 r.. Zaproponowana to 615,63 PLN za jedną wizytę studyjną.
Liczba wyświetleń: 431