Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa tabletów na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”. Nr postępowania: 2/DW/04/2018

Data publikacji: 26.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-05-2018

Numer ogłoszenia

1107345

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 26042018 r.
2) Zamieszczono Pytania i odpowiedzi 26042018 cześć 2

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 11.05.2018r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Emilia Kasprzak e-mail: , emilia.kasprzak@ndsfund.org,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607-225-572

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego nowych tabletów na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”.

Tablet - ilość - 103 sztuki

Podstawowe parametry:
1. Przekątna ekranu: 10,1”
2. Procesor osiągający w teście Passmark Android Benchmarks wynik min. 200,000 punktów według wyników ze strony https://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html na dzień 30.01.2018 roku
3. Pamięć RAM: 3GB
4. Pamięć wbudowana: 32GB
5. Rozdzielczość ekranu: 1920X1200
6. Aparat przód/tył: 8,0Mpix / 8,0 MPix
7. Rozdzielczość nagrywania wideo: 1920 x 1080 (FullHD)
8. Wbudowany mikrofon, żyroskop, głośniki, akcelerometr, czujnik światła, magnetometr
9. Złącza: MicroUSB, Wyjście słuchawkowe, Czytnik kart pamięci, Gniazdo kart nanoSIM
10. Łączność: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, Modem 4G, moduł AGPS


Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Miejscowość: Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa 103 tabletów na potrzeby realizacji projektu pn. "„Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”.

Szczegółowe informacja w dokumentacje pn."Zapytanie tablety"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego nowych tabletów na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”.

Tablet - ilość - 103 sztuki

Podstawowe parametry:
1. Przekątna ekranu: 10,1”
2. Procesor osiągający w teście Passmark Android Benchmarks wynik min. 200,000 punktów według wyników ze strony https://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html na dzień 30.01.2018 roku
3. Pamięć RAM: 3GB
4. Pamięć wbudowana: 32GB
5. Rozdzielczość ekranu: 1920X1200
6. Aparat przód/tył: 8,0Mpix / 8,0 MPix
7. Rozdzielczość nagrywania wideo: 1920 x 1080 (FullHD)
8. Wbudowany mikrofon, żyroskop, głośniki, akcelerometr, czujnik światła, magnetometr
9. Złącza: MicroUSB, Wyjście słuchawkowe, Czytnik kart pamięci, Gniazdo kart nanoSIM
10. Łączność: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, Modem 4G, moduł AGPS


Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, gotowe do użytkowania i nie wycofane z rynku przez producenta z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia użytkowników, pozostawać własnością Wykonawcy i nie być obciążone prawem na rzecz osób trzecich, oraz posiadać parametry techniczno - użytkowe nie mniej korzystne, niż określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacja w dokumentacje pn."Zapytanie tablety"

Kod CPV

30213200-7

Nazwa kodu CPV

Komputer tablet

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 10.06.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Spełnienie warunku oceniane będzie na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (który stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz oceny oferowanego sprzętu pod katem spełnienia minimalnych parametrów technicznych planowanego do zakupu sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Szczegółowe informacja w dokumentacje pn. "Zapytanie tablet" i "Załącznikach do zapytania od 1 do 3".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące:
a) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”,
b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w uzasadnionych sytuacjach, co Wykonawca winien wykazać.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymagania podstawowe.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w Zapytaniu ofertowym.
2. Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszym zapytaniem.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie niniejszego zapytania. Odpowiedź zostanie wysłana do wykonawcy zadającego pytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie. Wyjaśnienia zamieszczane na stronie internetowej nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 1 dzień przed terminem składania ofert.
8. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania strony internetowej, na której zamieszczone jest niniejsze zapytanie celem rejestrowania wszelkich zmian zapytania i udzielonych wyjaśnień.
9. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać jej zmian, uzupełnień, wycofań.

Forma oferty.
1. Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: pocztą tradycyjną lub osobiście (liczy się data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego).
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.

Zawartość oferty. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik),
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko wówczas, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje odrzucenie oferty

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena [C] 60% 60 pkt.
Okres gwarancji [G] 40% 40 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna netto podana w formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Zasady oceny kryterium " Okres gwarancja” [G]:
W kryterium „Gwarancja” będzie oceniana długość udzielonego okresu gwarancji na planowany do zakupu sprzęt przedstawiony w opisie przedmiotu zamówienia:

Okres gwarancji 12 miesięcy – 10 punktów;
Okres gwarancji od 13 do 24 miesięcy – 20 punktów;
Okres gwarancji od 25 do 35 miesięcy – 30 punktów;
Okres gwarancji od 36 miesiące i więcej – 40 punktów;

Minimalny możliwy do zaoferowania okres gwarancji to 12 miesięcy.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium okres gwarancji wynosi 40 punktów.

3. Ostateczna ocena punktowa oferty:
a) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie.
b) Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Liczba punktów wynikająca z działań matematycznych będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
c) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
d) Przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z dwoma Wykonawcami, których oferty zostały ocenione najwyżej, jeśli oferty przekroczą kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub zaproponowane ceny w rażący sposób odbiegają od cen rynkowych. Jeżeli najniższa złożona oferta przekracza cenę zakontraktowaną w budżecie, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi Oferentami negocjacje. Jeśli w wyniku negocjacji dojdzie do zmiany treści ofert, Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę ostateczną w terminie 2 dni od dnia zakończenia negocjacji.

W przypadku niewybrania Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego

Wykluczenia

a) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania). Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

943478205

Fax

943478205

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych

Numer projektu

RPZP.07.06.00-32-K006/17-00

Inne źródła finansowania

Projekt pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”, numer projektu RPZP.07.06.00-32-K006/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy: Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań
Cena ofertowa: 98.262,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 279