Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń komputerowych

Data publikacji: 26.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-05-2018

Numer ogłoszenia

1107232

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległ rozdział V. Wadium oraz termin składania ofert.
Zaktualizowano załącznik "Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty powinny zostać dostarczone: osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres siedziby biura Zamawiającego:
TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK – TOMCZYK, ul. Łukowa 18a/5, 93-410 Łódź lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres m.nowak@tag-consulting.pl
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 3/RPPM/2018 Z DNIA 26.04.2018”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 3/RPPM/2018 z dnia 26.04.2018”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.nowak@tag-consulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Tomczyk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 960 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowany) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Wszystkie powiaty

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przygotowania i realizacji usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 960 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowany) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja usługi obejmującej szkolenia komputerowe w wymiarze łącznie 960 h zgodne z ramą Digital Competence Framework na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowany) umożliwiające zdanie egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego (obejmującego wszystkie 5 obszarów i 21 kompetencji) oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia.
Szkolenia ICT: przeprowadzenie szkoleń ICT (poziom A lub B lub C) przygotowujących
do uzyskania kwalifikacji cyfrowych ECCC lub równoważnych obejmujących wszystkie 5 obszarów
i 21 kompetencji w wymiarze 120h na 1 grupę x 8 grup (10 osobowych). Efekty uczenia się dla kompetencji cyfrowych (wiedza i umiejętności):
- DC M1 Informacja – 12h
- DC M2 Komunikacja – 36h
- DC M3 Tworzenie treści – 24h
- DC M4 Bezpieczeństwo – 24h
- DC M5 Rozwiązywanie problemów - 24h

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe,
CPV: 80400000-8 - Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne,
CPV: 80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego,
CPV: 80400000-8– Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin: 05.2018 r. - 06.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie
z następującymi kryteriami:
1. K1 – Cena 50% (maksymalnie możliwych do uzyskania 50 pkt), Załącznik nr 1 Formularz oferty (Tabela nr 1)
2. K2 – Jakość 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 1)
3. K3 – Doświadczenie 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 2)
4. K4 – Potencjał 10% (maksymalnie możliwych do uzyskania 10 pkt), Załącznik nr 3 Wykaz posiadanego potencjału i Załącznik nr 4 CV
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3+ K4
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
K1 – Ilość punktów ze spełnienie kryterium „cena”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C) x 50
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „jakość”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „jakość”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia jakości Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 1000 godz. szkoleń ICT lub równoważnych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) od 1000 godz. do 1200 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 10,00 pkt
b) od 1201 godz. i więcej łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 20,00 pkt

Ad. 3
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K3: Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia ICT lub równoważne w ilości co najmniej 1000 godz.

K3 = (Dbo:Dmax)x20
K3 – liczba punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w tabeli nr 1 lub nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Ad. 4
K4 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „potencjał”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „potencjał”:
Dot. K4: Celem potwierdzenia posiadania potencjału Wykonawca dysponuje lub w okresie realizacji zamówienia będzie dysponować co najmniej 2 trenerami/wykładowcami, tj. min. 2 trenerami/wykładowcami, zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. trenerzy posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla osób dorosłych i w obszarze merytorycznym szkolenia i 500 godz. przeprowadzonych szkoleń z danego zakresu. Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
a) min. 500 przeprowadzonych godzin szkoleń – 4 pkt
b) od 501 do 1000 przeprowadzonych godzin szkoleń – 7 pkt
c) powyżej 1000 przeprowadzonych godzin szkoleń – 10 pkt

Ogólną liczbę punktów w ramach kryterium potencjał będzie stanowiła średnia arytmetyczna punktów przyznana każdemu z trenerów.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 3/RPPM/2018 z dnia 27.04.2018 - v2"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TAG-CONSULTING MARTA MACIEJAK-TOMCZYK

Adres

Łukowa 18a/5

93-410 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

501398278

Fax

0

NIP

8341587890

Tytuł projektu

Szkolenia językowe i komputerowe szansą na zwiększenie kwalifikacji

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HUMANEO
ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

Data wpłynięcia oferty - 09.05.2018

Cena brutto = 120 000 PLN
Liczba wyświetleń: 306