Strona główna
Logo unii europejskiej

„Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 17-18 maja 2018 r.

Data publikacji: 25.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2018

Numer ogłoszenia

1107167

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na załączonym druku „Formularz ofertowy” wraz z wymaganymi załącznikami.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej stosując jedną z poniższych opcji:
a) pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (adres: Śląski Związek Gmin
i Powiatów, 40-048 Katowice, ul. Tadeusza Kościuszki 43/5, III piętro) - wówczas oferta powinna być dostarczona w zamkniętej, nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej nazwą zadania i informacją „oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert”
b) przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl z informacją „oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert”

W przypadku złożenia oferty cenowej drogą elektroniczną Oferent zobowiązany jest do telefonicznego potwierdzenia otrzymania oferty przez Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada za problemy wynikające z niepoprawności działania systemu informatycznego, skutkiem których może być nieotrzymanie oferty przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iklosowicz@silesia.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kłosowicz, Witold Magryś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(32) 25 11 021

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania przedstawiony został w załączniku pn. Zapytanie ofertowe, który został załączony do niniejszego ogłoszenia.

Zasady realizacji przedmiotu zapytania, jak również zasady rozliczeń, określone zostały w załączniku pn. zapytanie ofertowe oraz w załącznikach nr 4 a/4b – wzór umowy - załączonych do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 17-18 maja 2018 r.”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej w terminie 17-18 maja 2018 r.

Usługi świadczone będą w związku z organizacją 2-dniowego spotkania członków Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (usługi dla biznesu).
Części merytoryczne spotkania będą odbywały się w Starostwie Powiatowym w Zawierciu (ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie).

W spotkaniu weźmie udział grupa ok. 16 uczestników.

Zamówienie będzie obejmowało:
1) usługę gastronomiczną (catering) dla ok. 16 osób tj. serwis kawowy I i II dnia oraz obiad I i II dnia w formie bufetu szwedzkiego lub serwowany dostarczone do sali w Starostwie Powiatowym w Zawierciu (ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie).

2) usługa noclegu i wyżywienia tj. nocleg ze śniadaniem oraz kolacja dla ok. 12 osób serwowana w restauracji hotelu w formie bufetu szwedzkiego,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku pn. Zapytanie ofertowe, który został załączony do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 17-18 maja 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria obligatoryjne i fakultatywne oraz ustaloną punktację do 100 pkt (100% = 100 pkt):

CZĘŚĆ I - USŁUGA GASTRONOMICZNA (CATERING)

100 pkt - maksymalna suma punktów przyznanych danej ofercie za kryteria obligatoryjne i fakultatywne tj. kryterium 1 - cena, kryterium 2 – dodatkowe elementy serwisu kawowego, kryterium 3 – klauzule społeczne przy czym:


KRYTERIA OBLIGATORYJNE:

1. CENA - max 70 pkt - cena (brutto) usługi gastronomicznej (podstawa wyliczenia dla jednej osoby: 2 obiady, 2 stałe serwisy kawowe)

liczba punktów oferty ocenianej = cena najniższa / cena oferty ocenianej x 70 pkt


KRYTERIUM FAKULTATYWNE:

2. Dodatkowe elementy serwisu kawowego (tj. 1. owoce, 2. ciasto, 3. soki, 4. słone przekąski) - każdy dodatkowy element w ilości właściwej dla ok. 16 uczestników.

Oferent otrzyma 5 punktów za każdy dodatkowy element serwisu kawowego spośród wskazanych przez Zamawiającego – maks. 20 punktów.

3. KLAUZULE SPOŁECZNE - 10 pkt - kryterium zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej lub młodocianej

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 10 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku do oferty zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia.

Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. Oferent zobowiązuje się do zatrudnienia wskazanej liczby osób nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, a także poddania się kontroli przez Zamawiającego spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania wskazanej liczby osób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby/osób.

W ramach niniejszego kryterium fakultatywnego Oferent może otrzymać 10 punktów. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferent zatrudni min. 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną lub młodocianą przy realizacji zamówienia – 10 pkt.

Oferent nie zatrudni min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej lub młodocianej przy realizacji zamówienia – 0 pkt.


CZĘŚĆ II - USŁUGA NOCLEGU I WYŻYWIENIA

100 pkt - maksymalna suma punktów przyznanych danej ofercie za kryteria obligatoryjne i fakultatywne tj. kryterium 1 - cena, kryterium 2 – odległość od Starostwa Powiatowego w Zawierciu (ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie), kryterium 3 – klauzule społeczne przy czym:


KRYTERIA OBLIGATORYJNE:

1. CENA
Kryterium 1 – max 70 pkt - cena (brutto) wyżywienia oraz noclegu (podstawa wyliczenia dla jednej osoby: 1 kolacja, 1 nocleg ze śniadaniem)liczba punktów oferty ocenianej = cena najniższa / cena oferty ocenianej x 70 pkt


2. ODLEGŁOŚĆ OD STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAWIERCIU (ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie).

Kryterium 2 – max 20 pkt – odległość od Starostwa Powiatowego w Zawierciu

liczba punktów oferty ocenianej = odległość najmniejsza / odległość oferty ocenianej x 20pkt


*Odległość lokalu od Starostwa Powiatowego w Zawierciu zostanie obliczona na podstawie informacji podanych w Google Maps dla trasy pokonywanej pieszo.


KRYTERIUM FAKULTATYWNE:

3. KLAUZULE SPOŁECZNE - 10 pkt - kryterium zatrudnienia osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej lub młodocianej

Punkty za kryterium „Klauzule społeczne” (tj. 10 pkt), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku do oferty zawierającego informacje czy i w jaki sposób przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. ile osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego; osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) zostanie zaangażowanych przy realizacji zamówienia min. na cały czas jego trwania i czym się będą zajmowały przy realizacji zamówienia.

Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zaangażowanie na umowę o pracę min. 1 osoby spełniającej w/w warunki. Oferent zobowiązuje się do zatrudnienia wskazanej liczby osób nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy, a także poddania się kontroli przez Zamawiającego spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania wskazanej liczby osób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby/osób.

W ramach niniejszego kryterium fakultatywnego Oferent może otrzymać 10 punktów. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego.

Oferent zatrudni min. 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną lub młodocianą przy realizacji zamówienia – 10 pkt.

Oferent nie zatrudni min. 1 osoby niepełnosprawnej lub bezrobotnej lub młodocianej przy realizacji zamówienia – 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW

Adres

Tadeusza Kościuszki 43/5

40-048 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

322511021

Fax

322510985

NIP

6341087850

Tytuł projektu

System monitorowania usług publicznych - koncepcja SMUP

Numer projektu

POWR.02.18.00-00-0095/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/4/2 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 17-18 maja 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. Restauracja Pizzeria RIVA S.C, 42-400 Zawiercie, ul. Wierzbowa 16B. Data wpłynięcia oferty: 7 maja 2018 r. Cena: 1.600,00 zł brutto

Część II – usługa noclegu i wyżywienia
1. Agroturystyka POD FIGURĄ S.C. Marta Skrzypiciel, Radosław Skrzypiciel S.C., 42-440 Podzamcze, ul. Wojska Polskiego 1B. Data wpłynięcia oferty: 7 maja 2018 r. Cena: 3.060,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 482