Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie marek produktowych, logotypów, opakowań oraz materiałów reklamowych

Data publikacji: 25.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2018

Numer ogłoszenia

1106869

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty i załączników - mailowo na adres oferty@edwanex.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@edwanex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Wąsikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 81 752 15 87

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych związanych z promocją produktów, których dotyczy projekt na rynku docelowym (rynek japoński i amerykański), tj. opracowanie marek produktowych, logotypów, opakowań oraz materiałów reklamowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest promocja produktów, których dotyczy projekt na rynku docelowym (rynek japoński i amerykański), tj. opracowanie marek produktowych, logotypów, opakowań oraz materiałów reklamowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych związanych z promocją produktów, których dotyczy projekt na rynku docelowym (rynek japoński i amerykański), tj. opracowanie marek produktowych, logotypów, opakowań oraz materiałów reklamowych.
1. Opracowanie koncepcji marek produktowych oraz projektu logotypów i księgi znaku.
— Rebranding firmy pod kątem wejścia na nowe rynki zagraniczne. Rebranding rozumiany jest jako proces zmiany percepcji marki poprzez zmianę elementów jej komunikacji, który wiąże się ze zmianą wizerunku przedsiębiorstwa, zmianą lub modyfikacją logo oraz wprowadzeniem nowych linii produktowych.
 Rebranding Huty Szkła Gospodarczego EDWANEX na potrzeby internacjonalizacji będzie obejmował:
• projekt brandu,
• propozycje alternatywnych marek na rynek japoński i amerykański,
• typografię, kolorystyka i memoboard właściwe dla marki,
• konstrukcję znaku,
• marketingową historię marki,
• stworzenie claimu,
• rekomendacje w zakresie komunikacji marki na nowych rynkach.

 Forma dostarczenia: prezentacja PDF

— Dostosowanie wzornictwa opakowań do nowej kreacji marki:

 Na dwóch rynkach (USA i Japonia) zostanie zdefiniowany trend wzorniczy w obszarze opakowań szklanych dla branży alkoholowej premium i super premium. W dalszej kolejności opracowana zostanie strategia wzornicza, której rekomendacje dotyczyć będą oferty produktowej, która ma zostać opracowana na rynek USA i Japonii przy wykorzystaniu dostępnych w hucie Edwanex materiałów i technologii w obszarze opakowań szklanych oraz procesu komunikacji, wytycznych do komunikacji z klientem B2B.
 Opis trendu wzorniczego i strategia wzornicza zostanie przygotowana w formie dokumentu pdf graficzno-opisowego.
 Opracowane zostaną 4 koncepcje produktów opakowań szklanych dla segmentu alkoholi premium i super premium w ramach dostępnych w hucie szkła Edwanex technologii wytwarzania, które będą prezentowane na targach branżowych w Japonii i w USA oraz będą mogły być wdrożone jako gotowy produkt na te rynki.
 Koncepcja zakłada stworzenie modelu 3D opakowania oraz jego wizualizacji w jakości fotorealistycznej wraz z przekazaniem majątkowych praw autorskich.
2. Sporządzenie planu szczegółowej kampanii promocyjnej dla każdego z rynków:
Plan promocji będzie zawierał następujące elementy:
• kluczowe KPI i cele,
• kanały oraz metody promocji,
• kluczowych odbiorców,
• budżet oraz ramy czasowe.
3. Opracowanie projektów materiałów reklamowych i promocyjnych w oparciu o nową kreację marki oraz dostosowanych do klientów na rynkach docelowych.
Zakres zadania obejmuje:
• opracowanie projektów wizytówek, papieru firmowego, stopki mailowej, stoiska wraz z materiałami reklamowymi oraz gadżetów dystrybuowanych podczas targów branżowych objętych internacjonalizacją.
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, wykorzystywanych podczas spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi:
Opracowanie projektów 2 prezentacji multimedialnych po jednej dla każdego rynku docelowego tj. USA i Japonia, w tym projekt graficzny oraz copywriting z uwzględnieniem kluczowych informacji o Hucie Szkła EDWANEX oraz nowej kreacji marki, a także różnic kulturowych oraz grupy docelowej.
• Opracowanie prezentacji w dwóch wersjach językowych tj. w języku japońskim i angielskim.

Kod CPV

79410000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2018 r.
Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: do 01.06.2018 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt. Warunek uważa się za spełniony, jeśli oferent posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania marki, projektowania opakowań szklanych, opracowywania planu promocji produktów na rynkach zagranicznych tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach (udokumentowanie na podstawie listy referencji, listy zrealizowanych projektów załączonych do załącznika nr 3).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które spełnią następujące warunki:

• Nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji.
• Nie posiadają zaległych płatności na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi. Warunek uważa się za spełniony, jeśli wykonawca wskazał co najmniej dwóch ekspertów, z których każdy posiada doświadczenie w realizacji co najmniej trzech projektów w zakresie projektowania marki, projektowania opakowań szklanych, opracowywania planu promocji produktów na rynkach zagranicznych tj. przeprowadził co najmniej trzy projekty w tym zakresie wraz z wdrożeniem na rynek w ostatnich pięciu latach. Ponadto warunek uważa się za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wyznaczonych ekspertów posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wzornictwa opakowań szklanych.
Ocena w ramach kryterium „Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferent posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.” zostanie dokonana w oparciu o dokumenty załączone przez Oferenta do oferty (Załącznik nr 3 wraz z wyżej wymienionymi załącznikami).
Niedołączenie wymaganych dokumentów lub dołączenie dokumentów niepotwierdzających spełniania ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
a) Ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku:
i. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
ii. gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
iii. konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
iv. wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia wcześniej,
c) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionej w pkt b) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
i. niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
ii. niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, o niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji, o trwania wydarzenia i czas usunięcia jego skutków.
d) W zakresie zmiany warunków i transz płatności na skutek zmian o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do dostosowania płatności do ww. zmian.
e) Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu wraz z załącznikami w postaci listy referencji, listy zrealizowanych projektów oraz listy ekspertów

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jeżeli oferta złożona jest przez niewykluczonego Wykonawcę i sam Wykonawca spełnia wszystkie kryteria dopuszczające, zostanie dopuszczona do oceny punktowej. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• cena netto (PLN) – waga 80%,
• termin realizacji zamówienia – waga 20 %,
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów oceny. Ocenie podlegać będzie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 80,00 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 80, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Dodatkowe zastrzeżenia: Jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia (do 2 miejsc po przecinku) nie wystąpi różnica w liczbie przyznanych punktów, zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat. W tym celu zostanie ocenione zostanie dodatkowe kryterium rozstrzygające „Działanie zgodnie z normą ISO 14001”. Zamawiający w takim przypadku wystąpi do oferentów, których oferty uzyskały identyczną punktację o udostępnienie dodatkowych informacji, w określonym przez Zamawiającego terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, w zakresie:
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z normą środowiskową ISO 14001: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przez porównanie przedstawionych informacji od oferentów i wybór oferty, której oferent stosuje ww. normę.
Kryterium „Termin realizacji zamówienia”:
Termin realizacji zamówienia – znaczenie 20 pkt.
Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:
KT = (TN/TOB) x 20
Gdzie:
KT – ilość punktów przyznanych Oferentowi.
TN – najkrótszy zaoferowany termin, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu (w oparciu o ilość pełnych dni).
TOB – termin zaoferowany w ofercie badanej (w oparciu o ilość pełnych dni).
Z Oferentem, który spełni warunki dostępu do postępowania ofertowego oraz uzyska najwyższą, łączną ilość punktów zostanie podpisana umowa na realizację usług doradczych związanych z poszukiwaniem partnerów handlowych na rynkach docelowych internacjonalizacji firmy.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO EDWANEX EDWARD WĄSIKOWSKI

Adres

21-010 Rossosz

lubelskie , łęczyński

Numer telefonu

48(81)7520203

Fax

48(81)7520203

NIP

7130200451

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0043/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wykonawcy: THIS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza nr 22 lok. 13, 20-004 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 02.05.2018, godzina 20:34, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferty@edwanex.pl
Cena netto: 88.000,00 PLN (osiemdziesiąt osiem tysięcy)
Liczba wyświetleń: 248