Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie pogłębionych badań marketingowych na rynku japońskim i amerykańskim

Data publikacji: 24.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-05-2018

Numer ogłoszenia

1106863

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty i załączników - mailowo na adres oferty@edwanex.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@edwanex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Wąsikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 81 752 15 87

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych związanych z przeprowadzeniem pogłębionych badań marketingowych na rynku japońskim i amerykańskim, w celu jak najlepszego dopasowania oferty produktowej, będącej przedmiotem internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego EDWANEX do potrzeb potencjalnych klientów na rynkach docelowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji usług doradczych związanych z przeprowadzeniem pogłębionych badań marketingowych na rynku japońskim i amerykańskim jest jak najlepsze dopasowanie oferty produktowej, będącej przedmiotem internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego EDWANEX do potrzeb potencjalnych klientów na rynkach docelowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doradczych związanych z przeprowadzeniem pogłębionych badań marketingowych na rynku japońskim i amerykańskim, w celu jak najlepszego dopasowania oferty produktowej, będącej przedmiotem internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego EDWANEX do potrzeb potencjalnych klientów na rynkach docelowych.
Szczegółowy opis zamówienia:

BADANIE MARKETINGOWE NA RYNKU JAPOŃSKIM I AMERYKAŃSKIM:

1. Realizacja Desk research USA - producenci mocnych alkoholi - celem jest ukazanie obrazu rynku alkoholi premium w USA na podstawie bazy wiedzy o producentach obecnych na rynku amerykańskim.
2. Realizacja Desk research USA - producenci szkła - celem jest zanalizowanie potencjału i kompetencji producentów szkła w USA.
3. Realizacja Desk research Japonia - producenci mocnych alkoholi - celem jest ukazanie obrazu rynku alkoholi premium w Japonii na podstawie bazy wiedzy o producentach obecnych na rynku.
4. Analiza preferencji zakupowych w kontekście opakowań szklanych alkoholi premium - na bazie ekspozycji alkoholi – celem jest zrozumienie preferencji klientów sięgających po alkohole premium powyżej 30 USD za sztukę.
5. Opracowanie obrazu rynku producentów szkła opakowaniowego.
6. Opracowanie raportu podsumowującego.

Badania zostaną przeprowadzone metodą analizy badań wtórnych. Zakres i forma wykonania badania marketingowego powinny być dostosowane do charakterystyki i potrzeb Wnioskodawcy.
Przeprowadzone badania dla rynku japońskiego i amerykańskiego będą podstawą do tworzenia strategii komunikacji przedsiębiorstwa w kontekście ekspansji handlowej. Na bazie tych informacji Huta Szkła Gospodarczego Edwanex będzie w stanie ustalić poziomy cen w poszczególnych kategoriach produktowych oraz określić kanały dystrybucji oraz sposoby promowania danych wyrobów. Ponadto, w trakcie badania zostanie przeprowadzona identyfikacja obecności poszczególnych segmentów, analiza konkurencji, plan marketing MIX, prognoza udziału w rynku oraz ocena przyszłych kosztów i zysku. Badania zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych. Badania powinny zostać przeprowadzone i dostarczone zamawiającemu do 30.06.2018 r.

Kod CPV

79310000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi badania rynku

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2018 r.
Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: do 30.06.2018 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji, jak również nie posiadają zaległych płatności na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Warunki zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
a) Ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku:
i. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
ii. gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
iii. konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
iv. wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia wcześniej,
c) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionej w pkt b) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
i. niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
ii. niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, o niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji, o trwania wydarzenia i czas usunięcia jego skutków.
d) W zakresie zmiany warunków i transz płatności na skutek zmian o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do dostosowania płatności do ww. zmian.
e) Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jeżeli oferta złożona jest przez niewykluczonego Wykonawcę i sam Wykonawca spełnia wszystkie kryteria dopuszczające, zostanie dopuszczona do oceny punktowej. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• cena netto (PLN) – waga 60%,
• doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie przeprowadzenia badań marketingowych na potrzeby wprowadzenia produktu na nowe rynki – waga 20%,
• doświadczenie zespołu ekspertów w przeprowadzaniu badań rynkowych dotyczących rynku alkoholi – waga 20%.
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów oceny. Ocenie podlegać będzie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 60,00 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 60, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Dodatkowe zastrzeżenia: Jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia (do 2 miejsc po przecinku) nie wystąpi różnica w liczbie przyznanych punktów, zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat. W tym celu zostanie ocenione zostanie dodatkowe kryterium rozstrzygające „Działanie zgodnie z normą ISO 14001”. Zamawiający w takim przypadku wystąpi do oferentów, których oferty uzyskały identyczną punktację o udostępnienie dodatkowych informacji, w określonym przez Zamawiającego terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, w zakresie:
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z normą środowiskową ISO 14001.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przez porównanie przedstawionych informacji od oferentów i wybór oferty, której oferent stosuje ww. normę.
Kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie przeprowadzenia badań marketingowych na potrzeby wprowadzenia produktu na nowe rynki”:
- eksperci przeprowadzili co najmniej trzy badania marketingowe na potrzeby wprowadzenia produktu na nowe rynki wraz z ich wdrożeniem w ostatnich pięciu latach (20 pkt);
- eksperci przeprowadzili co najmniej dwa badania marketingowe na potrzeby wprowadzenia produktu na nowe rynki wraz z ich wdrożeniem w ostatnich pięciu latach (10 pkt);
- eksperci nie przeprowadzili żadnych badań marketingowych na potrzeby wprowadzenia produktu na nowe rynki wraz z ich wdrożeniem w ostatnich pięciu latach (0 pkt).
Warunkiem przyznania punktów w ramach niniejszego kryterium będzie przedstawienie listy projektów zrealizowanych przez ekspertów – osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zawierającej informacji takie, jak: imię i nazwisko osoby realizującej zamówienie, tytuł projektu, zakres projektu, rok realizacji oraz nazwa zleceniodawcy i branża, którą reprezentuje.
Z Oferentem, który spełni warunki dostępu do postępowania ofertowego oraz uzyska najwyższą, łączną ilość punktów zostanie podpisana umowa na realizację usług doradczych związanych z poszukiwaniem partnerów handlowych na rynkach docelowych internacjonalizacji firmy.
Kryterium „Udokumentowanie doświadczenia zespołu ekspertów w przeprowadzaniu badań rynkowych dotyczących rynku alkoholi”:
Liczba punktów będzie wyliczona w następujący sposób:
- eksperci przeprowadzili co najmniej dwa badania rynkowe dotyczące rynku alkoholi wraz ich wdrożeniem (20 pkt);
- eksperci przeprowadzili co najmniej jedno badanie rynkowe dotyczące rynku alkoholi wraz ich wdrożeniem (10 pkt);
- eksperci nie przeprowadzili żadnych badań rynkowych dotyczących rynku alkoholi wraz ich wdrożeniem (0 pkt).
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w zakresie badania rynku alkoholi ma znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.
Warunkiem przyznania punktów w ramach niniejszego kryterium będzie przedstawienie listy projektów zrealizowanych przez ekspertów – osoby wyznaczone do realizacji zamówienia zawierającej informacji takie, jak: imię i nazwisko osoby realizującej zamówienie, tytuł projektu, zakres projektu, rok realizacji oraz nazwa zleceniodawcy i branża, którą reprezentuje.
Końcowa liczbę punktów stanowi suma iloczynów punktów przyznanych w ramach kryteriów a, b, c oraz wag odpowiadających kryteriom.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 2)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO EDWANEX EDWARD WĄSIKOWSKI

Adres

21-010 Rossosz

lubelskie , łęczyński

Numer telefonu

48(81)7520203

Fax

48(81)7520203

NIP

7130200451

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0043/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Huta Szkła Gospodarczego EDWANEX Edward Wąsikowski, Rossosz 2, 21-010 Łęczna informuje, że w ogłoszeniu ofertowym z dnia 24 kwietnia 2018 r. dotyczącego projektu nr POPW.01.02.00-06-0043/17, pn. Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex, Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, zadania nr. 4 „Przygotowanie produktu do wdrożenia na nowe rynki”, wystąpiły błędy w zapytaniu ofertowym polegające na podaniu nieprawidłowych wartości wagi poszczególnych kryteriów oceny. W związku z powyższym i treścią działu XII ust. 3 zamawiający unieważnienia postępowanie ofertowe.
Liczba wyświetleń: 316