Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup blatów produkcyjnych, które będą stanowić element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych”

Data publikacji: 24.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-05-2018

Numer ogłoszenia

1106824

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu wraz z załącznikami w oryginale, w formie papierowej lub elektronicznej (w formie skanów) na adres e-mail: przetarg@rakbud.com.pl lub do siedziby Zamawiającego na adres:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Ul. Przemysłowa 6, 16-001 Księżyno k. Białegostoku, Polska

w terminie do 24 maja 2018 r.

Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Ul. Przemysłowa 6
16-001 Księżyno k. Białegostoku, Polska

Dotyczy: oferta na zakup blatów produkcyjnych na potrzeby projektu „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych”

Ofertę cenową wraz z załącznikami można przesłać w formie elektronicznej na adres: przetarg@rakbud.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetarg@rakbud.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Poliński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508178022

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup blatów produkcyjnych (4 000 szt.), które stanowić będą element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: 15-528 Sowlany, ul. Św. Marka 14

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup blatów produkcyjnych, które będą stanowić element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych na potrzeby projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (szczegóły w zapytaniu ofertowym).
Rezultatem projektu będzie uruchomienie produkcji innowacyjnych w skali światowej, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betonowych w postaci:
- wielkoformatowych wibroprasowanych elementów ścian fundamentowych ze specjalnie zaprojektowanymi łączeniami (zwane też elementami ścian fundamentowych)
- kostki brukowej trójwarstwowej fotokatalitycznej (zwanej też kostką trójwarstwową)
- lekkiej wibroprasowanej kostki brukowej (zwnej też lekką kostką).

Przedmiot zamówienia

Zakup blatów produkcyjnych (4 000 szt.), które stanowić będą element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych.
1. Wymagania i opis techniczny

1.1 Wymiary pojedynczego blatu produkcyjnego:
a. Szerokość: 1400 mm
b. Długość: 1120 mm
c. Grubość: 50 mm
1.2 Tolerancja wymiarów blatów produkcyjnych nie większa niż:
a. Szerokość: +/- 4 mm
b. Długość: +/- 2 mm
c. Grubość: +/- 0,5 mm
1.3 Powierzchnia robocza (obie strony) oraz boki blatu produkcyjnego (wszystkie krawędzie) muszą być wykonane z jednolitego materiału z tworzywa sztucznego o gęstości min. 1100 kg/m3, wysokiej odporności na ścieranie oraz grubości min. 2,5 mm
1.4 Gęstość materiału z którego wykonany jest rdzeń blatu produkcyjnego (w całym przekroju) min. 500 kg/m3
1.5 Blaty produkcyjne muszą być odporne na zmienne warunki termiczno-wilgotnościowe z możliwością przechowywania na zewnątrz
1.6 Wytrzymałość na zginanie - Moduł E Younga nie niższy niż 4,5N/mm2 - nie zależnie od wilgotności i temperatury w dojrzewalni wyrobów
1.7 Cechy materiału użytego do produkcji blatów produkcyjnych powinny umożliwiać skrócenie czasu wibracji oraz obniżyć liczbę niedostatecznie dogęszczonych elementów, a dodatkowo cechy muszą pozostać niezmienne w czasie eksploatacji
1.8 Blaty produkcyjne muszą być odporne na korozję.


2. Transport i ubezpieczenie

Dostawca zapewnia na własny koszt transport i ubezpieczenie na czas transportu blatów produkcyjnych do zakładu produkcyjnego Zamawiającego w Sowlanach (15-528 Sowlany, ul. Św. Marka 14)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga zakończenia dostawy wszystkich blatów produkcyjnych maksymalnie do 28 lutego 2019 r. przy czym zamówienie musi zostać zrealizowane wg następującego harmonogramu:
- dostawa min. 1000 szt. blatów produkcyjnych nie później niż do 30 listopada 2018 r.
- dostawa pozostałej części produkcyjnych maksymalnie do 28 lutego 2019 r.

Każde opóźnienie z winy Wykonawcy skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykonaniem co najmniej dwóch dostaw blatów produkcyjnych, które stanowią element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych w ilości co najmniej 3 000 szt. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Ocena spełnienia warunku na podstawie oświadczenia zawartego w załączniku nr 1 do formularza ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe zapisy zawarto w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie: zmiana terminu realizacji jeśli będzie to udowodnione, że jest to niezależne od Wykonawcy.
Zmiana umowy możliwa jest także w innych niemożliwych do przewidzenia na tym etapie okoliczności/warunków, w tym poprawy oczywistych omyłek pisarskich.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG w przypadku podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
• Oświadczenie w treści załącznika nr 2 do formularza oferty potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
• Oświadczenie w treści załącznika nr 2 do formularza oferty potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
• Zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z adnotacją „akceptuję warunki umowy“, a w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wszystkich Wykonawców
• Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W tym celu jest zobowiązany nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w celu zachowania ich poufności, należy umieścić w odrębnej kopercie lub teczce niż oferta, z dopiskiem „Objęte tajemnicą przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”.
• Ponadto Wykonawca musi przedstawić wykaz co najmniej jednej co najmniej dwóch dostaw blatów produkcyjnych, które stanowią element linii produkcyjnej do wibroprasowanych elementów betonowych w ilości co najmniej 3 000 szt.
• w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty. Zamawiający po wyborze oferty najkorzystniejszej może żądać potwierdzenia/poświadczenia/referencji wykonania wskazanej w Wykazie usługi w sposób należyty.
• Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do formularza oferty

Szczegółowe informacje w zapytaniu ofertowym

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie następujących kryteriów:
- cena (netto): 70%
- parametr techniczny: 30%
2. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).
3. Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
W = Wpc + Wpt
Gdzie:
W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria
Wpc – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena (netto)”
Wpt – ilość punktów uzyskanych w kryterium „parametr techniczny”
4. Wartość punktowa ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną netto*, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:

cena oferty najniższej
Wpc = ------------------------------------ x 70
cena oferty badanej

Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 70 pkt.


5. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w oparciu o wagę kryterium „parametr techniczny“ wynosi 30.
Maksymalną ilość punktów (30 punktów) w kategorii „parametr techniczny” otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje dostawę blatów produkcyjnych, których gęstość materiału z którego jest wykonany rdzeń blatu produkcyjnejgo (w całym przekroju) wynosi powyżej 1100,0 kg/m3.

Wykonawca, który zadeklaruje dostawę blatów produkcyjnych, których gęstość materiału z którego jest wykonany rdzeń blatu produkcyjnejgo (w całym przekroju) przekracza 850,0kg/m3 ale jest niższa niż 1100,0 kg/m3 otrzyma 15 punktów.

Wykonawca, który zadeklaruje dostawę blatów produkcyjnych, których gęstość materiału z którego jest wykonany rdzeń blatu produkcyjnejgo (w całym przekroju) przekracza 500,0kg/m3 ale jest niższa niż 850,0 kg/m3 otrzyma 0 punktów.

Minimalna gęstość materiału z którego wykonany jest rdzeń blatu produkcyjnego (w całym przekroju) wynosi 500,0 kg/m3.

6. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość pkt. spośród ofert ważnych.

7. Zamawiający ma możliwość poprawy oczywistych omyłek zawartych w treści oferty.

8. W cenie ofertowej powinny być zawarte wszystkie należności publicznoprawne obciążające Wykonawcę, w tym podatek VAT.
9. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

10. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Dopuszcza się złożenie oferty w innej walucie (np. EUR, USD) wówczas do ustalenia wartości przyjęty zostanie kurs sprzedaży danej waluty NBP (Narodowego Banku Polskiego) z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA)). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RAK-BUD, RACZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Adres

Przemysłowa 6

16-001 Księżyno

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

857474223

Fax

856632883

NIP

9661724745

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych, modyfikowanych, wibroprasowanych elementów betownowych

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0013/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

WASA AG, Europaplatz 4, 64293 Darmstadt, Germany
Oferta wpłynęła 23 maja 2018 r.
Cena ofertowa netto: 560.000,00 EUR
Wykonawca zaoferował gęstość materiału, z którego będzie wykonany rdzeń blatów produkcyjnych (w całym przekroju) w wysokości 1.180 kg/m3.
Liczba wyświetleń: 343