Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodzie”

Data publikacji: 24.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-05-2018

Numer ogłoszenia

1106595

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę w terminie do 08.05.2018 r. do godziny 10:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:
- elektronicznej na adresy mailowe: mawid@ciop.pl oraz równolegle na ewswi@ciop.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na recenzenta– Infodoradca– nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta”(zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- pocztą/kurierem na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

lub
- osobiście na adres:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
pok. 335
W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na recenzenta – Infodoradca – nazwa, kod i nr zawodu, którego dotyczy oferta” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mawid@ciop.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. nadzw. CIOP-PIB

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 623 3286

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodzie” (zwanego dalej „Recenzent”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy z Recenzentem opisu informacji o zawodach.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Recenzenta opisu informacji o zawodzie” (zwanego dalej „Recenzent”) dla zawodów opisanych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego dla Projektu pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”. Do każdego opisu informacji o zawodzie zostanie wybranych dwóch Recenzentów.
W ramach zawartej umowy, Recenzent opisu informacji o zawodzie, będzie zobowiązany do:
• opracowania recenzji wstępnego projektu opisu informacji o zawodzie - dla zawodu wybranego z listy zawodów objętych ofertą (Załącznik nr 1), zgodnie z formularzem recenzji przekazanym przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,
• wnikliwego zapoznania się z opisem wstępnego projektu informacji o zawodzie stanowiącym przedmiot recenzji, przekazanym przez Zamawiającego w wersji elektronicznej,
• współpracy z Zamawiającym w trybie stacjonarnym i/lub na odległość, w celu wyjaśnienia kwestii formalnych i merytorycznych związanych z przygotowaniem recenzji.
Warunki płatności przez Zamawiającego za realizację zamówienia:
Wynagrodzenie za pracę wskazaną w pkt.V.1 powyżej płatne będzie po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego. Płatność zostanie dokonana przelewem na podstawie rachunku wystawionego przez Oferenta w terminie do 15-go dnia danego miesiąca, pod warunkiem dostarczenia ww. rachunku do Działu Finansowo - Księgowego Zamawiającego do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty. Rachunek złożony po tym terminie będzie uwzględniony do wypłaty w następnym okresie rozliczeniowym.
Termin realizacji przedmiotu umowy – 5 dni roboczych od daty otrzymania wstępnego projektu opisu informacji o zawodzie.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu umowy – 5 dni roboczych od daty otrzymania wstępnego projektu opisu informacji o zawodzie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który jest osobą fizyczną spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w zawodzie, którego opis jest recenzowany lub w zawodzie pokrewnym, i/lub
• co najmniej 5-letnie doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, którego opis jest recenzowany, i/lub
• co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, którego opis jest recenzowany.
2. Oferta musi być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. W toku badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość wnioskowania do Oferenta o złożenie wyjaśnień w stosunku do złożonej oferty oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, jeżeli złożone przez Oferenta razem z ofertą budzą wątpliwości. Oferent zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty danego Oferenta.
5. Warunki określone w pkt. 1 powyżej powinny być spełnione przez Oferenta osobiście, przy zachowaniu ograniczenia, o którym mowa w pkt.IV.7 powyżej.
6. Dwóch recenzentów recenzujących opis tego samego zawodu nie może być zatrudnionych w tej samej instytucji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferta może zostać oceniona maksymalnie na 100 pkt. za spełnienie łącznie wszystkich kryteriów wymienionych w pkt. 3 poniżej.
2. Zamawiający w ramach kryterium aspekt społeczny będzie przyznawał punkty z tytułu spełniania aspektu społecznego przez osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia. Kryterium to będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Oferenta zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2). Zamawiający przyzna 5 pkt. za spełnianie kryterium aspektu społecznego, gdy Oferent jest osobą niepełnosprawną, bezrobotną, bez zatrudnienia poniżej 30. roku życia lub bez zatrudnienia po ukończeniu 50. roku życia.
3. Kryteria oceny oferty:
Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu, zostanie oceniona według następujących kryteriów:

liczba pkt. Sposób przyznania pkt. w kryterium Dokument
1. C – cena brutto
25 pkt. C = Cmin/Cof x 25

C= liczba punktów do uzyskania
w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty
2. DP – doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie recenzja informacji o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym 40 pkt. Doświadczenie w zawodzie opisywanym lub zawodzie pokrewnym:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat – 15 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat – 25 pkt.
c) doświadczenie powyżej 12 lat– 40 pkt.
3. DN – doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie 15 pkt. Doświadczenie naukowo-badawcze:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat– 5 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat –
10 pkt.
c) doświadczenie powyżej 12 lat– 15 pkt.
4. DD – doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie 15 pkt. Doświadczenie dydaktyczne:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 8 lat– 5 pkt.
b) doświadczenie od powyżej 8 do 12 lat –
10 pkt.
c) doświadczenie powyżej 12 lat– 15 pkt.
5. S – aspekt społeczny 5 pkt. Oferent jest osobą:
- niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
-bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm.)
- do 30. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
- po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia
5 pkt.
1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający wybierze dwie najkorzystniejsze oferty dla danego zawodu, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = C+DP+DN+DD+S gdzie:
R = sumaryczna liczba punktów badanej oferty
C = liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
DP = doświadczenie w pracy w zawodzie, dla którego przygotowywana będzie recenzja informacji o zawodzie lub w pracy w zawodzie pokrewnym
DN = doświadczenie naukowo-badawcze w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie
DD = doświadczenie dydaktyczne w dziedzinie związanej z zawodem, dla którego przygotowywana jest recenzja informacji o zawodzie
S = liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.
5. Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni dwie oferty w ramach jednego zawodu, które otrzymały największą liczbę punktową.
6. W przypadku uzyskania przez trzy lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 2 oferty z najniższą ceną.
7. W sytuacji, gdy trzy lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze dwie oferty ocenione według Kryterium nr 2 określonego w tabeli powyżej, podejmie dodatkowe negocjacje w kwestii ceny, z wszystkimi Oferentami, których oferty otrzymały najwyższą liczbę punktów w ocenie końcowej.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. VI. 6 (tzn. recenzji opisu tej samej informacji o zawodzie w 2 lub więcej ofertach zostaną wskazane osoby jako Recenzenci, które są zatrudnione w tej samej instytucji) Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę, która otrzyma wyższą liczbę punktów, o ile była najwyższa lub drugą spośród wszystkich złożonych ofert, a drugą i kolejne odrzuci.
9. Zawód pokrewny, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby niniejszego projektu, to zawód z tej samej grupy elementarnej (kod czterocyfrowy w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, w której występuje dany zawód) lub zawody z innych grup elementarnych, jeśli jest to zasadne. Klasyfikację Zawodów i Specjalności można znaleźć pod adresem http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą osoby, powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dwóch recenzentów recenzujących opis tego samego zawodu nie może być zatrudnionych w tej samej instytucji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Adres

Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226233698

Fax

226233693

NIP

5250008270

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte, nie wyłoniono wszystkich wykonawców prac objętych postępowaniem.

214104 inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Rokicki Tomasz, Brańsk
214306 inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
Religa Paweł, Wielogóra
Niedbała Marcin, Warszawa
214910 inżynier pożarnictwa
Szulc Zbigniew, Gdańsk
Ankowski Artur, Poczesna
214919 inżynier włókiennik
Przybyłek Małgorzata, Radom
Mikołajczyk Zbigniew, Łódź
223101 położna
Pięta Beata, Komorniki
Olszewska Jolanta Maria, Tczew
229103 specjalista bhp
Kępiński Roman, Grodków
Puchała Maciej, Katowice
229301 specjalista ds. dietetyki
Traczyk Iwona, Warszawa
Siuba-Strzelińska Magdalena, Warszawa
242214 inspektor pracy
Kwiatkowski Artur, Police
Derza Adam, Lublin
322001 dietetyk
Traczyk Iwona, Warszawa
Siuba-Strzelińska Magdalena, Warszawa
325502 inspektor bhp
Kępiński Roman, Grodków
Puchała Maciej, Katowice
325504 inspektor ochrony środowiska
Pepłowska Joanna, Łódź
412001 sekretarka
Kowalczyk Halina, Wyględy
Golińska Elżbieta, Warszawa
753303 szwaczka ręczna
Jasińska Ewa, Radom
814206 operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych
Jasińska Ewa, Radom
Wilczyński Krzysztof, Bydgoszcz
814207 operator urządzeń do spieniania tworzyw sztucznych
Przybyłek Małgorzata, Radom
Wilczyński Krzysztof, Bydgoszcz
Liczba wyświetleń: 486