Strona główna
Logo unii europejskiej

Poszukiwanie partnerów handlowych na rynkach USA oraz Japonii

Data publikacji: 23.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2018

Numer ogłoszenia

1106515

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty i załączników - mailowo na adres oferty@edwanex.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@edwanex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Wąsikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 81 752 15 87

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług doradczych prowadzących do internacjonalizacji firmy Huty Szkła Gospodarczego EDWANEX Edward Wąsikowski poprzez poszukiwania partnerów handlowych na rynkach USA oraz Japonii.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług doradczych prowadzących do internacjonalizacji firmy Huty Szkła Gospodarczego EDWANEX Edward Wąsikowski poprzez poszukiwania partnerów handlowych na rynkach USA oraz Japonii.

Przedmiot zamówienia

1. Usługi doradcze związane z przeszukiwaniem baz danych potencjalnych klientów:
a) Stworzenie bazy potencjalnych partnerów handlowych na rynkach USA oraz Japonii wraz z podstawowymi informacjami, które pozwolą firmie ocenić potencjał przedstawionych podmiotów – długa lista potencjalnych partnerów handlowych składająca się z minimum 50 podmiotów.
b) Szczegółowe przedstawienie profili wybranych przez firmę podmiotów znajdujących się w stworzonej bazie – wyselekcjonowana krótka lista potencjalnych partnerów handlowych składająca się z minimum 20 szczegółowo scharakteryzowanych podmiotów.
2. Usługi doradcze w zakresie przygotowania i prowadzenia kampanii na portalu LinkedIn:
a) Opracowanie materiałów komunikacyjnych firmy na potrzeby kampanii marketingowej oraz realizacja kampanii informacyjnej do wyselekcjonowanych podmiotów znajdujących się na krótkiej liście potencjalnych partnerów handlowych.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia: maj 2018 r.
Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: do 01.06.2018 r.

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu podpisania przez Wykonawcę umowy z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, których pracownicy posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji zamówień związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji, jak również nie posiadają zaległych płatności na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.
Ocena w ramach kryterium „Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferent posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.” zostanie dokonana w oparciu o dokumenty załączone przez Oferenta do oferty (Załącznik nr 3). Aby wypełnić warunek Oferent musi dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające:
• Aktywną kooperację w zakresie realizacji usług doradczych z co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku USA oraz co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku Japonii.
• Podpisane referencje od co najmniej 5 podmiotów z 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające wykonanie na ich rzecz usług z zakresu internacjonalizacji działalności biznesowej rozumianej jako np. usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji lub mające na celu rozeznanie rynku lub mające na celu nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi, czy też związane z analizą otoczenia prawnego - podatkowego na rynku zagranicznym.
• Dostęp do 10 komercyjnych rynkowych baz danych zawierających dane, dotyczące m.in. firm działających na danym rynku, raportów rynkowych, wielkości obrotów w danym segmencie rynku czy też przeprowadzonych transakcji na danym rynku, na dzień składania oferty (wymagane przedstawienie listy posiadanych przez Oferenta baz i ich opis).

Niedołączenie wymaganych dokumentów lub dołączenie dokumentów niepotwierdzających spełniania ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Warunki zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
a) Ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku:
i. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
ii. gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
iii. konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
iv. wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia wcześniej,
c) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionej w pkt b) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
i. niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
ii. niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, o niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji, o trwania wydarzenia i czas usunięcia jego skutków.
d) W zakresie zmiany warunków i transz płatności na skutek zmian o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do dostosowania płatności do ww. zmian.
e) Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
4. Dokumenty potwierdzające aktywną kooperację w zakresie realizacji usług doradczych z co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku USA oraz co najmniej jednym podmiotem operującym i rezydującym (mającym siedzibę lub oddział przez okres co najmniej 24 ostatnich miesięcy) na rynku Japonii.
5. Podpisane referencje od co najmniej 5 podmiotów z 5 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające wykonanie na ich rzecz usług z zakresu internacjonalizacji działalności biznesowej rozumianej jako np. usługi doradcze związane z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji lub mające na celu rozeznanie rynku lub mające na celu nawiązanie kontaktu z partnerami zagranicznymi, czy też związane z analizą otoczenia prawnego - podatkowego na rynku zagranicznym.
6. Dokumenty potwierdzające dostęp do 10 komercyjnych rynkowych baz danych zawierających dane, dotyczące m.in. firm działających na danym rynku, raportów rynkowych, wielkości obrotów w danym segmencie rynku czy też przeprowadzonych transakcji na danym rynku, na dzień składania oferty (wymagane przedstawienie listy posiadanych przez Oferenta baz i ich opis).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jeżeli oferta złożona jest przez niewykluczonego Wykonawcę i sam Wykonawca spełnia wszystkie kryteria dopuszczające, zostanie dopuszczona do oceny punktowej. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• cena netto (PLN) – waga 80%,
• termin realizacji zamówienia – waga 20%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów oceny. Ocenie podlegać będzie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 80,00 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 80, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Dodatkowe zastrzeżenia: Jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia (do 2 miejsc po przecinku) nie wystąpi różnica w liczbie przyznanych punktów, zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat. W tym celu zostanie ocenione zostanie dodatkowe kryterium rozstrzygające „Działanie zgodnie z normą ISO 14001”. Zamawiający w takim przypadku wystąpi do oferentów, których oferty uzyskały identyczną punktację o udostępnienie dodatkowych informacji, w określonym przez Zamawiającego terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, w zakresie:
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z normą środowiskową ISO 14001: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przez porównanie przedstawionych informacji od oferentów i wybór oferty, której oferent stosuje ww. normę.
Kryterium „Termin realizacji zamówienia”:
Termin realizacji zamówienia – znaczenie 20 pkt.
Punktacja zostanie wyliczona według wzoru:
KT = (TN/TOB) x 20
Gdzie:
KT – ilość punktów przyznanych Oferentowi.
TN – najkrótszy zaoferowany termin, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu (w oparciu o ilość pełnych dni).
TOB – termin zaoferowany w ofercie badanej (w oparciu o ilość pełnych dni).
Z Oferentem, który spełni warunki dostępu do postępowania ofertowego oraz uzyska najwyższą, łączną ilość punktów zostanie podpisana umowa na realizację usług doradczych związanych z poszukiwaniem partnerów handlowych na rynkach docelowych internacjonalizacji firmy.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO EDWANEX EDWARD WĄSIKOWSKI

Adres

21-010 Rossosz

lubelskie , łęczyński

Numer telefonu

48(81)7520203

Fax

48(81)7520203

NIP

7130200451

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0043/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wykonawcy: PwC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha Kaczynskiego 14, 00-638, Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 27.04.2018, godzina 16:51, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferty@edwanex.pl
Cena netto: 59.000,00 PLN (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy)
Liczba wyświetleń: 389