Strona główna
Logo unii europejskiej

Oprogramowanie, sprzęt komputerowy i promocja projektu.

Data publikacji: 23.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-05-2018

Numer ogłoszenia

1106499

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 24.05.2018 r.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres mailowy: sebastian.wilk@zenonvr.com poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
WED WIL SEBASTIAN WILK
ul. Sportowa 3/4
44-100 Gliwice
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sebastian.wilk@zenonvr.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sebastian Wilk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Oprogramowanie (system operacyjny do obsługi komputera wraz z aplikacjami) - 14 sztuk
2. Wielokierunkowa bieżnia do gier komputerowych wirtualnej rzeczywistości – 2 sztuki
3. Kamizelka wirtualnej rzeczywistości dla graczy – 6 sztuk
4. Dodatkowy ekran – 12 sztuk
5. Gogle wirtualnej rzeczywistości bez technologii śledzenia ruchu – 5 sztuk
6. Gogle wirtualnej rzeczywistości z technologią śledzenia ruchu – 4 sztuk
7. Gogle wirtualnej rzeczywistości do konsoli – 2 sztuk
8. Najnowszej generacji konsola do gier – 2 sztuki
9. Bezprzewodowe gogle wirtualnej rzeczywistości – 1 sztuka
10. Smartfon z systemem android do bezprzewodowych gogli– 2 sztuki
11. Osłony dla gogli wirtualnej rzeczywistości chroniące przed zabrudzeniami – 20 sztuk
12. Promocja – 2 sztuki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz promocji projektu.

Przedmiot zamówienia

1. Oprogramowanie (system operacyjny do obsługi komputera wraz z aplikacjami) - 14 sztuk
2. Wielokierunkowa bieżnia do gier komputerowych wirtualnej rzeczywistości – 2 sztuki
3. Kamizelka wirtualnej rzeczywistości dla graczy – 6 sztuk
4. Dodatkowy ekran – 12 sztuk
5. Gogle wirtualnej rzeczywistości bez technologii śledzenia ruchu – 5 sztuk
6. Gogle wirtualnej rzeczywistości z technologią śledzenia ruchu – 4 sztuk
7. Gogle wirtualnej rzeczywistości do konsoli – 2 sztuk
8. Najnowszej generacji konsola do gier – 2 sztuki
9. Bezprzewodowe gogle wirtualnej rzeczywistości – 1 sztuka
10. Smartfon z systemem android do bezprzewodowych gogli– 2 sztuki
11. Osłony dla gogli wirtualnej rzeczywistości chroniące przed zabrudzeniami – 20 sztuk
12. Promocja – 2 sztuki

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV: 48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
Kod CPV: 39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 31.05.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy lub złożonego zamówienia zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,

Zamówienia uzupełniające

1. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z wykonawcą. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. Zleceniodawca zastrzega możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości realizowanego zamówienia niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena netto

Liczba punktów w kryterium „cena netto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:
Pi = [Cmin/Ci] x 70 pkt,
Gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „cena”
Cmin– cena oferty najtańszej ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Ci - cena oferty badanej

2. Termin realizacji

Liczba punktów w kryterium „termin realizacji” będzie przyznawana według poniższego schematu:
Pr= [Cnr/Cr] x [30]

gdzie:
Pr – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas realizacji
Cnr – najkrótszy zaoferowany w postępowaniu termin realizacji
Cr – termin realizacji w ofercie analizowanej

Termin realizacji liczony jest w dniach od dnia następnego po terminie na złożenie ofert, tj. Od dnia 25.05.2018 r.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu na wybór dostawcy w projekcie wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WED WIL SEBASTIAN WILK

Adres

Sportowa 3/4

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

NIP

6312436466

Tytuł projektu

Utworzenie pierwszego w kraju i jedynego w Europie Mobilnego Centrum Wirtualnej Rzeczywistości

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-018C/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 304