Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja zajęć z programowania dla uczniów klas I-III- zajęcia wyjazdowe

Data publikacji: 23.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2018

Numer ogłoszenia

1106487

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Wykonawca prześle ofertę za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa) w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta – organizacja zajęć wyjazdowych”.
b) Termin składania ofert: do dn.02.05.2018r., godz. 9:00.
c) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
d) Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej (skan dokumentów z podpisem) na adres e-mail: kontakt@free.org.pl. Oferty można składać osobiście w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00 lub za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe i kurierskie.
e) Koperta powinna być opatrzona danymi Oferenta oraz opisana: “Oferta – organizacja zajęć wyjazdowych”.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:
a. złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,
b. złożenie oferty w innym niż określonym w zapytaniu ofertowym miejscu,
c. złożenie oferty nieopisanej na kopercie w sposób określony w zapytaniu ofertowym.
W przypadku niedotrzymania terminu złożenia oferty lub złożenia oferty nieopisanej przez Wykonawcę w sposób określony w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę oraz niezwłocznie zwróci ofertę.
f) Opis sposobu przygotowania oferty
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Jeżeli Wykonawca chce zawrzeć dodatkowe informacje, które jego zdaniem mogą być niezbędne dla prawidłowej oceny oferty i realizacji Zamówienia, powinny one zostać dołączone jako załączniki do Formularza Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@free.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kamińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 803 599

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja maksymalnie 714 zajęć z programowania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w ramach Projektów na zasadach określonych w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie obsługi logistycznej i organizacyjnej maksymalnie 714 zajęć z programowania dla uczniów klas I-III w ramach projektów "Kod do przyszłości".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja maksymalnie 714 zajęć z programowania dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w ramach Projektów na zasadach określonych w Załączniku 2 do niniejszego Zapytania ofertowego, zawierającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje, że realizacja minimum 25% zajęć odbędzie się do 30.06.2018 r. . Wszystkie zajęcia odbędą się nie później niż do: 30.01.2020.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykaże się niezbędnym doświadczeniem, tj. należytym wykonaniem co najmniej jednego zamówienia na organizację wyjazdów/wycieczek/zajęć/wydarzeń w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz   łącznej  ilości  przeszkolonych dzieci z zakresu kodowania nie mniejszej niż 3000 osób. Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji bezpośrednio u odbiorców usług.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
a. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania istotnych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności:
• terminu, do którego należy wykonać przedmiot zamówienia,
• zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian prawnych lub innych okoliczności, które nie są znane stronom w chwili podpisywania umowy.

b. Zamawiający dopuszcza istotną zmianę umowy w przypadkach, gdy:
• Wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy lub wystąpi działanie „siły wyższej”, np.:
o katastrofalne działanie przyrody (kataklizmy, trzęsienie ziemi itp.),
o katastrofalne działanie ludzkości (działania wojenne itp.),
o zmiana przepisów prawnych, powodująca wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
o zaburzenia życia zbiorowego (np. akty wandalizmu zbiorowego, kradzieże itp.),
zakładając, że okoliczności te były niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, skutkując niemożliwością dotrzymania terminu.
• Wystąpią inne, wyjątkowo niesprzyjające okoliczności uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku strony mogą zmienić harmonogram realizacji zamówienia i/lub przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy.
• Wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są konieczne do wprowadzenia, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które to zmiany są korzystne dla Zamawiającego i zarazem nie powodują zmiany przedmiotu zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest złożyć ofertę na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz dołączyć do niej:
a. Oświadczenie o wykonaniu zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3.
b. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył kryteria oceny ofert oraz przypisał im odpowiednie wagi procentowe i punktowe:
Kryterium oceny oferty
Waga procentowa kryterium
Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Łączna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta
W pierwszej kolejności zostanie dokonana ocena formalna, w tym ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oferty niespełniające wymagań formalnych zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytoryczne
KRYTERIUM 1: CENA (40%).
waga kryterium: 40%,
maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 40,00 pkt.;
punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb ×100 ×40%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.
KRYTERIUM 2: DOŚWIADCZENIE W ORGANIZOWANIU WYJAZDÓW/WYCIECZEK (30%)
waga kryterium: 30%,
maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 30,00 pkt.;
punkty oblicza się za lata doświadczenia:
o powyżej 5 lat – 30,00 pkt.;
o od 3 do 5 lat – 20,00 pkt;
o do 2 lat – 0,00 pkt.
KRYTERIUM 3: DOŚWIADCZENIE W PRZEPROWADZANIU SZKOLEŃ/WARSZTATÓW (30%)
waga kryterium: 30%,
maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 30,00 pkt.;
punkty oblicza się za ilość osób przeszkolonych :
o powyżej 3 tys osób – 30,00 pkt.;
o do 3 tys osób – 0,00 pkt.
a.Ocena spełnienia kryterium: na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym oraz w trakcie ewentualnej rozmowy z Kierownikiem Projektu. Kierownik Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.
b. Zamawiający dopuszcza możliwość poproszenia Oferentów o uzupełnienie ofert.
c. Wybrany zostanie ten Wykonawca, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5, wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, wynik zostanie zaokrąglony w górę. Wybór oferty zostanie dokumentowany protokołem z postępowania o udzielenie zamówienia.
d. W przypadku, gdy złożono dwie lub więcej ofert, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Przy czym nowo zaproponowane ceny nie mogą być wyższe niż ceny pierwotnej.
e. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
f. Wyniki konkursu ofert zostaną upublicznione w bazie konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ

Adres

Konwiktorska 9/6

00-216 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228431428

NIP

5252619658

Tytuł projektu

Kod do przyszłości - podregion Warszawski Wschodni

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0073/17-00

Inne źródła finansowania

Postępowanie prowadzone jest w ramach projektów:
„Kod do Przyszłości - podregion Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki”, umowa POPC.03.02.00-00-0095/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki”, umowa POPC.03.02.00-00-0094/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Warszawski Wschodni”, umowa POPC.03.02.00-00-0073/17-00” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pracownia Anna Paweł Kijo –Anna Maria Kijo
ul. Piotrkowska 67
90-422 Łódź
NIP 7281474146
data wpłynięcia oferty: 02.05.2018 r.
cena brutto: 334 560 zł
Liczba wyświetleń: 311