Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług projektanta układów scalonych w zespole badawczym

Data publikacji: 23.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2018

Numer ogłoszenia

1106221

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.04.2018 r. do godziny 23:59, (decyduje termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego).

Ofertę można składać:
a) pocztą elektroniczną w postaci skanu na adres: fundusze@chipcraft-ic.com
b) przesłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście w biurze: ChipCraft Sp. z o.o., ul.: Rektorska 4 lok. 2.14, 00-614 Warszawa (biuro czynne w godzinach 8:00-16:00)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundusze@chipcraft-ic.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Ustrycka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Projektanta układów scalonych w zespole badawczym,
w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności,
w związku z realizacją projektu pt. Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi Projektanta układów scalonych, w ramach projektu pt. „Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy” .
Celem głównym projektu jest opracowanie, wyprodukowanie, zbadanie i zademonstrowanie, dwuczęstotliwościowego, jednoukładowego systemu scalonego do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo. System ma być zintegrowany z procesorem aplikacyjnym i ma umożliwiać znaczne zwiększenie dokładności urządzeń mobilnych.
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje uzyskać produkt w postaci układu elektronicznego, tj. układu scalonego, który będzie gotowy to montowania w różnych urządzeniach elektronicznych gdzie występuje konieczność zastosowania jednostki sterującej urządzeniem – mikrokontrolera będącego procesorem aplikacyjnym oraz układu określającego dokładne położenie geograficzne.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie cyfrowych układów scalonych oraz wbudowanych mikrokontrolerów RISC. Projektant musi posiadać doświadczenie w projektowaniu układów scalonych w submikrometrowych i nanometrowych technologiach CMOS.
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
• projektowanie cyfrowych układów scalonych ASIC;
• przygotowanie do produkcji serii prototypowych układów scalonych;
• synteza logiczna bloków opisanych w językach HDL;
• sporządzanie dokumentacji;
• przygotowanie publikacji.

Ponadto do zadań Wykonawcy należeć będzie:
a) inicjowanie wszelkich działań związanych z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu w zakresie jego warstwy merytorycznej;
b) współpracowanie z osobami wchodzącymi w skład zespołu badawczego Zamawiającego, i współodpowiedzialnymi za prawidłową realizację warstwy merytorycznej projektu;
c) branie czynnego udziału w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych, nadzorowanie postępu w realizacji projektu, zapewnianie zgodności realizacji projektu z wymogami wskazanymi przez Zamawiającego;
d) sporządzanie dokumentacji projektu przy udziale zespołu badawczego Zamawiającego, weryfikowanie kierunków badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości uzyskania zakładanych celów.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy od dnia podpisania umowy do 31.10.2020, na poziomie średnio 60 godzin w miesiącu (przewidywana maksymalna liczba godzin do przepracowania: 720 roboczogodzin).
a) Rozliczeniem czasu pracy osoby wykonującej prace będą karty czasu pracy oraz raporty z prac, składane w miesiącach w których faktycznie była wykonywana praca. Karty czasu pracy po zaakceptowaniu przez przełożonego/kierownika projektu będą stanowiły podstawę wystawienia rachunku/faktury przez Wykonawcę.

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

73100000-3 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania umowy przewidywany jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2020. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz ilości godzin wykonywanej pracy. Nowe terminy oraz harmonogram prac i zadań w projekcie będą każdorazowo ustalane w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, przy czy łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają/Wykonawcy, którzy dysponują osobą która posiada:
• Wykształcenie wyższe na kierunku: elektronika (lub równoważne) ze stopniem naukowym co najmniej mgr. inż.
• Bardzo dobra znajomość języków opisu sprzętu (preferowany język Verilog)
• Doświadczenie zawodowe w projektowaniu cyfrowych układów scalonych (tworzenie opisu sprzętu
w języku Verilog lub VHDL) – min 2 lata
• Znajomość środowiska CADENCE (NC Verilog, IRun, RTL Compiler, First Encounter)
• Znajomość zagadnień testowania i walidacji
• Dobra znajomość języka angielskiego
• Znajomość systemów kontroli wersji (git, svn, cvs) oraz zarządzania projektami
• Doświadczenie w projektach naukowo-badawczych

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane
w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzane z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia:
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmian umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą (załącznik nr 1) następujące dokumenty i oświadczenia:
• CV osoby, która będzie świadczyła usługę
• Kopia dyplomu uzyskania tytułu co najmniej mgr inż.
• Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania
• W przypadku podmiotów gospodarczych należy dołączyć aktualny na dzień składania oferty odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Oferty nadesłane w innej formie lub niezawierające wszystkich danych będą odrzucane z przyczyn formalnych.
3. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamówienia uzupełniające

1. W toku realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza się możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego
w umowie zawartej z tym wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
2. W toku realizacji przedmiotu zamówienia istnieje możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy dodatkowych zamówień, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się punktowym systemem oceny kryteriów wg poniższego przydziału punktów (maksymalnie do uzyskania - 100 pkt):
a) Cena ofertowa brutto za 1 roboczogodzinę pracy (C )- maksymalnie do uzyskania są 44 pkt.;
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R ) - maksymalnie do uzyskania jest 56 pkt.;
a) Cena brutto za 1 roboczogodzinę pracy – według następującego wzoru
C= (najniższa cena ofertowa brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu/ cena oferty badanej brutto) x 44
b) Rozmowa kwalifikacyjna (R)
Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w biurze Zamawiającego w celu sprawdzenia kwalifikacji
i umiejętności kandydata. Podczas rozmowy przeprowadzone zostaną testy:
I. ze znajomości oprogramowania do projektowania układów scalonych:
1) Typu Back-End: First Encounter
2) Typu Front-End: NC Verilog, IRun, RTL Compiler
II. Ze znajomości następujących technik:
3) Technik projektowania układów scalonych
4) Technik weryfikacji układów cyfrowych
5) Znajomość języków projektowania
6) Znajomość języków programowania
7) Znajomość systemów kontroli wersji

Każdy z elementów podczas rozmowy oceniony zostanie w skali od 1-4 punktów:
• 1 pkt – znikoma znajomość tematyki
• 2 pkt – mniejsza niż średnia znajomość tematyki
• 3 pkt – większa niż średnia znajomość tematyki
• 4 pkt – znacząca znajomość tematyki
Zamawiający dla zachowania wysokiej jakości zamówienia podwoi liczbę punktów w kryterium Rozmowa Kwalifikacyjna ,co daje maksymalna liczbę 56 punktów do zdobycia w tym kryterium (28 pkt.x2).

Ocena końcowa ofert (o) zostanie obliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach
oceny ofert wg poniższego wzoru: O=C+R

2. Przyjmuje się, że1 pkt=1% i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
4. W przypadku uzyskania przez Oferentów jednakowej liczby punktów, Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dodatkowych
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6. W przypadku wycofania się lub odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
7. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą mimo złożenia przez niego najlepszej oferty spośród wszystkich ofert, nawet jeśli oferta ta spełnia kryteria wskazane w niniejszym zapytaniu.
8. Niniejsze postępowanie ofertowe może zostać odwołane, zakończone bez dokonania wyboru wykonawcy, a także unieważnione zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji.
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim,
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHIPCRAFT SP. Z O.O.

Adres

20-262 Lublin

lubelskie , Lublin

NIP

9462659910

Tytuł projektu

Miniaturowy, dwuczęstotliwościowy, jednoukładowy system scalony do precyzyjnej nawigacji satelitarnej GPS/Galileo zintegrowany z procesorem aplikacyjnym dedykowany do urządzeń IoT o niskim poborze mocy

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0101/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tomasz Wojciechowski zam.w Warszawie
oferta z dn. 2018-04-26
80 zł/godz.
Liczba wyświetleń: 400