Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe z dnia 23.04.2018 w sprawie zamówienia na dostarczenie specjalistycznej usługi z zakresu fizjoterapii

Data publikacji: 23.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-05-2018

Numer ogłoszenia

1106201

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu:
a) osobiście pod adresem do korespondencji Zamawiającego, w godzinach pracy lub
b) pocztą/kurierem na adres do korespondencji, w godzinach pracy.
Liczy się moment wpływu oferty do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olga Ciszewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607981010

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług fizjoterapii dla 40 osób niesamodzielnych (w wymiarze 126h zegarowych/os- tj. łącznie 5040 h zegarowych) w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego do 30.09.2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łowicki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców do świadczenia usług z zakresu fizjoterapii w celu prawidłowej realizacji projektu "Program wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych w powiecie łowickim" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi fizjoterapii dla 40 osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu w wymiarze 126h zegarowych/os. w okresie od dnia wskazanego przez Zamawiającego (planowany okres rozpoczęcia to maj 2018 r.) do 30.09.2019 r. Zamawiający planuje zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia. Łącznie w ramach projektu zostanie wykonane 5040 godzin zegarowych usługi fizjoterapii. Usługa będzie świadczona na terenie powiatu łowickiego w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, zakwalifikowanej do udziału w projekcie. Zamawiający planuje zatrudnienie od 1 do 2 osób jednocześnie na podstawie umowy zlecenia (możliwość złożenia w odpowiedzi na niniejsze zapytanie oferty całościowej na realizację całego przedmiotu zamówienia lub na określoną grupę uczestników projektu).
2. Zabiegi wykonywane będą według zaleceń i po konsultacji pacjenta z lekarzem, obejmować będą m. in.: masaż, ćwiczenia bierne, czynne, zabiegi z wykorzystaniem sprzętu do fizjoterapii, ćwiczenia usprawniające sprawność fizyczną.
3. Średnio w ramach projektu świadczenia realizowane na rzecz jednego pacjenta wynosić będą 7 h/miesięcznie. Projektem objęci zostaną pacjenci ze skalą niesamodzielności Barthla do 60 pkt. i mniej.
4. Zamawiający zastrzega, że zakres wsparcia może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji projektu.
5. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, zgodnie z harmonogramem opracowanym we współpracy z Zamawiającym i przez niego zatwierdzonym oraz zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika projektu, także w godzinach popołudniowych, wieczornych, w soboty.
6. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcom minimalnej ilości godzin, które ten będzie świadczył w ramach niniejszego zamówienia (z uwagi na możliwe, nieprzewidziane zmiany uczestników i przyczyny zewnętrzne wynikłe na etapie realizacji projektu).
7. Wykonawca w okresie świadczenia usługi będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi i jej zakresu oraz comiesięcznych raportów, dotyczących zrealizowanych usług. Wzory dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Kod CPV

85142100-7

Nazwa kodu CPV

Usługi fizjoterapii

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od podpisania umowy (planowany termin to maj 2018 r.) do czerwca 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Osoba składająca ofertę (świadcząca usługi) musi posiadać wykształcenie i kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. 2011 r., poz. 896 z późn. zm.)- wymagania stawiane dla fizjoterapeuty, przy czym preferowane jest wykształcenie zawodowe w przedmiotowej dziedzinie rehabilitacji, posiadany tytuł magistra/licencjata rehabilitacji oraz posiadanie uprawnień do wykonywania zabiegów fizyko i kinezyterapii oraz masaży.

Dodatkowe warunki

Wyłączenia (wykluczenia)- w zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
2. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu, realizacji i ocenie zapytania ofertowego. Ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do w/w osób.
4. Oferenci będący osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5. Oferenci będący osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany ustaleń wynikających z podpisanej umowy na realizację zamówienia wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej i zgody obu stron. W/w umowa może zostać zmieniona jedynie w drodze pisemnego aneksu, bez możliwości dokonania zmian istotnych warunków podlegających ocenie punktowej w ramach przeprowadzanego, niniejszego postępowania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe następujących dokumentów:
1. Wypełnionego kompletnie w języku polskim, niezmodyfikowanego Formularza ofertowego na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierającego oświadczenia o spełnianiu wymagań stawianych oferentowi, wymagań dotyczących realizacji usług zgodnie z zapisami zapytania ofertowego oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (w tym o braku powiązań z Zamawiającym).
2. Dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia przez osobę świadcząca usługi w zakresie objętym zamówieniem (dyplomy, świadectwa pracy, referencje i inne ).
3. Wydruku niniejszego zapytania ofertowego, zaparafowanego przez Oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert (spełniających stawiane wymagania formalne, dotyczące sposobu sporządzenia i zakresu oferty) na podstawie kryteriów oceny ofert: cena oraz doświadczenie zawodowe (zgodnie z zapisami i metodologią wskazaną w załączniku do niniejszego ogłoszenia- w treści zapytania ofertowego). Ocena dokonywana będzie dla poszczególnych, deklarowanych grup uczestników (tj. dla osobno dla oferty złożonej dla gr. I i osobno dla złożonej oferty dla gr. II)

Wykluczenia

Wykluczenia- w zapytaniu ofertowym nie mogą brać udziału:
1. Oferenci, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę przez to że nie wykonali lub nienależycie wykonali zobowiązanie wobec Zamawiającego, chyba ze było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności;
2. Oferenci, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, tj. nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności, nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczeń zgodnie z warunkami udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z innymi osobami zatrudnionymi u Zamawiającego lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, uczestniczącymi w imieniu Zamawianego w przygotowaniu, realizacji i ocenie zapytania ofertowego. Ww. powiązania polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do w/w osób.
4. Oferenci będący osobą fizyczną prawomocnie skazaną za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub za inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
5. Oferenci będący osobą prawną, której urzędujących członków władz skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Sosnowa 4

95-015 Głowno

łódzkie , zgierski

NIP

7331347712

Tytuł projektu

Program wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych w powiecie łowickim

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-B008/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 495