Strona główna
Logo unii europejskiej

Nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz obsługę komputera z oprogramowaniem specjalistycznym dla 30 osób

Data publikacji: 20.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2018

Numer ogłoszenia

1106097

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie tj. przesłanie pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) załączników i dokumentów na adres: PZN OM ul. Olszańska 5 31-513 Kraków, lub złożenie (w formie elektronicznej) załączników i dokumentów e-mailem na adres pzn@pzn.malopolska.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pzn@pzn.malopolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 049 466

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja szkolenia Nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz obsługę komputera z oprogramowaniem specjalistycznym dla 30 osób
Zakres: Szkolenie dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (os. słabowidzące i niewidome); pozwalające nabyć umiejętności obsługi komputera do nauki i pracy, opanowanie nowych technologii stosowanych w elektronicznym sprzęcie dla ludzi niewidomych (m.in. syntezatory mowy, systemy operacyjne, oprogramowanie odczytu ekranu, poczta elektroniczna, strony internetowe, komunikatory internetowe) - przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych w celu podjęcia pracy zawodowej, aktywizacja społeczna. Szkolenie grupowe, w grupach 3 osobowych. (V-XII 2018 rok)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie przez szkolonego umiejętności obsługi komputera do nauki i pracy, opanowanie nowych technologii stosowanych w elektronicznym sprzęcie dla ludzi niewidomych (m.in. syntezatory mowy, systemy operacyjne, oprogramowanie odczytu ekranu, poczta elektroniczna, strony internetowe, komunikatory internetowe) - przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych w celu podjęcia pracy zawodowej, aktywizacja społeczna.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja szkolenia Nauka posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz obsługę komputera z oprogramowaniem specjalistycznym dla 30 osób
Zakres: Szkolenie dla osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (os. słabowidzące i niewidome); pozwalające nabyć umiejętności obsługi komputera do nauki i pracy, opanowanie nowych technologii stosowanych w elektronicznym sprzęcie dla ludzi niewidomych (m.in. syntezatory mowy, systemy operacyjne, oprogramowanie odczytu ekranu, poczta elektroniczna, strony internetowe, komunikatory internetowe) - przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych w celu podjęcia pracy zawodowej, aktywizacja społeczna. Szkolenie grupowe, w grupach 3 osobowych. (V-XII 2018 rok)

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji: V - XII2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 120 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wymagane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i dysponują personelem (tyfloinformatyk) z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, umożliwiającym realizację zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji.

Potencjał techniczny

Gwarantujący wykonanie niniejszego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Gwarantująca wykonanie niniejszego zamówienia.

Dodatkowe warunki

1 Warunki:
a. Wymiar godzinowy: 48h /edycja
b. Wymagania kwalifikacyjne wobec Wykonawcy: realizacja kursu musi zostać przeprowadzona:
1 przy pomocy sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości osób słabowidzących i niewidomych,
2 w obiekcie przystosowanym do prowadzenia szkoleń dla osób niepełnosprawnych
c. Planowana liczba edycji: 10
d. Średnia liczba uczestników w jednej edycji: 3
2. Miejsce realizacji usługi: teren woj. małopolskiego
3. Świadczenia wobec uczestników, zawarte w cenie oferty, wspólne dla Wykonawców wszystkich kursów:
3.1. koszt szkolenia, ubezpieczenie NNW uczestników w dniach szkolenia oraz materiały szkoleniowe,
3.2. koszt przerwy kawowej - obejmuje np. kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce,
3.3. koszt obiadu - obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie), gdy szkolenie w danym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych.
4. Pozostałe wymagania wobec Wykonawców:
4.1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji, w szczególności opracowanie materiałów szkoleniowych, sporządzania sprawozdań, prowadzenia list obecności, dzienników zajęć, przeprowadzania ankiet, przedstawiania Zamawiającemu programów nauczania i potwierdzeń odbioru przez uczestników materiałów dydaktycznych, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas zajęć dotyczących indywidualnych potrzeb uczestnika, programu, zawartości merytorycznej i sposobu prowadzenia.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości przebiegu wykonania szkolenia, jak również do uczestniczenia w egzaminie końcowym, o którego terminie Wykonawca powiadomi go z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem.
4.3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia, na którą składają się:
listy obecności uczestników szkolenia zawierające imię, nazwisko oraz podpis uczestnika;
listy potwierdzające odbiór materiałów szkoleniowych;
dziennik zajęć edukacyjnych zawierający tematy i wymiar godzin edukacyjnych;
rejestr wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, zawierający numer, nazwisko i imię uczestnika, nazwę szkolenia, datę wydania zaświadczenia,
ankiety badające poziom satysfakcji uczestników z przeprowadzonego szkolenia.
4.4. Po wykonaniu szkolenia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację szkolenia.
4.5. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
4.6. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Wdrażającej projekt, którego dotyczy niniejsza umowa (Instytucji Pośredniczącej) oraz innych podmiotów uprawnionych do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym Projektem.
5. Pozostawanie w okresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego rozumiane jako:
- realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników Projektu;
- przekazywanie dokumentacji, w tym oryginałów list obecności wraz z wystawieniem faktury /rachunku;
- przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej oryginalnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć (m.in. listy osób, ankiety, dokumenty) niezwłocznie po zakończonych zajęciach, a zeskanowanych dokumentów np.: dziennik zajęć na każde wezwanie Zamawiającego;
- informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz realizacji projektu w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach projektu „Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski” (plakaty do oznaczania pomieszczeń zostaną dostarczone Wykonawcy przy podpisaniu Umowy).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych 
zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega 
się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
b. ostatecznej ilości godzin do zrealizowania,
c. ostatecznej ilości edycji,
d. zabezpieczenia i kar umownych
e. zwiększenia wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
c) Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
- aktualne dokumenty rejestrowe, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
- Dokumenty i oświadczenia wskazane w częściach I, II i IV zapytania ofertowego ,
d) Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę, a wszystkie dokumenty załączone do oferty w postaci kopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
e) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych kryteriów będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 - Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt), Tabela nr 2 z Formularza ofertowego
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejsze oferty w danej specjalności instruktorskiej zostaną uznane maksymalnie trzy oferty, które uzyskały największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:

W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie(firmy lub tyfloinformatyka) z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie prowadzenia przedmiotowych szkoleń zawodowych. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Ilość punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 100 godz. przeprowadzonego szkolenia zawodowego – 6 pkt
b) 150 godz. przeprowadzonego szkolenia zawodowego – 12 pkt
c) 200 godz. przeprowadzonego szkolenia zawodowego – 18 pkt
d) 250 godz. przeprowadzonego szkolenia zawodowego – 24 pkt
e) 300 i więcej godz. przeprowadzonego szkolenia zawodowego – 30 pkt

Wykluczenia

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
2. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
• Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 – wykluczenie z postępowania
• Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części IV pkt 1
• Przedstawi nieprawdziwe informacje
• Złoży ofertę po terminie
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
3.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3.2. posiadają doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych i dysponują personelem (tyfloinformatyk) z przynajmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym, umożliwiającym realizację zamówienia.
1.. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, a których wykaz zawiera punkt VII niniejszej specyfikacji.
3.2.1. Oferent zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające powyższe doświadczenie:
1. Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, bądź wykaz szkoleń przeprowadzonych przez tyfloinformatyka w ciągu ostatnich 3 lat.
2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający:
a) Informacje na temat posiadanego przez te osoby wykształcenia.
b) Informacje na temat posiadanego doświadczenia w zakresie realizacji tego typu kursów.
3.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. nie zanotował straty finansowej za ostatni pełny rok obrotowy (ocena w oparciu o oświadczenie złożone wraz z ofertą).
3.4. Zaakceptują opis warunków zawarcia umowy wskazany w cz. III.
3.5. Wykonawca w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zasobach innych podmiotów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem oferenta z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI

Adres

Olszańska 5

31-523 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122625359

Fax

12 12 262 53 14

NIP

6761174538

Tytuł projektu

Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0247/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Altix Sp. z o.o., 27.04.2018, 3075,00 PLN
SAFETEAM sp. z o.o., 30.04.2018, 2040,00 PLN
Liczba wyświetleń: 474