Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedstawienie ofert na przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013 i Word 2013 przygotowujących do egzaminu Microsoft Office Specialist dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo i Prawo w Biznesie

Data publikacji: 20.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

1106068

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres kompetencje@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 18/2018/K089” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kompetencje@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Małyszko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522-77-85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013 albo Word 2013 przygotowujących do egzaminu Microsoft Office Specialist dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo i Prawo w Biznesie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w Biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013 albo Word 2013 przygotowujących do egzaminu Microsoft Office Specialist dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo i Prawo w Biznesie.
Minimalny zakres tematyki szkoleń – Word 2013:

Tworzenie i dostosowywanie dokumentów
1. Tworzenie i formatowanie dokumentów
2. Układ dokumentów
3. Sprawdzanie dokumentów i treści
4. Personalizacja Office Word 2013.
Formatowanie treści
1. Formatowanie tekstu i akapitów
2. Manipulowanie tekstem
3. Kontrola paginacji
Praca z obiektami
1. Wstawianie ilustracji
2. Formatowanie ilustracji
3. Formatowanie tekstu w formie graficznej
4. Wstawianie i modyfikowanie pól tekstowych
Organizowanie treści
1. Struktura tekstu z wykorzystaniem QuickParts
2. Użycie tabel i list do organizowania treści
3. Modyfikowanie tabel
4. Wstawianie i edycja podpisów
5. Scalanie dokumentów i źródeł danych
Przegląd dokumentów
1. Nawigacja w dokumentach.
2. Porównanie i scalanie wersji dokumentów
3. Śledzenie zmian
4. Wstawianie, modyfikowanie i usuwanie komentarzy
Udostępnianie i zabezpieczanie treści
1. Przygotowanie dokumentów do udostępniania
2. Kontrola dostępu do dokumentów
3. Załączanie podpisów cyfrowych

Minimalny zakres tematyki szkoleń – Excel 2013:

Tworzenie i manipulowanie danymi
1. Wstawianie danych za pomocą funkcji Autouzupełnianie
2. Zapewnienie integralności danych
3. Formatowanie komórki i modyfikowanie jej zawartości
4. Zmiana widoku arkusza
5. Zarządzanie arkuszami
Formatowanie danych i zawartość
1. Formatowanie arkuszy
2. Wstawianie i modyfikowanie wierszy i kolumn
3. Formatowanie komórek i zawartości komórek
4. Formatowanie danych w tabeli
Tworzenie i modyfikowanie formuł
1. Dane referencyjne w formułach
2. Podsumowanie danych przy użyciu formuł
3. Podsumowania danych za pomocą sum częściowych
4. Warunkowe podsumowanie danych za pomocą formuł
5. Przeszukiwanie danych za pomocą formuły
6. Użycie logiki warunkowej w formułach
7. Formatowanie lub modyfikacja tekstu za pomocą formuł
8. Wyświetlanie i drukowanie formuł.
Wizualna prezentacja danych
1. Tworzenie i formatowanie wykresów
2. Modyfikowanie wykresów
3. Stosowanie formatowania warunkowego
4. Wstawianie i modyfikowanie ilustracji
5. Dane zewnętrzne
6. Sortowanie i filtrowanie danych
Współpraca i zabezpieczania danych
1. Zarządzanie zmianami w skoroszycie
2. Ochrona i udostępnianie skoroszytów
3. Przygotowanie do dystrybucji skoroszytów
4. Zapisywanie skoroszytów
5. Ustawianie opcji wydruku danych, arkuszy i skoroszytów


Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany do 31.12.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe i odpowiednią akredytację Microsoft, tj. certyfikat edukatora Microsoft - Microsoft Certified Educator (MCE), a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie oraz certyfikat edukatora Microsoft - Microsoft Certified Educator (MCE).
Osoba prowadząca szkolenie zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej trenerem.
• zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę (trenera) posiadającą minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z obsługi programów komputerowych Microsoft - Excel 2013 i Word 2013 przygotowujących do egzaminu Microsoft Office Specialist.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej szkolenie (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń, CV trenera, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii Certyfikatu edukatora Microsoft - Microsoft Certified Educator (MCE) i potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych dotyczących trenera, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp.),
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera (Załącznik nr 1),
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1),
• oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
b) Życiorys zawodowy (CV) trenera sporządzony w języku polskim obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu,
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów trenera: dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odnośnego certyfikatu,
d) Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkoleń w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie 20


K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

C N x waga P C – otrzymane punkty
P C = C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

 doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
 doświadczenie: minimum pięcioletnie - 5 pkt.
 doświadczenie: minimum dziesięcioletnie - 10 pkt.
 Doświadczenie: minimum piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie trenera.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).


W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
2. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
3. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ITSzkolenia Jarosław Kapusta
data wpłynięcia: 27.04.2018
cena oferty: 17.920,00 PLN
Liczba wyświetleń: 187