Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie specjalistycznych usług w postaci wizyt instruktażowych przez specjalistów na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.

Data publikacji: 19.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-04-2018

Numer ogłoszenia

1105613

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10 w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. do godz. 7.15
1) Kopertę należy zaadresować jak niżej:
Kujawsko Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10
Oferta w postępowaniu na świadczenie usług wizyt instruktażowych , Częśc nr ......
nie otwierać przed 27.04.2018 roku przed godz. 7.15

2) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako Zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w Zapytaniu ofertowym) ponosi Wykonawca.
5) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie bez otwierania zwrócona Wykonawcy.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 kwietnia 2018 roku o godz. 7.15 w siedzibie Zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, 85-054 Bydgoszcz, ul. Warmińskiego 10.
3. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną pod względem formalnym, nie zawierającą wymaganych dokumentów lub oświadczeń, gdy dokumenty są nieczytelne lub w ofercie są inne błędy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie oferty ze wskazaniem jej braków informując jednocześnie, że nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie będzie skutkowało też odrzuceniem oferty jeżeli wskutek stwierdzonych błędów nie będzie możliwe dokonanie badania i oceny oferty.
4.Wykonawcom przysługuje prawo do kierowania wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający publikuje zgodnie z zasadami obowiązującymi dla publikacji zapytania ofertowego w przedmiotowym postępowaniu.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający uwzględni w opublikowanym zapytaniu ofertowym informację o zmianie. Informacja ta zawiera w szczególności: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć:
 Formularz ofertowy – wypełniony oraz podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji;
 Podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji oświadczenia stanowiące załącznik nr 2 i 3 do Zapytania ofertowego;
 Dokument rejestrowy - odpis z właściwego rejestru: Krajowy Rejestr Sądowy lub wpis do CEIDG (dopuszczalny jest wydruk komputerowy z rejestru).
7. Wykonawca może złożyć w postępowaniu ofertę na dowolną ilość części zamówienia.

Unieważnienie postępowania:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w przypadku, kiedy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty częściowe:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Danuta Szukalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

52 322 55 68

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci wizyt instruktażowych przez specjalistów na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych
w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy przez:
- pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK
- rehabilitanta/fizjoteraputę;
- terapeutę zajęciowego
- psychologa/psychoteraputę.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na szesnaście (16) części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zadanie nr 1: Świadczenie usług przez pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK w Toruniu.
Zadanie nr 2: Świadczenie usług przez rehabilitanta/fizjoterapeutę w Toruniu.
Zadanie nr 3: Świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego w Toruniu.
Zadanie nr 4: Świadczenie usług przez psychologa/psychoterapeutę w Toruniu.
Zadanie nr 5: Świadczenie usług przez pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK w Bydgoszczy.
Zadanie nr 6: Świadczenie usług przez rehabilitanta/fizjoterapeutę w Bydgoszczy.
Zadanie nr 7: Świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego w Bydgoszczy.
Zadanie nr 8: Świadczenie usług doradczych przez psychologa/psychoterapeutę w Bydgoszczy.
Zadanie nr 9: Świadczenie usług przez pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK w Grudziądzu.
Zadanie nr 10: Świadczenie usług przez rehabilitanta/fizjoterapeutę w Grudziądzu.
Zadanie nr 11: Świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego w Grudziądzu.
Zadanie nr 12: Świadczenie usług przez psychologa/psychoterapeutę w Grudziądzu.
Zadanie nr 13: Świadczenie usług przez pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK we Włocławku.
Zadanie nr 14: Świadczenie usług przez rehabilitanta/fizjoterapeutę we Włocławku.
Zadanie nr 15: Świadczenie usług przez terapeutę zajęciowego we Włocławku.
Zadanie nr 16: Świadczenie usług przez psychologa/psychoterapeutę we Włocławku.
3. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podmiotów dla Świadczenia specjalistycznych usług w postaci wizyt instruktażowych przez specjalistów na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie specjalistycznych usług w postaci wizyt instruktażowych przez specjalistów na rzecz opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Bydgoszczy.

Kod CPV

85320000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi społeczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Specjaliści będą zobowiązani do świadczenia usług w terminie początku maja 2018 do końca grudnia 2019 r. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi wyznacza się na początek maja 2018 r., przy czym w sytuacji opóźnienia w rozstrzygnięciu niniejszego postępowania, wskazany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia może ulec zmianie od początku kwietnia 2018 r. do końca września 2018 r., w zależności od daty zawarcia umowy w przedmiotowym postępowaniu.
2. Miejsca świadczenia poszczególnych usług będą wskazane po zawarciu umowy z wykonawcą i będą wskazywane na podstawie uzyskanego przez Zamawiającego zgłoszenia od opiekuna faktycznego zainteresowanego wizytą danego specjalisty, przy czym wizyty stanowiące przedmiot zamówienia będą odbywać się w miejscu zamieszkania/przebywania osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej, w miejscowościach wskazanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający przewiduje następującą częstotliwość świadczenia usług przez specjalistów:
- Toruń: łącznie 1 wizyta x 2 h x 20 m-cy
dla wszystkich specjalistów wyłonionych w ramach postępowania dla miasta Toruń
- Bydgoszcz: łącznie 2 wizyty x 2h x 20 m-cy
dla wszystkich specjalistów wyłonionych w ramach postępowania dla miasta Bydgoszcz
- Grudziądz: łącznie 2 wizyty x 2h x 20 m-cy
dla wszystkich specjalistów wyłonionych w ramach postępowania dla miasta Grudziądz
- Włocławek: łącznie 3 wizyty x 2h x 20 m-cy
dla wszystkich specjalistów wyłonionych w ramach postępowania dla miasta Włocławek

przy czym godzina pracy wynosi 60 minut z wyjątkiem psychologa/psychoterapeuty, dla którego godzina pracy wynosi 50 minut.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości wizyt/ilości godzin świadczenia usługi poprzez ich zwiększenie, przy czym wartość wynikająca z dokonanej zmiany w tym zakresie nie będzie przekraczała 10% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.
5. Częstotliwość świadczenia usług przez danego specjalistę będzie uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania przez opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, w związku z powyższym możliwa jest sytuacja, w której w danym okresie czasu nie będą świadczone usługi przez danego specjalistę z uwagi na brak zainteresowania osób skorzystaniem z danej wizyty instruktażowej.
6. Zapłata wynagrodzenia Wykonawca będzie następowała w oparciu o ilość godzin świadczonej przez niego usługi w ramach wykonywania przedmiotowego zamówienia. W konsekwencji możliwa jest zapłata niższego wynagrodzenia niż wskazane w umowie z danym specjalistą z uwagi na świadczenie usług w mniejszym wymiarze godzinowym niż zostało to założone w ofercie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga, aby osoby ubiegające się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług posiadały wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawniające do wykonywania zawodu, w ramach którego świadczona jest usługa wizyty instruktażowej. Zaś w przypadku Siostry PCK lub osoby, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK, wystarczające będzie ważne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w postępowaniu. Zamawiający wymaga w tym zakresie złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
a. w zakresie ilości godzin świadczenia usługi wizyt instruktażowych poprzez ich zwiększenie na zasadach wskazanych w Rozdziale pn. „Termin i miejsce realizacji zamówienia“ ust. 4-6 Zapytania ofertowego;
b. w zakresie ilości godzin świadczenia usługi wizyt instruktażowych poprzez zmniejszenie ich ilości na zasadach wskazanych w Rozdziale pn. „Termin i miejsce realizacji zamówienia“ ust. 4-6 Zapytania ofertowego;
c. w zakresie terminu realizacji zamówienia (usługi) poprzez wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji umowy, jeśli konieczność dokonania tej zmiany będzie uzasadniona sytuacją faktyczną, w szczególności brakiem zapotrzebowania odbiorców na tego typu usługi lub zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenie tych usług zgłaszanym przez odbiorców;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych
Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dotychczasowemu Wykonawcy usług polegającego na powtórzeniu podobnych usług, tj usług świadczenia wizyt instruktażowych przez osoby świadczące te usługi odpowiednio jako:
- pielęgniarkę, Siostrę PCK lub osobę, która posiada kwalifikacje zbliżone do kwalifikacji Siostry PCK
- rehabilitant/fizjoteraputa;
- terapeuta zajęciowy
- psycholog/psychoteraputa.
Zamówienie to zostanie udzielone na zasadach takich jakie zostały przewidziane dla zamówienia podstawowego, przy zastosowaniu stawek godzinowych wskazanych przez osoby, którym zlecane będzie wykonanie zamówienia, w złożonych przez nich ofertach w odpowiedzi na podstawowe Zapytanie ofertowe.
Podstawa prawna niniejszego zastrzeżenia: Sekcja 6.5. pkt. 8) lit g) Wytycznych do kwalifikowalności.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia ceny z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych.
3. Oferowana cena winna uwzględniać podatek VAT.
4. Wykonawca winien podać w ofercie stawkę godzinową wykonywania usługi oraz łączne wynagrodzenie za świadczenie usługi w całym okresie jej wykonywania, tj. za okres 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Kryteria: oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wagi punktowe lub procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oceny ofert
a) najniższa cena – waga 100%
2. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium
Kryterium cena:
Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru:

P – łączna ocena oferty

najniższa oferowana cena
P = ________________________ x 100 pkt x 100%
cena badanej oferty

Do dokonania oceny oferty w ramach niniejszego kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w ramach danej Części zamówienia.
Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów w ramach ww. kryterium oceny ofert.
W sytuacji, w której dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, przy czym wykonawcy ci nie mogą zaoferować cen wyższych niż ceny podane w pierwotnie złożonych ofertach.

Wykluczenia

• nie złoży oferty na wzorze (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
• nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
• jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy - wykonawca składa w tym zakresie oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
• nie posiada uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem wiedzy
• nie dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
• nie posiada odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej
• nie przedłożył wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Adres

Dr. Emila Warmińskiego 10

85-054 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 3225568

NIP

5540314213

Tytuł projektu

Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0015/17-00

Inne źródła finansowania

Nazwa funduszu, z którego dofinansowane będzie przedmiotowe zamówienie - EFS w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wykaz ofert wybranych w ramach postępowania:

Magdalena Kamińska, Lubicz Górny, ul. Rataja 4/2 - Zadanie nr 1
Cena: 2 000,00 zł/stawka godzinowa 50,00 zł, data wpływu oferty: 25.04.2018r.

Artur Olkowski, ul. Rydygiera 16E/68, 87-100 Toruń - Zadanie nr 2
Cena: 2 800,00 zł/stawka godzinowa 70,00 zł, data wpływu oferty: 26.04.2018r.

Lewandowska Bożena, ul.Wojska Polskiego 34/41, 85-825 Bydgoszcz - Zadanie nr 5
Cena: 5 600,00 zł/stawka godzinowa 70,00 zł, data wpływu oferty: 24.04.2018r.

Usługi Medyczne Czajkowska Adrianna, ul. Konopna 20/13, 85-133 Bydgoszcz-Zadanie nr 6
Cena: 5 600,00 zł/ stawka godzinowa 70,00 zł, data wpływu oferty: 20.04.2018r.

Usługi Medyczno-Pielęgniarskie, Natalia Plath, ul. Kalinkowa 15/58, 86-300 Grudziądz - Zadanie nr 9
Cena: 5 440,00 zł/stawka godzinowa 68,00 zł, data wpływu oferty: 26.04.2018r.

Centrum Masażu i Rehabilitacji, Krzysztof Wojtasik, ul. Leona Wyczółkowskiego 26, 86-300 Grudziądz - Zadanie nr 10
cena: 5 440,00 zł/stawka godzinowa 68,00 zł , data wpływu oferty: 26.04.2018r.

Magdalena Dedek, ul. Korczaka 29/19, 86-300 Grudziądz - Zadanie nr 12
Cena: 7 040,00 zł/stawka godzinowa 88,00 zł, data wpływu oferty: 26.04.2018r.

Anna Antczak-Komotewska, ul. Płowiecka 1, 88-220 Osięciny - Zadanie nr 13
Cena: 8 400,00 zł/stawka godzinowa 70,00 zł, data wpływu oferty : 26.04.2018r.

Magdalena Jałowiec,ul. Ogrodowa 18/3, 87-720 Ciechocinek - Zadanie nr 14
Cena: 8 400,00 zł/stawka godzinowa 70 ,00 zł, data wpływu oferty: 26.04.2018r.

Eliza Ludkiewicz, ul. M. Drzymały 3B/28, 87-100 Toruń - Zadanie nr 16
Cena: 10 200,00 zł/stawka godzinowa 85,00 zł, data wpływu oferty : 26.04.2018r.
Liczba wyświetleń: 288