Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej i korekcyjnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie w ramach Projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Data publikacji: 18.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-05-2018

Numer ogłoszenia

1105280

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Zamawiający w dniu 24.04.2018 r. opublikował w sekcji Pytania i wyjaśnienia, pytanie wraz z odpowiedzią, które wpłynęło od potencjalnego oferenta.
2. Dnia 24.04.2018 r. został zmieniony opis przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku nr 1, dotyczący Aparatu do drenażu limfatycznego. W związku ze zmianą załączono dokument: Załącznik nr 1 POPRAWIONY 24.04.2018 r.
3. Zamawiający w dniu 26.04.2018 r. opublikował w sekcji Pytania i wyjaśnienia, pytania wraz z odpowiedzią, które wpłynęły od potencjalnego oferenta.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przesłać mailowo na adres: sekretariat@medyk-wejherowo.pl lub dostarczyć osobiście na niżej podany adres siedziby Zamawiającego tj.: w sekretariacie Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa mieszczącego się w Wejherowie przy ul. Dworcowej 5, do dnia 02.05.2018 do godz. 12:00 z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej i korekcyjnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@medyk-wejherowo.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Wenta e-mail: kierownik.gospodarczy@medyk-wejherowo.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 672 25 44

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej i korekcyjnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie w ramach Projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Wejherowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach Projektu 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych: Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa następującego wyposażenia:
Aparat do elektroterapii – 1 sztuka
Aparat do drenażu limfatycznego – 3 sztuki
Aparat do drenażu próżniowego – 1 sztuka
Aparat do magnetoterapii – 1 sztuka
Aparat do laseroterapii – 1 sztuka

Kod CPV

33000000-0

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa wyposażenia zrealizowana w terminie max. 21 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Wzór umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zapytaniu. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny i trwały oraz czytelnie podpisana przez osobę właściwą do reprezentowania Oferenta.
2. Oferty należy złożyć na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania o cenę.
3. Ważność oferty nie może być krótsza niż 30 dni od terminu złożenia oferty.
4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem z złożeniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie brał pod uwagę zaoferowaną cenę tj. łączną cenę za wszystkie zamawiane pozycje.

2. Kryterium oceny – cena oferowana brutto – 100%.

Kwota brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia.

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x 100 = liczba punktów.

3. Weryfikacja oferowanej ceny.

Na podstawie danych z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego tj. formularza ofertowego.

4. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.

5. W przypadku gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem.

6. W przypadku ofert o równej wartości Zamawiający może wezwać oferentów do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.

7. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty.

8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

9. W przypadku gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający zwróci się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający rozpatrzy tylko te oferty, które obejmą wszystkie pozycje dla całości zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WEJHEROWSKI

Adres

84-200 Wejherowo

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

585729408

NIP

5882417933

Tytuł projektu

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

Numer projektu

RPPM.04.01.00-22-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HAS-MED. Sp.z o.o.
ul. Młyńska 20
43-300 Bielsko-Biała
Data wpłynięcia oferty: 27.04.2018 r.
Cena oferty: 105 617,94 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 497