Strona główna
Logo unii europejskiej

Bilety lotnicze na trasie: Warszawa – Tokio - Warszawa na targi branżowe DRINK JAPAN 2018

Data publikacji: 17.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-04-2018

Numer ogłoszenia

1105014

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej, jako skan podpisanej oferty i załączników - mailowo na adres oferty@edwanex.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@edwanex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daniel Wąsikowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 81 752 15 87

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji transportu (zakup i dostawa biletów lotniczych) na trasie: Warszawa – Tokio - Warszawa na targi branżowe DRINK JAPAN 2018

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji transportu (zakup i dostawa biletów lotniczych) na trasie: Warszawa – Tokio - Warszawa na targi branżowe DRINK JAPAN 2018

Przedmiot zamówienia

Przelot 2 osób dorosłych samolotem na trasie Warszawa - Tokio

Minimalne wymagania:
• Wylot z Warszawy nie wcześniej niż 23 czerwca 2018 r.
• Przylot na miejsce do Tokio najpóźniej 25 czerwca 2018 r. do godz. 23:59
• Klasa biletów: minimum Premium Economy
• Dopuszczalne przesiadki: 1
• Max długość lotu: 24 h
• Bagaż rejestrowany: min. 64 kg dla 1 osoby

Przelot 1 osoby dorosłej samolotem na trasie Tokio - Warszawa

Minimalne wymagania:
• Wylot z Tokio 30 czerwca 2018r.
• Klasa biletów: minimum Premium Economy
• Dopuszczalne przesiadki: 1
• Max długość lotu: 24 h
• Bagaż rejestrowany: min. 64 kg dla 1 osoby

Przelot 1 osoby dorosłej samolotem na trasie Tokio - Warszawa

Minimalne wymagania:
• Wylot z Tokio 5 lipca 2018 r.
• Klasa biletów: minimum Premium Economy
• Dopuszczalne przesiadki: 1
• Max długość lotu: 24 h
• Bagaż rejestrowany: min. 64 kg dla 1 osoby

Kod CPV

63500000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia:

przekazanie biletów lotniczych Zamawiającemu: do 7 dni przed planowanym wylotem.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które posiadają minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji zamówień związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji lub co do których nie ogłoszono upadłości/likwidacji, jak również nie posiadają zaległych płatności na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych.

Warunki zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
a) Ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
b) W zakresie zmiany terminów realizacji zamówienia w przypadku:
i. działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
ii. gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
iii. konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń,
iv. wystąpienia zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia wcześniej,
c) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionej w pkt b) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
i. niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
ii. niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności, o niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji, o trwania wydarzenia i czas usunięcia jego skutków.
d) W zakresie zmiany warunków i transz płatności na skutek zmian o których mowa powyżej, w zakresie niezbędnym do dostosowania płatności do ww. zmian.
e) Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zamówienia uzupełniające

Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu wynikającym z warunków niniejszego zapytania ofertowego, mogą być udzielane zamówienia uzupełniające, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia będą zgodne z Przedmiotem Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jeżeli oferta złożona przez niewykluczonego Wykonawcę i sam Wykonawca spełnią wszystkie kryteria dopuszczające, zostanie dopuszczona do oceny punktowej. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
• cena netto (PLN) – waga 100%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie ww. kryteriów oceny. Ocenie podlegać będzie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
• Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100,00 punktów.
• Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (do 2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:
(X÷Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.
Dodatkowe zastrzeżenia: Jeżeli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia (do 2 miejsc po przecinku) nie wystąpi różnica w liczbie przyznanych punktów zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat. W tym celu zostanie ocenione zostanie dodatkowe kryterium rozstrzygające „Działanie zgodnie z normą ISO 14001”. Zamawiający w takim przypadku wystąpi do oferentów, których oferty uzyskały identyczną punktację o udostępnienie dodatkowych informacji, w określonym przez Zamawiającego terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, w zakresie:
Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z normą środowiskową ISO 14001
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przez porównanie przedstawionych informacji od oferentów i wybór oferty, której oferent stosuje ww. normę.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO EDWANEX EDWARD WĄSIKOWSKI

Adres

21-010 Rossosz

lubelskie , łęczyński

Numer telefonu

48(81)7520203

Fax

48(81)7520203

NIP

7130200451

Tytuł projektu

Wdrożenie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Huty Szkła Gospodarczego Edwanex

Numer projektu

POPW.01.02.00-06-0043/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wykonawcy: PTH Supertour Sp. z o.o., ul. Niemcewicza 26, 02-306 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 24.04.2018, godz. 16:17, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oferty@edwanex.pl
Cena netto: 22.440,00 PLN (dwadzieścia dwa czterysta czterdzieści 00/100)
Liczba wyświetleń: 291