Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals.

Data publikacji: 17.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-05-2018

Numer ogłoszenia

1104856

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty szkoleniowe złożone niezgodnie ze wzorem załącznika nr 1 nie będą rozpatrywane. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 7 maja 2018 r. do godziny 10.00 w Biurze Projektu, w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B317 w zamkniętej kopercie opatrzonej klauzurą:

„Oferta na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals”
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, pok. B317,
Al. Grunwaldzka 238A, 80 – 266 Gdańsk
lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres: jmikolajczyk@wsb.gda.pl z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals”.
2. Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jmikolajczyk@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Mikołajczyk - Menedżer Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522-77-34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do Ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy posiadającego zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną) do przeprowadzenia szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals dla grupy ok. 10 osobowej, uczestników projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w niezbędne umiejętności i zdolności techniczne z zakresu programowania obiektowego, ogólnych zasad tworzenia oprogramowania, tworzenia aplikacji Web, aplikacji Deskop oraz aplikacji bazodanowych.
Uczestnicy szkoleń powinni otrzymać w pierwszym dniu zajęć materiały szkoleniowe/ skrypt do pracy podczas zajęć opracowane przez Wykonawcę.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

W ramach przedmiotu zamówienia zostanie zrealizowane szkolenie przygotowujące do egzaminu Windows Server Administration Fundmentals w wymiarze 48 godzin zajęć dla grupy szkoleniowej liczącej średnio po 10 osób. Grupę docelową stanowią osoby pracujące dlatego zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w przedziale: 16.00 – 21.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Godzina szkoleniowa liczy 45 minut zajęć. Podczas zajęć zostaną wyznaczone 2 przerwy cateringowe. Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej Trenerem),
• posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie przeprowadzonych zajęć w wysokości 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
• posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń IT lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (Trenera) prowadzącej szkolenie (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, CV Oferenta, kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzonego za zgodność z oryginałem, wykazu doświadczenia w postaci minimum 120 godzin przeprowadzonych zajęć związanych z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich 3 lat zgodnie z formułą: „spełnia – nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie minimum wyższe, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą minimum wyższe wykształcenie (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej Trenerem),
• posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu zgodnego z przedmiotem zamówienia o minimalnej sumie przeprowadzonych zajęć w wysokości 100 godzin w okresie ostatnich 3 lat lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
• posiadają doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleń IT lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie.

Potencjał techniczny

Zamawiający zapewni salę komputerową zlokalizowaną w Gdańsku lub Gdyni.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
KRYTERIUM - WAGA (%)
Cena ofertowa brutto - 80
Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie - 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga/ C R, gdzie:
P C – otrzymane punkty,
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną,
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy kurs
Punktacja za doświadczenie Oferenta w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
1. Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające doświadczenie.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia:
a) podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
b) nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z póź. zm. (Dz.U. z 2015, poz. 2164), tj. m.in. Wykonawcom, nie spełniających wymagań określonych poniżej:
• Zleceniobiorców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
• Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
• Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Oferent podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy).
3. Łączne zaangażowanie zawodowe w przypadku osób fizycznych w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewniających prowadzenie szkoleń przez osobę zaangażowaną zawodowo w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, w wymiarze nie przekraczającym 276 godzin miesięcznie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0036/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Memex Paweł Weichbroth, data złożenia oferty: 07-05-2018 godz: 8:35, 4800,00 PLN
Liczba wyświetleń: 207