Strona główna
Logo unii europejskiej

Centrum tokarsko-frezarskie

Data publikacji: 17.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-05-2018

Numer ogłoszenia

1104747

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert: Oferty wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: Zamawiającego Zygmunt Krupa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BORIMEX” 39-305 Borowa 110A
Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem:
[Oferta w postępowaniu 4/BGK/2018. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 21.05.2018r.]
Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do 21 maja 2018r. do godziny 9:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 21 maja 2018r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić w na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca/Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanej maszyny zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowaną umowę sprzedaży wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Wzór gwarancji bankowej na 15% wartości Maszyny na cały okres trwania gwarancji i rękojmi określonych w ofercie Dostawcy, a zaplanowanej do przedłożenia na etapie odbioru końcowego. Bank przygotowujący wzór gwarancji powinien wziąć pod uwagę wytyczne zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Wzór gwarancji bankowej mającej stanowić zabezpieczenie wpłaconej zaliczki. Bank przygotowujący wzór gwarancji powinien wziąć pod uwagę wytyczne zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
7. Zaparafowany załącznik: Sposób obliczania Sprawności Technicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Krupa, przetargi@borimex.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 175815514

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę „Centrum tokarsko-frezarskiego”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: mielecki Miejscowość: Borowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa „Centrum tokarsko-frezarskiego” dla potrzeb realizacji projektu pt. „Technologia produkcji przekładni globoidalnych”

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę „Centrum tokarsko-frezarskiego”. Ze względu na ograniczoną ilość znaków wymagania techniczne dla przedmiotu dostawy zostały określone w II Zapytania ofertowego nr 4/BGK/2018. Zapytanie ofertowe zostało załączone w formie załącznika do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie, że:
1. Jako zabezpieczenie zadeklarowanej gwarancji i wsparcia pogwarancyjnego Dostawca zobowiązany jest do przedłożenia gwarancji bankowej na 15% wartości Maszyny zgodnie z ceną wskazaną w ofercie na cały okres trwania gwarancji i rękojmi określonych w ofercie Dostawcy. Koszty gwarancji bankowej, o której mowa powyżej Oferent musi zawrzeć w cenie maszyny. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych płatności z tego tytułu na rzecz Oferenta. Gwarancja bankowa musi zawierać wszystkie elementy określone w wytycznych stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
2. Każdy oferent zobowiązany jest do zapoznania się z treścią załącznika nr 3 wzór umowy sprzedaży oraz z treścią załącznika nr 7 Sposób obliczania sprawności technicznej, co potwierdza dostarczając parafowane dokumenty.
3. Każdy Oferent, który chce złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z Rysunkami do wykonania testów obróbczych w zakładzie Zamawiającego do Protokołu Odbioru Końcowego. Jeżeli Oferent jest zainteresowany przekazaniem przez Zamawiającego, tych rysunków, zobowiązany jest przesłać wypełniony Wniosek o udostępnienie danych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania wraz z wypełnioną i podpisaną umową o poufności stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania. Zapytanie należy przesłać lub złożyć na adres firmy Zygmunt Krupa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „BORIMEX” 39-305 Borowa, Borowa 110 A, Polska. Kompletna specyfikacja zostanie przesłana w terminie 2 dni roboczych od wpływu Wniosku wraz z umową o poufności. Nie dostarczenie wniosku wraz z podpisaną umową o poufności skutkuje odrzuceniem oferty
OBLIGATORYJNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Ze względu na ograniczoną ilość znaków obligatoryjne warunki dotyczące zamówienia zostały określone w III Zapytania ofertowego nr 4/BGK/2018. Zapytanie ofertowe zostało załączone w formie załącznika do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.

Wymienione w pkt. II parametry i w pkt. III warunki Zapytania ofertowego są łączne i obligatoryjne.

Kod CPV

42632000-5

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki sterowane komputerowo do metalu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy i uruchomienia maszyny: nie później niż 31.01.2019r. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowywania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy urządzenia z przyczyn niezależnych od Oferenta po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedłożenie aktualnego wydruku z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-posiadają niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest złożenie oświadczenia na ofercie

Warunki zmiany umowy

- Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z Umowy będącej konsekwencją niniejszego postępowania wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.
- Umowa będąca konsekwencją niniejszego postępowania może być zmieniona w drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania ofertowego.
- Wykonawca/Oferent nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków z ww. Umowy z Zamawiającym.
- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Zamówienia zgodnie z opisem zawartym w punkcie III.4.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić w na wzorze oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Każdy Wykonawca/Oferent może przedstawić tylko jedną ofertę. Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i Zapytaniu ofertowym:
1. Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych lub osobowych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Szczegółową ofertę (specyfikację techniczną) zaproponowanej maszyny zawierającą co najmniej wszystkie parametry określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Aktualny wydruk z KRS lub wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności.
4. Zaparafowaną umowę sprzedaży wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5. Wzór gwarancji bankowej na 15% wartości Maszyny na cały okres trwania gwarancji i rękojmi określonych w ofercie Dostawcy, a zaplanowanej do przedłożenia na etapie odbioru końcowego. Bank przygotowujący wzór gwarancji powinien wziąć pod uwagę wytyczne zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Wzór gwarancji bankowej mającej stanowić zabezpieczenie wpłaconej zaliczki. Bank przygotowujący wzór gwarancji powinien wziąć pod uwagę wytyczne zawarte w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.
7. Zaparafowany załącznik: Sposób obliczania Sprawności Technicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Dopuszcza się składanie ofert w języku polskim lub angielskim. Oferty składane w innych językach muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
Wersje elektroniczne załączników do wypełnienia są dostępne na stronie Zamawiającego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Kryterium nr 1: Całkowita cena zamówienia netto – waga kryterium 65 pkt
Maksymalna ilość punktów do uzyskania 65.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 65, wg następującego wzoru:
Liczba punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 65
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena zamówienia netto (bez VAT). W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN, w celu porównania ofert, będzie ona przeliczana przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia terminu składania ofert.
Składniki ceny zawierać muszą wszystkie elementy dostawy wskazane w pkt 1.10 projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 4/BGK/2018.

Kryterium nr 2: Okres gwarancji dłuższy niż 18 miesięcy – waga kryterium 5 pkt
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres gwarancji 18 miesięcy – 0 pkt.
-okres gwarancji powyżej 18 miesięcy bez limitu godzin pracy maszyny – 5 pkt.
Gwarancja poniżej 18 miesięcy powoduje odrzucenie oferty. Gwarancja musi być zgodna z zapisami wskazanymi w pkt 4.1 projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 4/BGK/2018.

Kryterium nr 3: Okres wsparcia pogwarancyjnego dłuższy niż 60 miesięcy – waga kryterium 5 pkt
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-okres wsparcia pogwarancyjnego 60 miesięcy – 0 pkt.
-okres wsparcia pogwarancyjnego powyżej 60 miesięcy – 5 pkt.
Okres pogwarancyjny poniżej 60 miesięcy powoduje odrzucenie oferty. Wsparcie pogwarancyjne musi być zgodne z zapisami wskazanymi w pkt 4.2 projektu umowy sprzedaży stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 4/BGK/2018.

Kryterium nr 4: Czas reakcji serwisowej – waga kryterium 5 pkt
Czas reakcji serwisowej rozumiany jest jako osobiste stawiennictwo stałego opiekuna serwisowego w siedzibie firmy w celu rozpoczęcia prac nad usunięciem awarii. Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-czas osobistej reakcji serwisowej do 24h – 0 pkt.
-czas osobistej reakcji serwisowej do 12h – 5 pkt.

Kryterium nr 5: Czas dostawy części szybkozużywających się – waga kryterium 5 pkt
Czas dostawy części szybkozużywających się rozumiany jest jako czas od momentu wysłania zamówienia do momentu dostawy do Zamawiającego. Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty wg następującej metodologii:
-czas dostawy części szybkozużywających się do 72h – 0 pkt.
-czas dostawy części szybkozużywających się do 60h – 2 pkt.
-czas dostawy części szybkozużywających się do 48h – 5 pkt.

Kryterium nr 6: Rozwiązania Industry 4.0 – waga kryterium 10 pkt
Oferenci uzyskają 8 punktów, jeśli urządzenie w ramach wyposażenia i specyfikacji technicznej posiada możliwość podłączenia się do sygnałów maszyny w celu zbierania danych m.in. o przestojach.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty (10 punktów) po spełnieniu powyższych wymagań.

Kryterium nr 7: Rozwiązania pro środowiskowe urządzeń – waga kryterium 5 pkt
Oferenci uzyskają 5 punktów, jeśli urządzenie w ramach wyposażenia i specyfikacji technicznej posiada łącznie:
-wyświetlacze oraz sygnały dźwiękowe,
-zawierają systemy ograniczające emisję szkodliwych gazów, pyłów itp. do środowiska, np. rozwiązania techniczne zastępujące szkodliwe oddziaływanie lub systemy filtracji powietrza, płynów itp.,
 wpływają na obniżenie kosztów eksploatacji materiałowej poprzez wykorzystanie technologii ograniczającej odpady obróbkowe, a także poprzez opcję zastosowania systemów umożliwiających wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych w układzie recyklingu materiałowego.
Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty (5 punktów) po spełnieniu powyższych wymagań.
Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 100. Do realizacji zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od 1 do 7.
W przypadku, gdy dwie lub więcej złożonych ofert otrzymają tą samą liczbę punktów będących sumą kryteriów od 1 do 7, o kolejności decydować będzie podany w ofercie poziom średniego zużycia energii w kWh.

Wykluczenia

VIII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:
Oferty będą podlegały odrzuceniu, jeżeli:
− Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
− Oferta złożona przez Wykonawcę/Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym.
− Oferta została złożona po wyznaczonym terminie.
- Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i dokumentów zgodnie z pkt. VII Zapytania ofertowego „Informacja na temat sposobu złożenia oferty”
- Oferta została złożona przez Wykonawcę/Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę/Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na ofercie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego 4/BGK/2018.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZYGMUNT KRUPA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „BORIMEX”

Adres

39-305 Borowa

podkarpackie , mielecki

Numer telefonu

175815514

Fax

175810538

NIP

8170001391

Tytuł projektu

Technologia produkcji przekładni globoidalnych

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0729/16-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

w ramach postępowania została wybrana oferta wykonawcy :
Dematec Polska sp. z o.o.
Ul. Rudolfa Diesla 15
32-005 Niepołomice
Liczba wyświetleń: 240