Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych Przedszkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie wraz z wyposażeniem placu zabaw w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”

Data publikacji: 13.04.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-04-2018

Numer ogłoszenia

1104289

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Miłakowie do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
Oferta należy złożyć pisemnie, w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ORG.ZP.271.2.2018”.
2. Oferty złożone po terminie lub zawierające braki (brak wymaganych załączników) nie będą podlegać ocenie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Gołębiewska - Kądziela, e-mail: promocja@milakowo.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89-757-83-40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych Przedszkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie wraz z wyposażeniem placu zabaw w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, nr projektu RPWM.02.01.00-28.0038/17-01, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.
2. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy: RPWM.02.01.00-28.0038/17-01

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Miłakowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych Przedszkolna w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie wraz z wyposażeniem placu zabaw w ramach realizacji projektu pn. „Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo”, nr projektu RPWM.02.01.00-28.0038/17-01, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
Część I. Dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych Przedszkolna:
Modernizacja pomieszczenia sali przedszkolnej,
Modernizacja pomieszczenia szatni,
Modernizacja pomieszczenia łazienki,
Modernizacja pomieszczenia zmywalni,
Modernizacja pomieszczenia logopedy,
Przedmiar robót do części I stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

Część II. Wyposażenie placu zabaw:
Dostawa i montaż urządzenia – zestaw zabawowy – 1 szt,
Dostawa i montaż urządzenia – karuzela – 1 szt,
Dostawa i montaż urządzenia – ważka – 1 szt,
Dostawa i montaż urządzenia – huśtawka podwójna (siedziska płaskie) – 2 szt,
Dostawa i montaż urządzenia – huśtawka podwójna (siedzisko płaskie i siedzisko bocianie gniazdo) – 1 szt,
Specyfikacja techniczna do części II stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy oferent może złożyć ofertę na całość zamówienia lub na wybraną jego część.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45000000-7: roboty budowlane; 37535200-9: wyposażenie placów zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Część I dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych Przedszkolna – 02.07.2018r. – 17.08.2018r.
Część II wyposażenie placu zabaw – do 22.06.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia realizacji przedmiotu zamówienia przez zamawiającego,
3) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
5) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy,
6) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w §4 ust.1 niniejszej umowy. Koszty związane ze wzrostem stawki VAT pokrywa wykonawca,
7) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
3. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust.1 pkt.2)-5) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia w wersji papierowej:
1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 3;
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego;
3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny ofert będzie dokonywał Zamawiający. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami oceny ofert, o których mowa w ust. 3.
3. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili przedstawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena (C) - 80 %
2) Okres rękojmi za wady (O) – 20 %
4. Kryterium „Cena” (C) - (waga 80%) - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru: C=(Cmin: Coferty) x 80 pkt, gdzie:
C - oznacza punkty za cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia,
Cmin - oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,
Coferty - oznacza cenę badanej oferty
2. Punkty za kryterium „Okres rękojmi za wady” (waga 20%) zostaną przyznane zgodnie z poniższym opisem:
1) Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia, przedstawionego przez wykonawcę, zastrzegając iż minimalny termin rękojmi wynosi 3 lata według poniższego wzoru:
a) 3 lat rękojmi za wady – 0 pkt,
b) 4 lat rękojmi za wady – 10 pkt,
c) 5 lat rękojmi za wady – 20 pkt,
1) Porównywaną ceną będzie cena brutto ogółem za realizację zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podana w „Formularzu Ofertowym” (załącznik nr 3).
5. Zamawiający może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość zamówienia lub na jedną z dwóch części z pkt II ust. 3 Przedmiot zamówienia.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIŁAKOWO

Adres

Olsztyńska 16

14-310 Miłakowo

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

897578300

Fax

897578321

NIP

7412025674

Tytuł projektu

Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dzieciom z Gminy Miłakowo

Numer projektu

RPWM.02.01.00-28-0038/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W części I nie wpłynęła żadna oferta.
W części II:
BUGLO Place Zabaw Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Zwycięstwa 276
75-653 Koszalin
Data wpływu oferty: 30.04.2018
Cena: 48 911,69 zł brutto
Liczba wyświetleń: 420